ПРЕСТАНАК ТИЈЕКА КАМАТА КАДА ИЗНОС КАМАТА ДОСТИГНЕ ГЛАВНИЦУ: ЗАБРАНА ULTRA ALTERUM TANTUM У СВЈЕТЛУ СУДСКЕ ПРАКСЕ ЕУРОПСКОГ СУДА

Савремени правни промет и услуге (2018) стр. 199-207

АУТОР(И): Иван Тот

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XIVMajsko.199T

САЖЕТАК:

Правно правило према којему камате престају тећи када износ камата достигне износ главнице назива се забраном ultra alterum tantum. Такво законско ограничење тијека камата било је садржано у ранијем Закону о обвезним односима из 1978. године, а оно је укинуто 1989. године. У Републици Хрватској и Републици Србији актуални су приједлози за поновним увођењем забране ultra alterum tantum у законско уређење камата. Док се у Републици Хрватској предлаже новелом Закона о обвезним односима ограничити тијек затезних камата, у Републици Србији је у Нацрту Грађанског законика предложено законско ограничење тијека уговорних камата. У раду се испитује прихватљивост и сврсисходност тих приједлога законодавних интервенција у уређење камата у хрватском и српском праву, а на темељу поредбеноправне анализе правила о забрани ultra alterum tantum у аустријском праву, словенском праву и праву Еуропске уније.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

забрана ultra alterum tantum, камате, Директива 2011/7/ЕУ.

ЛИТЕРАТУРА:

А. Књиге и поглавља у књизи
 • Bansa, G., De usuris ultra alterum tantum – secundum jus Romanum, Germanicum universale ac Francofurtense, disertacija, Göttingen, 1780.
 • Визнер, Б., Коментар Закона о обвезним (облигационим) односимаКњига II – Члан 158 – 453, Загреб, 1978.
 • Zimmermann, R., The Law of Obligations – Roman Foundations of the Civilian Tradition, Juta & Co, Cape Town – Wetton – Johannesburg, 1992.
 • Jörs, P., Kunkel, W., Wenger, L., Römisches Recht, Springer Verlag, Berlin – Heidelberg, 1935.
 • Kletečka, A., Schauer, M. (ur.), ABGB-ON – Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, Wien, 2010.
 • Koziol, H., Bydlinski, P., Bollenberger, R. (ur.), Kurzkommentar zum ABGB, Springer, Wien – New York, 2010.
 • Koziol, H., Welser, R., Zöchling-Jud, B., Grundriss des bürgerlichen Rechts – Band II, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, Wien, 2015.
 • Константиновић, М., Облигације и уговориСкица за Законик о облигацијама и уговорима, Београд, 1969.
 • Cherchi, A., Il divieto di anatocismo nel sistema giuridico romano, doktorska disertacija, Università di Sassari, Sassari, 2009.
 • Перовић, С., Стојановић, Д. (ред.), Коментар Закона о облигационим односимаКњига прва, Нови Сад, 1980.
 • Ромац, А., Римско право, Загреб, 1987.
 • Schwimann, M. (ur.), ABGB Taschenkommentar, LexisNexis Verlag, Wien, 2010.
 • Тот, И., Камате, Зборник радова: Банковни и финанцијски уговори, Загреб, 2017.
 • Floßmann, U., Österreichische Privatrechtsgeschichte, Springer, Wien – New York, 2008.
 • Honsell, H., Römisches Recht, Springer Verlag, Berlin – Heidelberg, 2015.
 • Црнић, И., Камате, Загреб, 1989.
 • Црнић, И., Закон о обвезним односимаауторски прочишћени текст с опсежном судском праксом и прилозима, Загреб, 2002.
Б. Знанствени радови
 • Vesey-Fitzgerald, S. G., Dam Dupat – Alterum Tantum, Journal of Comparative Legislation and International Law, vol. 7, бр. 4/1925.
 • Vicajee, F. R., The Rule of Dámdupat, Journal of the Society of Comparative Legislation, vol. 2, бр. 3/1900.
 • Гиунио, М. А., Уговорне и затезне камате (прописи, пракса и проблеми), Зборник Правног факултета Свеучилишта у Ријеци, вол. 22, бр. 1/2001.
 • Možina, D., Direktiva 2000/35/ES o plačilnih zamudah v gospodarskih poslih in slovensko obligacijsko pravo, Podjetje in delo, бр. 8/2009.
 • Možina, D., Ne ultra alterum tantum in evropsko pravo, Podjetje in delo, бр. 3 – 4/2010.
 • Oak, M., Swamy, A., Only Twice as Much: A Rule for Regulating Lenders, Economic Development and Cultural Change, vol. 58, бр. 4/2010.
 • Тот, И., Ново посебно уређење затезних камата – специфичности, поље примјене и усклађеност с правном стечевином Еуропске уније, Зборник Правног факултета Свеучилишта у Ријеци, вол. 35, бр. 1/2014.
 • Тот, И., Појам и правне посљедице закашњења с плаћањем у трговачким уговорима у праву Еуропске уније, Зборник Правног факултета Свеучилишта у Ријеци, вол. 33, бр. 2/2012.
 • Тот, И., Правна основа и циљеви Директиве 2011/7/ЕУ о сузбијању закашњења с плаћањем у трговачким уговорима, Зборник радова Правног факултета у Сплиту, вол. 50, бр. 1/2013.
В. Прописи и приједлози прописа
В.1. Еуропска унија
 • Директива 2000/35/ЕЗ Еуропског парламента и Вијећа од 29. липња 2000. о борби против кашњења у плаћању у пословним трансакцијама, Сл. л. ЕУ бр. Л 200, 8.8.2000.
 • Директива 2011/7/ЕУ Еуропског парламента и Вијећа од 16. вељаче 2011. о борби против кашњења у плаћању у пословним трансакцијама, Сл. л. ЕУ бр. Л 48, 23.2.2011.
В.2. Чешка Република
 • Грађански законик (Občanský zákoník), Sbírka zákonů бр. 33/2012, с посљедњом измјеном од дана 1. сијечња 2018., Sbírka zákonů бр. 185/2016
В.3. Република Аустрија
 • Опћи грађански законик (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten deutschen Erbländer der Oesterreichischen Monarchie), JGS бр. 946/1811, с посљедњом измјеном од 7. просинца 2017., BGBl I бр. 161/17
 • Подузетнички законик (Bundesgesetz über besondere zivilrechtliche Vorschriften für Unternehmen (Unternehmensgesetzbuch)), dRGBl. бр. 23/1897, с посљедњом измјеном од 26. српња 2017., BGBl. I Nr. 107/17
В.4. Република Босна и Херцеговина
 • Закон о облигационим односима Федерације Босне и Херцеговине, Сл. л. СФРЈ бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, Сл. л. РБиХ бр. 2/92, 13/93 и 13/94, Сл. н. ФБиХ бр. 29/03 и 42/11
 • Закон о облигационим односима Републике Српске, Сл. л. СФРЈ бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, Сл. г. РС бр. 17/93, 3/96, 37/01, 39/03 и 74/04
В.5. Република Црна Гора
 • Закон о облигационим односима, Сл. л. ЦГ бр. 47/08, 4/11 и 22/17
В. 6. Република Хрватска
 • Хрватски сабор, Вјеродостојно тумачење чланка 3. ставка 1. Закона о затезним каматама („Народне новине“, број 28/96), НН бр. 58/04
 • Приједлог Закона о измјени Закона о обвезним односима, предлагатеља: Клуб заступника СДП-а, П.З. бр. 311, 7. ожујка 2018.
 • Приједлог Закона о и измјени и допуни Закона о обвезним односима, предлагатеља: Клуб заступника Живог зида и СНАГА-е, Клуб заступника Моста независних листа и Клуб заступника ХСС-а, П.З. бр. 326, 30. ожујка 2018.
 • Закон о финанцијском пословању и предстечајној нагодби, НН бр. 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15 и 78/15
 • Закон о обвезним односима, НН бр. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 7/96, 91/96, 112/99 и 88/01
 • Закон о обвезним односима, НН бр. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 и 29/18
 • Закон о преузимању Закона о обвезним односима, НН бр. 53/91.
В.7. Република Латвија
 • Грађански законик (Civillikums), Valdības Vēstnesis бр. 41/1937 с посљедњом измјеном од 1. сијечња 2017., Latvijas Vēstnesis бр. 56/2015
В.8. Република Македонија
 • Закон за облигационите односи, Сл. в. РМ бр. 18/01, 78/01, 4/02, 59/02, 05/03, 84/08 и  81/09
В.9. Република Словенија
 • Obligacijski zakonik, Ur. l. RS бр. 83/01
 • Obligacijski zakonik, Ur. l. RS бр. 83/01, 32/04, 28/06, 40/07, 97/07, 64/16 i 20/18
 • Predlog Zakona o spremembi in dopolnitvi Obligacijskega zakonika, predlagatelja: Vlade Republike Slovenije, EVA: 2006-2011-0074, 18. siječnja 2007.
 • Zakon o obligacijskih razmerjih, Sl. l. SFRJ бр. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89, Ur. l. RS бр. 88/99, 83/01, 30/02 i 87/02
 • Zakon o spremembi in dopolnitvi Obligacijskega zakonika, Ur. l. RS бр. 40/07
В.10. Република Србија
 • Грађански законик за Краљевину Србију, 1864.
 • Влада Републике Србије – Комисија за израду Грађанског законика, Грађански законик Републике Србије – Радни текст, Београд, 2015, доступно на: https://www.mpravde.gov.rs/files/NACRT.pdf (20.4.2018.)
 • Закон о облигационим односима, Сл. л. СФРЈ бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, Сл. л. СРЈ бр. 31/93 и Сл. л. СЦГ бр. 1/03
В.11. Социјалистичка Федеративна Република Југославија
 • Закон о измјенама Закона о обвезним односима, Сл. л. СФРЈ бр. 57/89
 • Закон о обвезним односима, Сл. л. СФРЈ бр. 29/78 и 39/85
Г. Судска пракса
Г.1. Еуропска унија
 • Мишљење независног одвјетника Michala Bobeka од 28. српња 2016., ECLI:EU:C:2016:619
 • Пресуда Еуропског суда од 15. просинца 2016., Nemec, C-256/15, ECLI:EU:C:2016:954
 • Захтјев за претходну одлуку који је 1. липња 2015. упутило Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenija) – Drago Nemec protiv Republike Slovenije (predmet C-256/15), S.l. EU бр. C 302, 14.9.2015.
Г.2. Република Аустрија
 • Oberster Gerichtshof, 3 Ob 280/28 од 28. ожујка 1928., доступно на: Rechtsinformationssystem des Bundes – Justiz, https://www.ris.bka.gv.at/Jus/ (20.4.2018.)
 • Oberster Gerichtshof, 4 Ob 522/82 од 30. ожујка 1982., доступно на: Rechtsinformationssystem des Bundes – Justiz, https://www.ris.bka.gv.at/Jus/ (20.4.2018.)
 • Oberster Gerichtshof, 6 Ob 326/99f од 20. сијечња 2000., доступно на: Rechtsinformationssystem des Bundes – Justiz, https://www.ris.bka.gv.at/Jus/ (20.4.2018.)
 • Oberster Gerichtshof, 3 Ob 221/04b од 26. сијечња 2005., доступно на: Rechtsinformationssystem des Bundes – Justiz, https://www.ris.bka.gv.at/Jus/ (20.4.2018.)
 • Oberster Gerichtshof, 7 Ob 94/11s od 21. просинца 2011., доступно на: Rechtsinformationssystem des Bundes – Justiz, https://www.ris.bka.gv.at/Jus/ (20.4.2018.)
 • Oberster Gerichtshof, 7 Ob 128/13v од 4. рујна 2013., доступно на: Rechtsinformationssystem des Bundes – Justiz, https://www.ris.bka.gv.at/Jus/ (20.4.2018.)
 • Oberster Gerichtshof, 9 Ob 31/15x од 21. травња 2016., доступно на: Rechtsinformationssystem des Bundes – Justiz, https://www.ris.bka.gv.at/Jus/ (20.4.2018.)
 • Oberster Gerichtshof, 1 Ob 142/16p од 23. студенога 2016., доступно на: Rechtsinformationssystem des Bundes – Justiz, https://www.ris.bka.gv.at/Jus/ (20.4.2018.)
 • Oberster Gerichtshof, 1 Ob72/17w од 24. свибња 2017., доступно на: Rechtsinformationssystem des Bundes – Justiz, https://www.ris.bka.gv.at/Jus/ (20.4.2018.)
Г.3. Република Босна и Херцеговина
 • Врховни суд Босне и Херцеговине, Пж-346/86 од 18. ожујка 1987., објављена у: Прњаворац, А., Закон о облигационим односима Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске (ауторски пречишћени текст), доступно на: https://advokat-prnjavorac.com/zakoni_bih.html (20.4.2018.)
 • Врховни суд Босне и Херцеговине, Пж-435/87 од 28. травња 1988., објављена у: Прњаворац, А., Закон о облигационим односима Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске (ауторски пречишћени текст), доступно на: https://advokat-prnjavorac.com/zakoni_bih.html (20.4.2018.)
Г.4. Република Хрватска
 • Виши привредни суд Хрватске, Пж-735/86 од 25. ожујка 1986., објављена у: Црнић, И., Закон о обвезним односима – ауторски прочишћени текст с опсежном судском праксом и прилозима, Организатор, Загреб, 2002, стр. 499.
 • Врховни суд Хрватске, Рев-1243/85 од 28. сијечња 1986, објављена у: Црнић, И., Закон о обвезним односима – ауторски прочишћени текст с опсежном судском праксом и прилозима, Организатор, Загреб, 2002, стр. 499.
Г.5. Република Словенија
 • Ustavno sodišče Republike Slovenije, U-I-300/04-25 од 2. ожујка 2006, Ur. l. RS бр. 28/06
 • Ustavno sodišče Republike Slovenije, U-I-267/06-41 од 15. ожујка 2007, Ur. l. RS бр. 29/07
 • Ustavno sodišče Republike Slovenije, Up-227/05-19 од 24. свибња 2007, Ur. l. RS бр. 50/07
 • Ustavno sodišče Republike Slovenije, Up-699/05-22 од 5. српња 2007, Ur. l. RS бр. 65/07
 • Ustavno sodišče Republike Slovenije, Up-33/05-21 од 6. ожујка 2008, Ur. l. RS бр. 40/08
 • Ustavno sodišče Republike Slovenije, Up-590/05-64 од 17. травња 2008, Ur. l. RS бр. 53/08
 • Ustavno sodišče Republike Slovenije, U-I-188/07-11 од 2. травња 2009, Ur. l. RS бр. 30/09
 • Vrhovno sodišče Republike Slovenije, III Ips 191/2007 од 12. вељаче 2008, доступно на: Sodna praksa, http://www.sodnapraksa.si/ (20.4.2018.)
 • Vrhovno sodišče Republike Slovenije, II Ips 78/2007 од 27. ожујка 2008, доступно на: Sodna praksa, http://www.sodnapraksa.si/ (20.4.2018.)
 • Vrhovno sodišče Republike Slovenije, II Ips 266/2007 од 10. травња 2008, доступно на: Sodna praksa, http://www.sodnapraksa.si/ (20.4.2018.)
 • Vrhovno sodišče Republike Slovenije, II Ips 983/2007 од 10. травња 2008, доступно на: Sodna praksa, http://www.sodnapraksa.si/ (20.4.2018.)
 • Vrhovno sodišče Republike Slovenije, II Ips 448/2006 од 26. ожујка 2009, доступно на: Sodna praksa, http://www.sodnapraksa.si/ (20.4.2018.)
 • Vrhovno sodišče Republike Slovenije, II Ips 24/2010 од 17. липња 2010, доступно на: Sodna praksa, http://www.sodnapraksa.si/ (20.4.2018.)
 • Vrhovno sodišče Republike Slovenije, II Ips 430/2008 од 9. рујна 2010, доступно на: Sodna praksa, http://www.sodnapraksa.si/ (20.4.2018.)
 • Vrhovno sodišče Republike Slovenije, I Ip 539/2010 од 26. травња 2012, доступно на: Sodna praksa, http://www.sodnapraksa.si/ (20.4.2018.)
 • Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Cpg 7/2016 од 15. српња 2016, доступно на: Sodna praksa, http://www.sodnapraksa.si/ (20.4.2018.)
 • Vrhovno sodišče Republike Slovenije, II Ips 94/2012 од 2. вељаче 2017, доступно на: Sodna praksa, http://www.sodnapraksa.si/ (20.4.2018.)
 • Višje sodišče v Celju, Cp 169/2008 од 15. листопада 2008, доступно на: Sodna praksa, http://www.sodnapraksa.si/ (20.4.2018.)
 • Višje sodišče v Ljubljani, I Cpg 223/2011 од 23. липња 2011, доступно на: Sodna praksa, http://www.sodnapraksa.si/ (20.4.2018.)
 • Višje sodišče v Ljubljani, I Cp 961/2011 од 12. листопада 2011., доступно на: Sodna praksa, http://www.sodnapraksa.si/ (20.4.2018.)
 • Višje sodišče v Ljubljani, I Cp 575/2012 од 28. ожујка 2012., доступно на: Sodna praksa, http://www.sodnapraksa.si/ (20.4.2018.)
 • Višje sodišče v Ljubljani, II Cp 1755/2016 од 30. студеног 2016, доступно на: Sodna praksa, http://www.sodnapraksa.si/ (20.4.2018.)
 • Višje sodišče v Mariboru, Cp 2164/2008 од 4. вељаче 2009, доступно на: Sodna praksa, http://www.sodnapraksa.si/ (20.4.2018.)
 • Višje sodišče v Mariboru,  I Cp 1005/2011 од 24. сијечња 2012.
 • Višje sodišče v Mariboru, I Ip 410/2012 од 24. српња 2012, доступно на: Sodna praksa, http://www.sodnapraksa.si/ (20.4.2018.)
 • Višje sodišče v Mariboru, I Ip 310/2015 од 14. српња 2015, доступно на: Sodna praksa, http://www.sodnapraksa.si/ (20.4.2018.)
Г.6. Република Србија
 • Виши привредни суд Србије, Пж-6237/87 од 29. просинца 1987, према: Црнић, И., Камате, Информатор, Загреб, 1989., стр. 87.
 • Виши привредни суд Србије, Пж-457/88 од 2. вељаче 1988, према: Црнић, И., Камате, Информатор, Загреб, 1989., стр. 87.