УСЛУГЕ ПРЕВОЗА У РИМСКОМ ЦАРСТВУ

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 137-144

АУТОР(И): Емилија Станковић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.137S

САЖЕТАК:

Захваљујући тежњи Диоклецијана да Едиктом о ценама буду обухваћене цене свих тада познатих услуга и роба нису изостале ни цене како друмског тако и поморског транспорта. Фасцинантно је како и у којој мери су у Едикту описани транспорти појединих врста роба, чак у посебној глави су описана врло детаљно и нека од превозних средстава (кола). Посебно је разматран превоз копном и превоз морем. Наравно није изостала ни анализа као ни поређење цена једне и друге врсте превоза, као ни свих других елемената који су транспорт роба пратили у античко доба. Свакако да су анализиране и дате и цене других, пратећих услуга, као што су услуге у гостионицама, банкарске услуге везане за зајмове који су били неопходни за дуга морска путовања и сл. Свакако да су значајну улогу у услугама везаним за транспорт имали и колегији (удружења превозиоца) који су окупљали превозиоце и истовремено се старали о организацији транспорта.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

Диоклецијан, Едикт о ценама, транспорт копнени, транспорт поморски.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Berger, A., Encyclopedic Dictionary of Roman Law, The American Philosophical Society Independence Square, Philadelphia, 1953, Reprinted 1980, 1991.
 • Бордман, Џ., Грифин, Џ., Мари, О., Оксфордска историја Римског света, Клио, 1999.
 • Duncan, R. Jones, The Economy of the Roman Empire. Quantitative studies, Cambridge, 1977.
 • Giacchero, M., Edictum Diocletiani et Coleegarum de pretiis rerum venalium, I Edictum, Genova, 1974
 • Finley, M.I., The Ancient Economy, London, 1979.
 • Карајовић, Е., Диоклецијанов Едикт о ценама, Правни факултет у Крагујевцу, 1997.
 • Lauffer, S., Diokletians preiedikt, Berlin, 1971.
 • Nigel, R., Life in Ancient Rome, People and Places.
 • Marzocco, B., Tuto su Romaantica, panorama di una civilit,Firenze, 1967, у преводу Антички Рим, панорама једне цивилизације, Београд, Љубљана.
 • Ромац, А., Рјечник Римског права, Загреб, 1975.
 • Robinson, O. F., Ancient Rome City Planning and Administration, Routledg, London, 1994.
 • Ростовцев, М., Историја старог света, Грчка – Рим, Матица српска, превод Милица Михајловић, Нада ћурчија-Продановић, 1960, 1963.
 • Станојевић, О., Римско право, Београд, 2000.
 • Станојевић, О., Грци и Римљани – далеки суседи, Гласник права, бр. 2/2010.
 • Станковић, Е., Владетић, С., Римско право, Крагујевац, 2014.
 • Вилемс, П., Римско јавно право, превод милосављевић, Ж. М., Београд, 1898.
Извори:
 • Corpus iuris civilis, Digesta, Codex Iustinianus, P. Krueger et TH. Mommsen, Berolini, 1893.
 • Dio Cassius.
 • Livy.
 • Pliny Junior, Epist.
 • Станковић, Е., Извори Римског права, Крагујевац, 2009.
 • Strabo, Geographica.
 • Тацит, Анали, превод Љиљана Црепајац, Тема, Београд, 2006.
 • Витрувиус, Десет књига о архитектури, превод др Матија Лопац, Свијетлост Сарајево, 1990.