Садашњост и будућност услужног права (2022)

10.46793/XVIIIMajsko22

Download full text in PDF  

Садржај

САДАШЊОСТ И БУДУЋНОСТ УСЛУЖНОГ ПРАВА

10.46793/XVIIIMajsko.003MD

3-20

УСЛУЖНО ПРАВО КАО ПОСЕБНА АКАДЕМСКА ДИСЦИПЛИНА

10.46793/XVIIIMajsko.021DJ

21-27

УТИЦАЈ РЕГУЛАТИВЕ НА РАЗВОЈ ТРЖИШТА УСЛУГА

10.46793/XVIIIMajsko.029M

29-42

МЕРЕЊЕ КВАЛИТЕТА УСЛУГЕ КАО СТРАТЕШКИ ИНСТРУМЕНТ БУДУЋНОСТИ УСЛУЖНОГ ПРАВА

10.46793/XVIIIMajsko.043J

43-56

ПИЛОТАЖА КАО ПОМОЋНА УСЛУЖНА ДЕЛАТНОСТ У ПЛОВИДБИ

10.46793/XVIIIMajsko.059J

59-71

ЗАДРУЖНА РЕВИЗИЈА КАО СПЕЦИФИЧНА ПРИВАТНА И КОМЕРЦИЈАЛНА УСЛУГА

10.46793/XVIIIMajsko.073D

73-97

ПОЈАМ ПРЕДУЗЕЋА У ПРАВУ КОНКУРЕНЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

10.46793/XVIIIMajsko.099S

99-111

ОДРЕЂИВАЊЕ МЕРОДАВНОГ ПРАВА ЗА УГОВОР О ФРАНШИЗИНГУ – НЕКОЛИКО НАПОМЕНА ИЗ УГЛА МЕЂУНАРОДНОГ ПРИВАТНОГ ПРАВА СРБИЈЕ

10.46793/XVIIIMajsko.113DJ

113-134

ЛИМИТ ОДГОВОРНОСТИ ДРУМСКОГ ПРЕВОЗИОЦА ЗА ШТЕТУ КОЈА ЈЕ НАСТАЛА НА РОБИ – НОВА ПРАВИЛА ДОМАЋЕГ ЗАКОНОДАВСТВА

10.46793/XVIIIMajsko.135K

135-148

СТАЊЕ, ПЕРСПЕКТИВЕ И НОРМАТИВНО УРЕЂЕЊЕ ЛОВНОГ ТУРИЗМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

10.46793/XVIIIMajsko.149M

149-165

QUO VADIS CHF CASE – СТАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ ХРВАТСКОЈ 2022. ГОД. … ИЛИ КАДА ЋЕ БАНКЕ (И ЈОШ НЕКИ) КОНАЧНО СХВАТИТИ

10.46793/XVIIIMajsko.169K

169-196

РЕГУЛАТОРНА ПОДРШКА ПЛАТНИМ УСЛУГАМА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ – ОДАБРАНИ ПРЕГЛЕД

10.46793/XVIIIMajsko.197P

197-205

НАСТАНАК, РАЗВОЈ, САДАШЊОСТ И БУДУЋНОСТ БАНКАРСТВА У ОБАВЉАЊУ УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ

10.46793/XVIIIMajsko.207M

207-226

ПОЈАМ ФИДУЦИЈАРНОГ ПРЕНОСА СВОЈИНЕ КАО РЕАЛНЕ ГАРАНЦИЈЕ

10.46793/XVIIIMajsko.2274P

227-247

VERSICHERBARE RISIKEN IN DEN BEREICHEN SANIERUNG UND REVITALISIERUNG VON ALTBAUTEN

10.46793/XVIIIMajsko.251R

251-268

ОБАВЕЗНО ОСИГУРАЊЕ ПУТНИКА У ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА

10.46793/XVIIIMajsko.269M

269-288

ОБРАЗОВАЊЕ СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

10.46793/XVIIIMajsko.291DJ

291-313

ОБРАЗОВАЊЕ СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

10.46793/XVIIIMajsko.315G

315-320

РЕГУЛАТИВА ПОГРЕБНИХ УСЛУГА ОПРЕМАЊА, ТРАНСПОРТА, ЧУВАЊА И УКОПА ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА

10.46793/XVIIIMajsko.323P

323P-338

BIBLIOTHECA ULPIA

10.46793/XVIIIMajsko.339V

339-348

ЗНАЧАЈ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОШТА СРБИЈЕ“ У ОСТВАРИВАЊУ ЗАШТИТЕ ОСНОВНИХ ПРАВА, СЛОБОДА И ИНТЕРЕСА ПРАВНИХ СУБЈЕКАТА

10.46793/XVIIIMajsko.349O

349-360

УСЛУГЕ ДОБРОВОЉНИХ ВАТРОГАСНИХ ДРУШТАВА НЕКАД И САД

10.46793/XVIIIMajsko.361A

361-376

УСЛУГЕ ДОБРОВОЉНИХ ВАТРОГАСНИХ ДРУШТАВА НЕКАД И САД

10.46793/XVIIIMajsko.379K

379-388

УСЛУГЕ У ДИГИТАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ: НОВИ АСПЕКТ МЕЂУНАРОДНОГ СУБЈЕКТИВИТЕТА НЕДРЖАВНИХ СУБЈЕКАТА?

10.46793/XVIIIMajsko.389D

389-403

EЛЕКТРОНСКИ ТЕСТАМЕНТ

10.46793/XVIIIMajsko.405DM

405-414

ПРЕНОС ЛИЧНИХ ПОДАТАКА НАКОН ОДЛУКЕ ЕВРОПСКОГ СУДА ПРАВДЕ SCHREMS II

10.46793/XVIIIMajsko.415C

415-427

ПРАВНИ ОКВИР РЕГУЛИСАЊА ПАМЕТНИХ УГОВОРА

10.46793/XVIIIMajsko.429G

429-440

ЕКСПЕРТСКЕ УСЛУГЕ СТРУЧНОГ ЛИЦА У ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ

10.46793/XVIIIMajsko.443S

443-460

НЕПАТЕНТИБИЛНЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ ТВОРЕВИНЕ И ИЗУМИ

10.46793/XVIIIMajsko.461J

461-478

ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА И ПАТЕНТНО ПРАВО

10.46793/XVIIIMajsko.479L

479-493

EUROPEAN COURT OF JUSTICE ON THE USE OF A PREVIOUS TRADEMARK REPUTATION IN TERMS OF INFRINGEMENT

10.46793/XVIIIMajsko.495S

495-504

ЗАШТИТА ОДЈЕВНИХ ПРЕДМЕТА У СИСТЕМУ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНОГ ВЛАСНИШТВА

10.46793/XVIIIMajsko.505R

505-530

ОБУКА АДВОКАТСКОГ ПРИПРАВНИКА ЗА САМОСТАЛАН РАД КАО СПЕЦИФИЧНА УСЛУГА И ДЕЛАТНОСТ АДВОКАТА

10.46793/XVIIIMajsko.531C

531-541

ЗАШТИТА ЖИГА У ФРАНЦУСКОМ ПРАВУ XIX ВЕКА

10.46793/XVIIIMajsko.543M

543-552

УЛОГА ИНТЕРНЕТА У ПРУЖАЊУ МЕДИЈСКИХ УСЛУГА

10.46793/XVIIIMajsko.555V

555-572

МЕДИЈИ И ЊИХОВО ФИНАНСИРАЊЕ

10.46793/XVIIIMajsko.573K

573-584

НАЧЕЛА ПОСТУПКА ПРЕСАЂИВАЊА ЉУДСКИХ ОРГАНА У СРПСКОМ ПРАВ

10.46793/XVIIIMajsko.587Z

587-605

ПРАВО НА НЕЗАБОРАВ И ОБАВЕЗЕ (ДЕЦЕ) ПРЕМА РОДИТЕЉИМА

10.46793/XVIIIMajsko.607P

607-618

НЕДОСТАЦИ ТРЖИШТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

10.46793/XVIIIMajsko.619LS

619-631

У СУСРЕТ НОВОМ ЗАКОНУ О СОЦИЈАЛНОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ

10.46793/XVIIIMajsko.633U

633-645

ПРАВО НА ДОСТОЈАНСТВЕНУ СМРТ У ИТАЛИЈАНСКОМ ПРАВУ – ЖИВОТ У МРЕЖИ

10.46793/XVIIIMajsko.647P

647-669

УЛОГА ФОРЕНЗИЧКОГ СОЦИЈАЛНОГ РАДА У ПРИМЕНИ РЕСТОРАТИВНЕ ПРАВДЕ И ЗАШТИТИ ЉУДСКИХ ПРАВА

10.46793/XVIIIMajsko.671S

671-684

КОРИСНИЦИ УСЛУГА ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ У ЕРИ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ

10.46793/XVIIIMajsko.687J

687-700

ЈАВНЕ АГЕНЦИЈЕ У СРБИЈИ СА ОСВРТОМ НА ПОЛОЖАЈ И ДЕЛАТНОСТ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА∗

10.46793/XVIIIMajsko.701R

701-713

ИЗБОР ТИПОВА БУЏЕТИРАЊА ПРЕМА УЧИНКУ У ПОСТИЗАЊУ ЕФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМА ЈАВНИХ УСЛУГА

10.46793/XVIIIMajsko.715L

715-727

УСЛУГЕ ПОВЕРЕНИКА ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

10.46793/XVIIIMajsko.729I

729-742

ЗНАЧАЈ ИНСТИТУЦИЈЕ ОМБУДСМАНА У ЗАШТИТИ ЉУДСКИХ ПРАВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ – СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА

10.46793/XVIIIMajsko.743V

743-753

ПРУЖАЊЕ ЈАВНИХ УСЛУГА ЕЛЕКТОНСКИМ ПУТЕМ – ЕУПРАВА

10.46793/XVIIIMajsko.755P

755-766

ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ У КОНТЕКСТУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ДО 2030. ГОДИНЕ

10.46793/XVIIIMajsko.769M

769-777

ОСВРТ НА ПРАВО ДЕТЕТА ИЗ МАЊИНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДА СЕ ОБРАЗУЈЕ НА СВОМ ЈЕЗИКУ

10.46793/XVIIIMajsko.779V

779-791

ПОТРОШАЧ (И) КАО КОРИСНИК УСЛУГА У ПРАКСИ ЕВРОПСКОГ СУДА ПРАВДЕ

10.46793/XVIIIMajsko.795V

795-816

ПОЈАВА ЕКОНОМИЈЕ ДЕЉЕЊА И ПРАВО ЗАШТИТЕ ПОТРОШАЧА

10.46793/XVIIIMajsko.817M

817-834

ДЕЛИKТНА ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ ОД ПРОИЗВОДА С НЕДОСТАТKОМ ПРЕМА НЕМАЧKОМ ГРАЂАНСKОМ ЗАKОНИKУ (BGB)

10.46793/XVIIIMajsko.835M

835-848

ПРИМЕНА ПРАВИЛА О ЗАШТИТИ ПОТРОШАЧА НА АУКЦИЈСКУ ПРОДАЈУ

10.46793/XVIIIMajsko.849M

849-863

ПОВЕРЕНИЧКА СЛУЖБА У СРБИЈИ – КРИТИЧКИ ОСВРТ НА ПИТАЊА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И НАДЛЕЖНОСТИ

10.46793/XVIIIMajsko.867S

867-883

СПОРАЗУМ О ПРИЗНАЊУ ПРЕКРШАЈА

10.46793/XVIIIMajsko.885M

885-896

ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

10.46793/XVIIIMajsko.897M

897-915

КОРИШЋЕЊЕ ВОДА РЕКА ИЗ КРИВИЧНОПРАВНЕ ПЕРСПЕКТИВЕ САДА И СА ПРЕПОРУКАМА ЗА БУДУЋНОСТ

10.46793/XVIIIMajsko.917K

917-925

РАВНА РЕГУЛАТИВА ДЕТЕКТИВСКИХ ПОСЛОВА КАО ВИДА УСЛУЖНИХ ДЕЛАТНОСТИ У РЕПУЛИЦИ СРБИЈИ

10.46793/XVIIIMajsko.929N

929-946

О ЕКОНОМСКИМ ИНСТРУМЕНТИМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОБЛАСТИ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

10.46793/XVIIIMajsko.947S

947-957

УТИЦАЈ ОТВАРАЊА СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА НА ЗАКОНСКА И УГОВОРНА ПРАВА ПРЕЧЕ КУПОВИНЕ

10.46793/XVIIIMajsko.959K

959-980

ПОГЛЕД НА НОВО ХРВАТСКО СТЕЧАЈНО ЗАКОНОДАВСТВО ИЗ 2022:

10.46793/XVIIIMajsko.981B

981-1017

ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ОД СТРАНЕ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ СЕКСУАЛНОГ НАСИЉА И ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

10.46793/XVIIIMajsko.1019B

1019-1038

ПРАВНОИСТОРИЈСКИ ПОГЛЕД НА ЗАНАТСКО ПИТАЊЕ У МОДЕРНОМ СРПСКОМ ПРАВУ

10.46793/XVIIIMajsko.1039G

1039-1048

КРАТКО ПОДСЕЋАЊЕ НА ДЕЛО ЉУБОМИРА С. ДУКАНЦА И ЊЕГОВЕ СТАВОВЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА

10.46793/XVIIIMajsko.1049B

1049-1061