СПЕЦИФИЧНОСТИ ОДРЕЂИВАЊА КОРИСНИКА КОД УГОВОРА О ОСИГУРАЊУ ЖИВОТА У КОРИСТ ТРЕЋЕГ ЛИЦА

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 301-318

АУТОР(И): Данијела Глушац

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.301G

САЖЕТАК:

Поред осигураника, који са осигуравачем закључује уговор о осигурању, пре свега да би заштитио сопствену имовину или личност, осигурањем се врло често обезбеђује корист и низу других лица, било на основу воље осигураника, било по неком другом основу. Према општем мишљењу, типично је уговарање права у корист трећег у осигурању живота. Уговори у корист  трећег у осигурању садрже и специфичне карактеристике од теоријског и практичног значаја. Овом врстом уговора о осигурању се осигуравач обавезује да ће у случају наступању осигураног случаја исплатити осигурану своту или накнадити штету бенефицијару тј. кориснику осигурања, а осигураник се обавезује да ће у уговору одређену премију исплатити осигуравачу. Осигурање у корист трећег се у пракси најчешће појављује код личних осигурања. У раду се полази од појма уговора о осигурању живота у корист трећег лица, односа са одредбама закона о уговору у корист трећег да би се на крају извршила анализа свих питања у вези са одређивањем корисника. Предмет рада су специфичности одређивања корисника у уговору о осигурању живота у корист трећег лица како у домаћем, тако и у упоредном праву, са примерима из судске праксе.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

осигурање живота, у корист трећег лица, уговор о осигурању, корисник.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Вељковић, Д., Уговори у привреди са судском праксом, примерима уговора и тужбама за остваривања права из тих уговора, Београд, 2008.
 • Горенц, В., Беланић, Л., Момчиновић, Х., Перкушић, А., Пешутић, А., Слакопер, З., Вукелић, М., Вукмир, Б., Коментар закона о обвезним односима, 2014.
 • Јавна расправа о Преднацрту грађанског законика, преузето са https://aks.org.rs/aks/wp-content/uploads/2017/05/%D0%A1%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%88%D0%90-09-05-2017.doc
 • Јакаша Б., Право осигурања, Загреб, 1984.
 • Јанковец, И., Миладиновић, З., Право осигурања, Ниш, 2006.
 • Јоцовић, С., Уговори у корист трећих лица у осигурању, Зборник радова: Осигурање у светлу новог законодавства, Палић, 14-17. април 2005, стр. 274-284.
 • Константиновић, М., Облигације и уговори, скица за Законик о облигацијама и уговорима Београд, 1996.
 • „Life Assurance“, у Insurance Disputes, Informa Law, second edition, London, 2003.
 • Лукић, Ж., Уговор о осигурању живота, Београд, 1930.
 • Маленица, А., Римско право, Нови Сад, 2008.
 • Ћурковић, М., Уговор о осигурању живота у корист незахвалне кћери, преузето са http://www2.burza.com.hr/novac/osiguranje/2003/10/031009-ugovor-o-osiguranju-zivota-u-korist-nezahvalne-kceri/
 • Марјански, В., Правна природа уговора о осигурању живота, Нови Сад, 2006.
 • Марјански, В., Функције полисе осигурања живота, Правни живот, бр. 12/2009.
 • Марков, М., Уговор о осигурању живота у корист треће особе-корисника осигурања, Осигурање, бр. 1-2/1998.
 • Матијевић, Б., Осигурање живота у корист треће особе, Осигурање бр. 1-2/2007.
 • http://www.osiguranje.hr/ClanakDetalji.aspx?7527
 • Момчиновић, Х., Уговор о осигурању: Битне измјене које доноси нови Закон о обвезним односима, Право у господарству, Хрватски савез удруга правника у господарству, бр. 6/2005.
 • Мркшић, Д., Петровић, З., Иванчевић, К., Право осигурања, Нови Сад, 2006.
 • Павић, Д., Интерес осигурања, Зборник радова Правног факултета у Сплиту, бр. 3/2005.
 • Пак, Ј., Право осигурања, Београд, 2011.
 • Перовић, С., Коментар Закона о облигационим односима, II књига, Београд, 1995.
 • Перовић, С., Облигационо право, Београд, 1986.
 • Перовић, С., Стојановић, Д., Коментар Закона о облигационим односима, Крагујевац – Горњи Милановац, 1980.
 • Север, Д., Корисник осигурања – особа на коју се полица осигурања односи иако није уговорна страна, преузето са http://www.iusinfo.hr/DailyContent/Topical.aspx?id=15033
 • Селимовић, Ј., Уговор о осигурању живота, Зборник радова Економског факултета у Сарајеву, бр. 28/2008.
 • Славнић, Ј., Јовановић, С., Законско регулисање осигурања живота у корист трећег лица у савременим европским правима и у праву Србије, Правни живот, бр. 11/2015.
 • Слијепчевић, Р., Израда Грађанског законика Републике Србије: концепција, садржина и најважније новине Преднацрта, Ревија за европско право, бр. 1/2013.
 • Сокал, В., Осигурање у корист трећег лица, Београд, 1976.
 • Шулејић, П., Правни положај корисника осигурања, Правни живот, бр. 10/1998.
 • Шулејић, П., Право осигурања, Београд, 2005.
 • Шулејић, П., Уговор о осигурању у Преднацрту Грађанског законика Србије од 2010. године, Зборник радова: Европске (ЕУ) реформе у праву осигурања Србије, XI Саветовање, Удружење за право осигурања Србије, Палић, 23-24. април 2010, стр. 162-187.
Правни акти
 • Bundesgesetz Entwurf über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) vom 7. September 2011.
 • Gesetz über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz – VVG) vom 23. November 2007 das zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom 17. August 2017 (BGBl. I S. 3214) geändert worden ist.
 • Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља);
 • Закон о обвезним односима („Народне новине“ 35/05, 41/08, 125/11);
 • Закон о осигурању („Сл. гласник РС“, бр. 139/2014);
 • Нацрт Грађанског законика Републике Србије од 29.5.2015. године преузето са https://www.mpravde.gov.rs/files/NACRT.pdf
 • Одлука о образовању посебне Комисије ради кодификације грађанског права и израде Грађанског законика (Службени гласник РС, бр. 104/06, 110/06 и 85/09).
Судска пракса
 • Пресуда Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине број 070-0-Рев-08-001178 од 26.01.2010.
 • Пресуда француског Касационог суда, 3. грађанско одељење, 25. јануар 2005., бр. 202 F-P+B.
 • Пресуда Касационог суда Франсуцке, I грађанско одељење, 29. јун 1999.