ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ЗА РАД ПОЛИЦИЈЕ КАО УСЛУЖНОГ СЕРВИСА ГРАЂАНА

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 667-679

АУТОР(И): Жељко Никач, Вaнда Божић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.667N

САЖЕТАК:

У савременом друштву модел организације и начина рада полиције проистиче из правног система држава који се заснива на развоју парламентаризма, демократије и владавини права. У развијеним земљама англосаксонског и континенталног права доминантан модел организације и начина рада полиције је Community policing (Полиција у заједници), према којем полиција и заједница раде партнерски, а полиција је услужни сервис грађана. Република Србија и државе чланице ex Југославије прихватиле су исти модел у склопу реформе полиције. Модел организације и начина рада полиције је у функцији обављања поверених послова и задатака, на добробит заједнице и грађана, уз поштовање и заштиту људских права и грађанских слобода.

У реферату је изложен правни и институционални оквир за организацију и рад полиције, у виду међународних и националних правних извора, међу којима централно месту заузима Закон о полицији РС. У функцији пружања услуга истакнути су „алати“ за рад полиције – овлашћења, мере и радње. На крају су дати иницијални предлози de lege ferenda за побољшање легислативног оквира те је указано на значај полиције као сервиса грађана у контексту европских интеграција.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

правни и институционални оквир, полиција, услужни сервис грађана, Србија, ЕУ.

ЛИТЕРАТУРА:

 • C de Rover, Служити и штитити („To serve and to protect“), ICRC, Geneve, 1998, српски превод, Београд, 2001.
 • Кавран, Д., Европски управни простор, реформа и образовање државне управе, Копаоничка школа природног права, Правни живот, бр. 09/2004.
 • Лештанин, Б., Никач, Ж., Коментар Закона о полицији, Београд, 2016.
 • Лештанин, Б., Божић, В., Никач, Ж., Правни оквир за успостављање криминалистичко обавештајног модела према стандардима ЕУ, Зборник радова: Усаглашавање правне регулативе са правним тековинама (Acquis Communautaire) ЕУ – стање у БиХ и искуства других, Бања Лука, 2018.
 • Мијалковић, С., Безбедносно проверавање лица – традиционални модели и примери добре праксе, НБП – Журнал за криминалистику и право, бр. 2/2015.
 • Никач, Ж., Међународна полицијска сарадња, Београд, 2015.
 • Никач, Ж., Лештанин, Б., Критички осврт на Закон о полицији, Култура полиса, бр. 32/2017.
 • Никач, Ж., Полиција у заједници, Београд, 2014.
 • Никач, Ж., Концепт Полиције у заједници и почетна искуства у Србији, Београд, 2012.
 • Никач, Ж., Полиција у заштити људских права и грађанских слобода, Теме, бр. 04/2013.
Норматива:
 • Кодекс полицијске етике, “Сл.гласник РС“ бр.17/17.
 • Закон о БИА, „Сл. гласник РС“ бр.42/02, 11/09, 65/14-Одлука УС и 66/14.
 • Закон о полицији РС, „Сл.гласник РС“ бр.06/16.
 • Официјелни сајт МУП РС www.муп.гов.рс 
 • Закон о ВБА и ВОА, „Сл.гласник РС“ бр.88/09,55/12 – Одлука УС и 17/13.
 • Закон о комуналној полицији, „Сл.гласник РС“ бр.51/09.
 • Закон о приватном обезбеђењу, „Сл.гласник РС“ бр.104/13 и 42/15.
 • Закон о детективској делатности, „Сл.гласник РС“ бр.104/13.
 • Закон о министарствима, “Сл.гласник РС“ бр.44/2014, 14/2015, 54/2015 и 96/2015 – др. закон, ЗиД – 62/17.
 • Закон о тајности података, „Сл.гласник РС” бр.104/09.
 • Устав Републике Србије, „Сл.гласник РС“ бр.98/06.
 • Уредба о оснивању Канцеларије СНБ, „Сл. гласник РС” бр.12/09.
 • Правилник о начину поступања у току притужбеног поступка , „Сл.гласник РС“ бр.54/17