ПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ОСУДЕ ЗА ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУП

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 1057-1067

АУТОР(И): Иван Д. Милић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.1057M

САЖЕТАК:

Према основном закону којим се уређује област привредних преступа – Закону о привредним преступима, правне последице осуде могу да наступе под одређеним условима, али само према одговорном лицу у правном лицу. Према истом Закону, правне последице могу да се пропишу само законом, а не и нижим правним актом. Супротно овом Закону, појединим законима се прописују правне последице осуде и за правно лице и предузетника. Осим тога, правне последице осуде за привредни преступ предвиђају се и актима ниже правне снаге.

Предмет пажње аутора су правне последице осуде за привредни преступ. Аутор између осталог указује на контрадикторности појединих прописа са актуелним Законом о привредним преступима у погледу правних последица осуде. Циљ рада је и да се укаже да правна лица и предузетници не могу да остваре одређена права, и то само зато што се појединим прописима предвиђају правне последице осуде, иако оне не би смеле да се пропишу. Између осталог закључује се да се оваквим начинoм уређења правних последица осуде нарушава основно начело – начело правне сигурности.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

привредни преступ, правне последице, правно лице, одговорно лице у правном лицу, предузетник, правна сигурност.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Милић, И., Евиденција прекршајно кажњених лица, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 1/2015.
 • Милић, И., Индивидуализација казне затвора – криминолошки, кривичноправни и пенолошки аспект, Нови Сад, 2017. (докторска дисертација).
 • Ћоровић, Е., Милић, И., Шта даље са привредним преступима и актуелним Законом о привредним преступима?, Зборник радова: Услуге и услужна правила, Крагујевац, 2016.
 • Ћоровић, Е., Казнена евиденција у кривичном законодавству Србије, LVI Саветовање Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу, Златибор, 2016.
*
 • Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда, Сл. гласник РС, бр. 128/2014.
 • Закон о инвестиционим фондовима, Сл. гласник РС, бр. 46/2006, 51/2009, 31/2011 и 115/2014.
 • Закон о инвестиционим фондовима, Службени гласник РС, бр. 46/2006, 51/2009, 31/2011, 115/2014.
 • Закон о привредним друштвима, Сл. гласник РС, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015.
 • Закон о привредним преступима, Службени лист СФРЈ, бр. 4/77, 36/77, 14/85, 74/87, 57/89, 3/90, „Службени лист СРЈ“, бр. 27/92, 24/94, 28/96, 64/2001, „Службени гласник РС“, бр. 101/2005.
 • Закон о транспорту опасне робе, Службени гласник РС, бр. 104/2016.
 • Закон о Агенцији за привредне регистре, Сл. гласник РС, бр. 55/2004, 111/2009 и 99/2011.
 • Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора, Службени гласник РС, бр. 29/2017.
 • Одлука о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на подручју градске општине Врачар, Службени лист града Београда, бр. 17/2017.
 • Одговор утврђен на седници Одељења за привредне преступе Вишег привредног суда у Београду 11. јула 2000. године. 
*