ПОСТОЈИ ЛИ СИГУРАН ПРАВНИ ПРОМЕТ НЕКРЕТНИНА У РЕПУБЛИЦИ ХРВАТСКОЈ

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 971-998

АУТОР(И): Јакоб Накић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.971N

САЖЕТАК:

Аутор се у раду бави проблемом сигурне купње некретнина у Републици Хрватској и поставља питање да ли такова куповина уопће постоји. Шаролика је лепеза смишљених превара у промету некретнинама. Од појаве вишеструког отуђења исте некретнина, продаја туђе некретнине, до уписа хипотеке продаватеља непосредно прије него што се купац успије укњижити и сл. Приказују се проблеми купње неуписане зграде, некретнина с забиљежбом оврхе као и вишеструка отуђења некретнине. Аутор даје и приказ проблема с некретнинама на поморском добру те у коначници приказују институт забиљежбе намјере власника да у земљишној књизи забиљежи намјеру отуђења некретнине или оснивања права залога, а како би тиме основао првенствени ред за права која ће се уписати темељем тих правних послова.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

некретнина, јединство некретнине, забиљежба, првенствени ред, Закон о земљишним књигама.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Васиљевић, У., Врсте уписа у катастар непокретности, мастер рад, Правни факултет Универзитета у Београду, 2016.
 • Вукотић, Ј., Стицање стварних права на непокретностима у доброј вери у немачком праву, Страни правни живот, бр. 2/2015.
 • Глигорић, Т., Благојевић, М., Осврт на нека неразумијевања Закона о катастру Републике Српске, Други конгрес о катастру у Босни и Херцеговини, Зборник радова, Геодетско друштво Херцег-Босне, Мостар, 2011.
 • Жувела, М., Ружичка, Б., Закон о земљишним књигама, судска пракса, напомене, прилози, казало, Загреб, 2003.
 • Зечевић, Е., Земљишне књиге, Бугојно, 2000.
 • Јерковић, Ј. Л., Катастар непокретности као основна евиденција непокретности и правима на њима, Гласник Адвокатске коморе Војводине, бр. 12/1995.
 • Јосиповић, Т., Коментар Закона о земљишним књигама, Загреб, 1998.
 • Јосиповић, Т., Земљишнокњижно право, Загреб, 2001.
 • Јовановић, А., Упис права и начело поуздања у катастар непокретности, специјслистички рад, Правни факултет Универзитета у Београду, 2014.
 • Кошутић, М., Тумач к Закону о земљишним књигама, Загреб, 1910.
 • Лазић, М., Значај јавног регистра за хипотеку, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 40-41/2001.
 • Михелчић, Г., Коментар Закона о овршном поступку, Загреб, 2015.
 • Михелчић, Г., Накић, Ј., Неусклађености у регистарским стварима (одабрана питања), Зборник Правног факултета Свеучилишта у Ријеци, 38(1).
 • Миражић, А., Забележба у систему катастра непокретности, мастер рад, Правни факултет Универзитета у Београду, 2017.
 • Мутапчић, Х., Халилчевић-Селимовић, А., Ново земљишнокњижно право Републике Српске, Зборник радова Правног факултета у Тузли, год. II, бр. 1/2016
 • Накић, Ј., Ружичка, Б., Кауциона хипотека – што је то?, Зборник радова Велеучилишта у Шибенику, бр.1-2/2015.
 • Орлић, М. В., Увођење и обнављање земљишних књига – предлог за најпогоднију врсту јавних регистара непокретности у Србији за XXI век, Гласник Адвокатске коморе Војводине, бр. 12/2000.
 • Симонети, П., Вишеструко уговарање отуђења, Зборник Правног факултета Свеучилишта у Ријеци, 22 (2001), 1.
 • Стаменковић, Д., Упис у земљишну књигу и катастар непокретности, Београд, 1995.
 • Tratnik, M., Venčur, R., Nepremičninsko pravo II. del, Priročnik za zemljišnoknjižne vpise: zemljišnoknjižni predlogi in podlage s pojasnili, Inštitut za nepremičninsko pravo, Maribor, 2006.
 • Tratnik, M., Venčur, R., Zemljišnoknjižno pravo v teoriji in praksi, Inštitut za nepremičninsko pravo, Maribor, 2008.
 • Tratnik, M., Zakon o zemljiški knjigi s komentarjem in sodno prakso, GV Založba, Ljubljana, 2016.
 • Тучар, И., Забележба, мастер рад, Правни факултет Универзитета у Београду, 2016.
 • Фржовић, М., Примјена Закона о премјеру и катастру непокретности у РС, Први конгрес о катастру у Босни и Херцеговини, Зборник радова, Мостар, 2007.
 • Цветић, Р., Евиденција непокретности, Зборник радова Правног факултета, вол. 38, бр. 3/2004.
 • Цветић, Р., Савремена евиденција непокретности, 3Д, Београд, 2009.
 • Чулиновић, Ф., Земљишнокњижно право, Београд, 1933.
 • Чулиновић, Ф., Земљишна књига и њено оснивање, Београд, 1931.