УСЛУГЕ У ДИГИТАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ: НОВИ АСПЕКТ МЕЂУНАРОДНОГ СУБЈЕКТИВИТЕТА НЕДРЖАВНИХ СУБЈЕКАТА?

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 389-403

АУТОР(И): Драган Дакић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.389D

САЖЕТАК:

Предмет истраживања у овом раду јесте могућност недржавних субјеката, корпорација, да пружају ius ad bellum услуге у дигиталном окружењу и то не само државама већ и другим недржавним субјектима. Ius ad bellum услуге у дигиталном окружењу се односе на могућност посматраних субјеката да путем њиховог пружања учествују у сајбер сукобима који се због своје разорне моћи на имовину и људске животе могу изједначити са оружаним сукобима. У наведеном налазимо основ да посматране услуге подведемо под активности из ius ad bellum домена. Разлог за овакво дефинисање предмета истраживања је у чињеници да је дигитално окружење омогућило овим недржавним субјектима предузимање аката који су традиционално сврстани у домен државног међународног субјективитета. Главни резултати истраживања су да се кроз пружање посматраних услуга другим недржавним субјектима заснивају међународни односи између ових субјеката међународног права и то са пуном правностварајућом способношћу. На овај начин дошло је до надоградње међународног субјективитета компанија из пасивне способности која подразумјева њихову директну обавезаност нормама међународног права али искључује њихову могућност стварања међународног права ка активном субјективитету који подразумјева међународноправну легислативну способност. Дакле, захваљујући развоју дигиталних услуга, корпорације су као носиоци пасивног субјективитета стекле и активни међународни субјективитет или су макар развиле нови аспект постојећег међународног субјективитета.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

дигиталне услуге, ius ad bellum, недржавни субјекти, међународни субјективитет.

ЛИТЕРАТУРА:

 • A terminology glossary to the UN Committee on the Rights of the Child. (2021). General Comment No. 25 (2021) on children’s rights in relation to the digital environment available at Treaty bodies Download (ohchr.org).
 • Alabama claims of the United States of America against Great Britain, Award rendered on 14 September 1872 by the Tribunal of arbitration established by Article I of the Treaty of Washington of 8 May 1871, RIAA, Vol. XXIX.
 • Artificial Intelligence in Medicine (Eds. Niklas Lidströmer, Hutan Ashrafian), Springer, 2022. Ambos, K., International criminal responsibility in cyberspace at International Law and
 • Cyberspace, (Research Handbook, eds. Tsagourias and Buchan), Edward Elgar Publishing Limited, 2021.
 • Bannelier K., Christakis, T., Cyber-Attacks – Prevention-Reactions: The Role of States and Private Actors, Les Cahiers de la Revue Défense Nationale, Paris, 2017.
 • Behdadi, D., Munthe, C., Artificial Moral Agency: Philosophical Assumptions, Methodological Challenges, and Normative Solutions, 2018. This is a ”postprint”, the authors’ submitted manuscript after peer review to a scientific journal. Citations should refer to the published version of the article, once that exists.
 • Thomas D. Grant, D. T., Wischik, J. D., On the path to AI Law’s prophecies and the conceptual foundations of the machine learning age, Springer Nature, 2020.
 • Dickinson, L., (2018). Drones, Automated Weapons, and Private Military Contractors, in Land, M., Aronson, J., (Eds.), New Technologies for Human Rights Law and Practice, Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
 • DMA: significant additions made it into the final text – EURACTIV.com.
 • International Law Commission, Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries, Yearbook of the International Law Commission, 2001, Vol. II. Part. 2.
 • Dinstein, Y., Cyber war and international law: Concluding remarks at the 2012 Naval War College International Law Conference, International Law Studies, no. 89/2013.
 • Димитријевић, В. и др., Основи међународног јавног права, Београд, 2012.
 • Дакић, Д., Сајбер напади и међународно јавно право, Зборник радова: Отворена питања међународног кривичног права и реформа кривичног законодавства Републике Србије, Златибор, 2022. (у штампи).
 • Директива 95/46/ЕЦ (Општа уредба о заштити података). Identification and assessment of existing and (europa.eu).
 • Kelly, J. M., Prosecuting Corporations for Genocide, Oxford Scholarship Online, 2016.
 • Крећа, М., Међународно јавно право, Београд, 2020.
 • Luttikhuis, B., Moses, A. D., (2012), Mass violence and the end of the Dutch colonial empire in Indonesia, Journal of Genocide Research,, no. 14:3-4/2012.
 • Lustig, D., The Nature of the Nazi State and the Responsibility of Corporate Officials at Nuremberg, at Lustig, D., Veiled Power: International Law and the Private Corporation 1886- 1981, Oxford University Press, 2020.
 • Предлог Уредбе Европског парламента и Савета о утврђивању усаглашених правила о вештачкој интелигенцији (Закон о вештачкој интелигенцији) и изменама појединих законских аката синдиката, ЦОМ (20 21) 206 финал, Брисел, 21.4.2021.
 • Regulation (EU) 2017/745, Annex VIII Article 3.3
 • Regulations on Medical Devices (Regulation (EU) 2017/745) and on In-Vitro Diagnostic Devices (Regulation (EU) 2017/746).
 • Roscini, M., Cyber operations as a use of force at International Law and Cyberspace, (Research Handbook, eds. Tsagourias and Buchan), Edward Elgar Publishing Limited, 2021.
 • Savin, A., EU Internet Law, Edward Elgar Publishing, 2020.
 • Shaw, M., International Law (9th ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 2021.
 • Texts adopted – Digital Services Act and fundamental rights issues posed – Tuesday, 20 October 2020 (europa.eu)
 • The UN Human Rights Council established a Working Group on on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises in 2011, A/HRC/17/4. www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/WGHRandtransnationalcorporationsandotherbusin ess.aspx
 • Treaty bodies Download (ohchr.org)
 • Тhe European Parliament Resolution with recommendations to the Commission on a civil liability regime for artificial intelligence (2020/2014(INL) Procedure File: 2020/2014(INL) | Legislative Observatory | European Parliament (europa.eu) (Resolution on liability)
 • UN Doc A/66/152/Add.1, 16 September 2011.
 • UNHCR, The Corporate Responsibility to Protect Human Rights: An Interpretive Guide, New York, 2012.
 • United States of America v. Iran, Judgment of 24 May 1980, ICJ Reports 1980. C-203/99 Veedfald, and C-495/10, Dutrueux
 • Committee on Legal Affairs of the European Parliament, DRAFT REPORT http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//NONSGML%2BCOMPARL%2BPE-582.443%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0//EN
 • Corfu Channel Case, Judgment of 4 April 1949, ICJ Reports 1949.
 • Council Directive 85/374/EEC of 25 July 1985 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning liability for defective products. Directive 1999/34/EC extended the scope of liability to agricultural and fishery products).