ПРАВНА РЕГУЛАТИВА И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У СУВРЕМЕНОМ ЖИВОТУ

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 3-16

АУТОР(И): Звонимир Јелинић, Срећко Јелинић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.003J

САЖЕТАК:

Аутори у раду указују на нека спорна питања у вези с угрозом права потрошача у сфери пружању услуга и поступања супротна еуропским регулативама коју је Република Хрватска морала прихватити у фази приступања Еуропској унији. Посебно се тематизира проблем уведеног модела присилне наплате новчаних тражбина сукладно овршним прописима, улога јавних биљежника у издавању рјешења о оврси на темељу вјеродостоје исправе, а спомиње се и проблем нејасне и непрецизне законске нормираности из Закона о потрошачком кредитирању. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

пружање услуга, правна регулатива, заштита потрошача, одговорност државе за штету због повреде права Уније, наплата дугова, Закон о потрошачком кредитирању.

ЛИТЕРАТУРА:

  • Барић, С., Начела добре владавине и Република Хрватска, Зборник радова: Сувремени правни изазови ЕУ –Мађарска – Хрватска, Пећух-Осијек, 2012.
  • Васиљевић, С., Одговорност државе за штету због повреде права Заједнице, рад доступан на https://hrcak.srce.hr/file/117913.
  • Вујичић, Ј., Слобода пружања услуга у праву ЕУ, Зборник радова: Услужно право, Крагујевац, 2013.
  • Јелинић, С., Акшамовић, Д., Уговорно право Еуропске уније на прекретници, Зборник Правног факултета у загребу, Вол. 60, бр. 1/2010.
  • Маревић, Ј., Латински заувијек – Latinum in aeternum, Велика Горица, 2002.
  • Закон о стамбеном потрошачком кредитирању Народне новине  бр. 101/2017
  • Закон о националној класификацији дјелатности, Народне новине, бр. 98/94
  • Овршни закон Републике Хрватске, Народне новине бр. 139/2010, 125/2011, 150/2011, 154/2011, 12/2012, 70/2012, 80/2012, 112/2012.
  • Одлука о националној класификацији дјелатности, Народне новине, бр. 58/07 и 72/07.
  • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/