ПРИМЕР ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ПОРОДИЉА У НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОМ РАДУ

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 727-736

АУТОР(И): Срђан Ђорђевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.727DJ

САЖЕТАК:

У раду се анализира пракса онемогућавања равноправног третмана научно-истраживачког рада наставница и сарадница на примеру једног факултета. Напором логичког повезивања чињеничног описа конкретног случаја са релевантним правним прописима, учињен је покушај стварања аргументованог утиска о неопходности промене критиковане праксе. Аутор сматра да не постоји уставни и законски основ којим би се могла оправдати евидентирана дискриминација. Спроведеним истраживањем предложено је решење да се престане са таквом праксом, како би се успоставио систем пуне једнакости у осетљивом сегменту права породиља да буду подједнако вредновани резултати њиховог научно-истраживачког деловања током трајања породиљског одсуства.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

породиље, високо образовање, научно-истраживачки рад, родна равноправност, дискриминација.

ЛИТЕРАТУРА:

  • Ђорђевић, С., Палевић, М., Заштита људских права, Крагујевац, 2017.
  • Устав Републике Србије, „Сл. гласник РС“, бр. 98/2006.
  • Закон о равноправности полова, „Сл. гласник РС“, бр. 104/2009.
  • Закон о финансијској подршци породицама са децом „Сл. гласник РС“, бр. 16/2002, 115/2005 и 107/2009.
  • Закон о високом образовању, “Сл. гласник РС”, бр. 88/2017.
  • Родна равноправност (приручник за предаваче), Republic of Slovenia, Ministry of Foreign Affairs, Mednarodno razvojno sodelovanje Slovenije, priredila: A. Ramšak, http:// www. ijp.rs/uploads/ editor/joined_document.pdf.
  • Нацрт Закона о родној равноправности, https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/300817/ 300817-vest15.html
  • http://rs.n1info.com/a360733/Vesti/Vesti/Zakon-o-rodnoj-ravnopravnosti-jos-na-cekanju.html
  • Мишљење Поверенице за заштиту равноправности, бр. 07-00-9/2016-02, датум: 18.2.2016.