БИХЕЈВИОРАЛНО ИНТЕРВЈУИСАЊЕ КАО УСЛУГА

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 521-532

АУТОР(И): Стефан Алексин

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.521A

САЖЕТАК:

У раду описујемо посебну услугу која се све више примењује у пракси. Услуга професионалне селекције кадрова представља услугу новијег датума, која се појавила како би задовољила потребе тржишта за квалитетним одабиром кадрова за тражене пословне позиције. Потреба мањих фирми за outsourcing-ом у циљу смањења трошкова пословања само је додатно подржала развој ове услуге, а растућа конкуренција је допринела повећању степена професионалности у пружању исте. У новије време долази и до уже специјализације у пружању ове услуге у виду специјализације за селекцију у области IT-a, наставног особља, менаџерских послова, и других послова.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

селекција кандидата, компетенције, бихејвиорални интервју, структурисани интервју, outsourcing.

ЛИТЕРАТУРА:

Књиге и чланци:
 • Видановић, И., Речник социјалног рада, Београд, 2006.
 • Hoevemeyer, V. A., High-impact Interview Questions, AMACOM, 2005.
 • Carter, Ph., Russell, K., Psychometric Testing, John Wiley&Sons, LTD. 2003.
 • Masip, J., Herrero, C., Garrido, E. I Barba, A., Is the Behaviour Analysis Interview Just Common Sense?, Applied Cognitive Psychology, Appl. Cognit. Psychol, 2010.
 • McDonald, M. B., Behavioral Interviews An Introduction with a Winning Formula to Help You Get the Job You Want and Deserve, предавања одржана у Dayton Metro Library 2016. године, доступно на: http://www.daytonmetrolibrary.org/images/blogs/interviews.pdf
 • Fry, Р., 101 Great Answers to the Toughest Interview Questions, 2006.
 • Trull, S., Strategies of Effective Interviewing, Harvard Business Review., January 1964.
 • Stein, М., Fearless Interviewing – How to Win the Job by Communicating with Confidence, McGraw-Hill, New York, 2003.
 • Whitcomb, S., Interview Magic, JIST Works, 2005.
Текстови са интернета:
 • Behavioural Interview Questions & Sample responses,  http://www.jobjunction.ca/wp-content/uploads/2013/docs/Behavioural%20Interview %20Sample%20questions%20and%20reponses.pdf
 • Behavioural Competency Question Bank,  https://hcmindonesia.files. wordpress. com/ 2013/ 09/behaviouralcompetencybasedinterviewquestionbank8.pdf
 • CEB платформа за интервјуисање,. https://training.cebglobal.coml
 • Competencies and Behavioural Indicators – Competency Based Interview, Instructions and Questions Booklet, https://www.assessmentday.co.uk/free/competancy-based-interview/ CompetancyBasedInterview-Questions.pdf.
 • Melanie Blau McDonald, М. Б., Behavioral Interviews An Introduction with a Winning Formula to Help You Get the Job You Want and Deserve, Dayton Metro Library 2016, http://www.daytonmetrolibrary.org/images/blogs/interviews.pdf
 • Top interview”, http://topinterviewquestions.net
 • The Job Interview Guide v3 – Јob Interview and Other tips for Recruitment and Staffing Professionals, http://www.staffweb.co.za/Articles/The%20Job%20Interview% 20Guide %20v 3%20-%20Staffing%20Professionals.pdf