ПРАВНИ ОКВИР РЕГУЛИСАЊА ПАМЕТНИХ УГОВОРА

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 429-440

АУТОР(И):  Данијела Глушац

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.429G

САЖЕТАК:

У 21. веку велику пажњу привлачи повезаност права и информационих технологија. Са развојем криптовалута заживели су паметни уговори, чији концепт је још 1996. године осмислио Ник Сабо. Он је дефинисао паметне уговоре као компјутеризовани трансакциони протокол за извршавање уговорних клаузула. Кључни аспект расправе код паметних уговора је способност европског и националног законодавца да креирају правила која би омогућила ефикасно коришћење нове технологије. Паметни уговори ће можда променити начин на који се приступа изради уговора, администрацији и њиховом извршењу, али остаје сумња да ова врста уговара може у блиској будућности у потпуност заменити класичне уговоре. Предмет истраживања састоји се и у одговору на спорна питања у вези са паметним уговорима, да се на тај начин осветле значајни сегменти регулисања ових уговора, као и да се у оквиру истих предложе њихова даља унапређивања. У даљем тексту, имајући у виду комплексност теме, а ограниченост обима рада, биће учињен осврт на главне специфичности паметних уговора.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

паметни уговори, блокчејн, нове технологије, компјутерски код, протокол

ЛИТЕРАТУРА:

 • Ante, L., Smart Contracts on the Blockchain – A Bibliometric Analysis and Review, Telematics and Informatics, No. 2/2021, p. 1-48.
 • Бобан, М., Радаљ, Ј., Регулатива и примјена blockchain технологије и паметних уговора у сувременом електроничком пословању, Зборник радова Унапрјеђење квалитете студирања на правним факултетима у Хрватској, Ријека, 2021.
 • Börding, A., Jülicher, T., Röttgen, C., Schönfeld, M., Neue Herausforderungen der Digitalisierung für das deutsche Zivilrecht: Praxis und Rechtsdogmatik, Computer und Recht (CR), 2017.
 • Bourque, S., Fung Ling Tsui, S., A Lawyer’s Introduction to Smart Contracts, Scientia Nobilitat, 2014.
 • Будимир, Н., Blockchain технологија у осигурању, Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku, br. 1-2/2020.
 • Bues, M. M., Matthaei, E., LegalTech on the Rise: Technology Changes Legal Work Behaviours, But Does Not Replace Its Profession, Liquid Legal, 2016.
 • Ђуровић, А., Паметни уговори као иновација у праву осигурања, Право и привреда, бр. 3/2020.
 • European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Smart Contracts: Legal Framework and Proposed Guidelines, 2018, преузето са file:///C:/Users/danij/Downloads/Smart%20contracts%20-%20Legal%20framework%20and%20proposed%20guidelines%20for%20lawmakers.pdf
 • Janssen, A., Durovic, M., The formation of smart contracts and beyond: Shaking the fundamentals of contract law?, Smart contracts and blockchain technology: Role of contract law, Cambridge University Press, 2018.
 • Микавица, Б., Костић-Љубисављевић, А., Могућности примене blockchain технологије за унапређење поузданости, Зборник радова:VANET-у, XXXVIII Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају – ПосТел 2020, Београд, 2020.
 • карактеристике, Зборнк радова: Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске уније, Крагујевац, 2021.
 • Mougayar, W., The Business Blockchain: Promise, Practice, and Application of the Next Internet Technology, Wiley, 2016.
 • Nakamoto, S., Bitcoin: A Peer-to-Peer electroniC Cash System, 2008, p. 1-9, преузето са https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
 • Нухбеговић, С., Blockchain и индустрија осигурања, Свијет осигурања, 2019.
 • Првуловић, Д., Паметни уговори у контексту међународног трговинског права, Београд, 2020.
 • Саганић, Г., Једноставни Blockchain сустав у с++, Ријека, 2018.
 • Savelyev, А., Contract Law 2.0: „Smart“ Contracts as the Beginning of the End of Classic Contract Law, Higher School of Economics, Research Paper No. WP BRP 71/ LAW/2016, 2016,, p. 1-24.
 • Szabo, N., Smart Contracts: Building Blocks for Digital Markets, 2016, преузето са https://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwi nterschool2006/szabo.best.vwh.net/smart_contracts_2.html
 • Томић, К., Blockchain технологија, паметни уговори и њихова имплементација у индустрији осигурања, Зборник радова: Право и пракса осигурања – изазови, нове технологије и корпоративно управљање“, Палић, 2018.
 • Cветковић, М., Смарт уговори: револуција или компликација?, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 85/2019, стр. 225-242.
 • Cветковић, П., Правни аспекти примене блокчејна: пример паметних уговора, Правна ријеч, бр. 63/2020.
 • Cветковић, П., Блокчејн као правни феномен: уводна разматрања, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 87/2020.
Прописи
 • Arizona ALS 97, Arizona Sess. Laws 97, Arizona Ch. 97, Ariz. HB 2417, 2017, преузето са https://legiscan.com/AZ/text/HB2417/id/1588180
 • Закон о дигиталној имовини („Сл. гласник РС“, бр. 153/2020)
 • Loi n° 1.491 du 23 juin 2020 relative aux offres de jetons, преузето са https://journaldemonaco.gouv.mc/Journaux/2020/Journal-8492/Loi-n-1.491-du-23-juin-2020- relative-aux-offres-de-jetons
 • Malta Digital Innovation Authority Act C90126, преузето са https://mdia.gov.mt/legislation/ Virtual Financial Asset Act C77827
 • Уредба бр. 8 Републике Белорусије од 21. децембра 2017. године „О развоју дигиталне економије (Декрет № 8 „О развитии цифровой экономики“), преузето са https://president.gov.by/ru/documents/dekret-8-ot-21-dekabrja-2017-g-17716
 • Уредба о хитној подршци поједностављивању система пословања и јавне управе Републике Италије ((Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. (18G00163) (GU Serie Generale n.290 del 14- 12-2018)), преузето са https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/14/18G00163/sg