КРИВИЧНА И ПРЕКРШАЈНА ОДГОВОРНОСТ ПРАВНИХ ЛИЦА У ПРАВНОМ ПРОМЕТУ

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 1113-1120

АУТОР(И): Минела Куртовић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.1113K

САЖЕТАК:

Током историје, брз развој привреде и  савремене цивилизације, процес глобализације довео је до пораста друштвено штетних делатности правних лица, што је данас постало један од важнијих проблема друштва.  Компаније које имају монопол пословања постале су економски јаче од неких држава света, док с друге стране њихов недефинисан правни положај, пре свега њихова кривичноправна и прекршајна одговорност, ствара несагледиве штетне последице. Кривично право темељ кривичне одговорности засновао је принципу субјективне одговорности човека за учињено кривично дело што је за последицу имало потпуно прихватање од стране научне већине. Последње време јављају се новине у погледу увођења још једне врсте одговорности засноване на принципу последице и то објективне одговорности. Као један од облика објективне одговорности јесте одговорност правних лица за кривична дела, о чему ће бити више речи у овом раду.  Упркос томе и даље остаје проблем положај правних лица у оквиру важећег законодавства, кривична дела и прекршаји учињеним у правном промету, одговорности правних лица и одговорних лица правног лица су само неки од проблема на које ћемо се осврнути у овом раду.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

кривична одговорност, прекршајна одговорност, правни промет, привредни преступ. 

ЛИТЕРАТУРА:

  • Ђорђевић, Ђ. М., Кривична одговорност правних лица за привредне преступе, Београд, 1968.
  • Јовашевић, Д., Петровић, Б., Кривична одговорност правних лица у савременом кривичном праву, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 49/2007.
  • Мрвић-Петровић, Н., Материјално-правне одредбе Закона о прекршајима, Зборник радова: Примена нових одредаба у Закону о прекршајима, Београд, 2013.
  • Срезентић, Н., Закон о привредним судовима са објашњенима, Београд, 1956.
  • Станковић, М., Деликтна одговорност правниих лица, Право теорија и пракса, бр. 10-12/2015.
  • Стојановић, З., Одговорност правних лица за кривична дјела, Подгорица, 2010.
  • Стојановић, З., Кривично право, Београд, 2016.