УПОТРЕБА ИНДИВИДУАЛНИХ И КОЛЕКТИВНИХ ЖИГОВА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ПРЕМА УРЕДБИ БР. 207/2009

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 463-475

АУТОР(И): Божин Влашковић, Милица Шутова

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.463V

САЖЕТАК:

У смислу Уредбе бр. 207/2009 употреба ознаке искључиво у сврху гарантовања квалитета производа или услуга није „стварна употреба”. Међутим, ознака квалитета може испунити услове који су постављени за такву употребу ако се употребљава у складу са главном функцијом жига. По становишту Европског суда наведена уредба мора се тумачити на начин да се одредбе које се односе на колективне жигове не могу mutatis mutandis примењивати на индивидуалне жигове Уније.

Доношењем Уредбе бр. 2017/1001 предвиђена је, под одређеним условима, заштита ознаке квалитета као цертификацијског жига Уније. На овај начин се остварује функција означавања порекла, чиме се цертификацијски жигови разликују од индивидуалних.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

ознака квалитета, функција означавања порекла, могућност вршења надзора, стварна употреба, лиценца жига.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Eichelberger, J., Die rechtserhaltende Benutzung einer Marke durch eine ihrerseits eingetragene abgewandelte Benutzungsform im nationalen und im Gemeinschaftsmarkenrecht, Wettbewerb in Recht und Praxis, бр. 11/2009.
 • Fezer, K. H., Der Benutzungszwang im Markenrecht, Duncker & Humbolt, Berlin 1974.
 • Fezer, K. H., Markenrecht, Auflage 3, München, 2001.
 • Nils D., Zum Benutzungszwang im Gemeinschaftsmarkenrecht, MarkenR, бр. 7-8/2013.
 • Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke (kodifizierte Fassung), 26. Februar 2009, ABl. der EU Nr. L 78.
 • Verordung (EU) 2015/2424 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.6.2017 über die Unionsmarke, Amtsblatt der Europäischen Union L 341.
 • Verordung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.6.2017 über die Unionsmarke, Amtsblatt der Europäischen Union L 154.
 • Пресуда Европског суда, C-40/01 Ansul BV v Ajax Brandbeveiliging, доступно на: curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=85568.
 • Пресуда Европског суда од 22.9.2011, С-323/09 Interflora Inc/Marks & Spencer plc, ABl. Nr. C 331.
 • Пресуда Земаљског суда у Дизелдорфу од 19.11.2014, LG Düsseldorf Az. 2a O 55/14, доступно на: https://dejure.org/2014.
 • Пресуда Вишег земаљског суда у Дизелдорфу, OLG Düsseldorf Az. I-20 U 222/14, GRUR 4/2016.
 • Пресуда Европског суда од 8.6.2017, С-689/15 Gözze/VBB, ,,Grenzziehung zwischen Kollektiv- und Individualmarken”, GRUR 8/2017.
 • Schlussanträge des Generalwalts Melchior Wathelet, 1..12.2016, Rechtssache C‑689/15, доступно на: curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-689/15&language=en.
 • Уговор о Европској унији и Уговор о функционисању Европске уније, Official Journal of the European Union C – 83.