ЗАДРУЖНА РЕВИЗИЈА КАО СПЕЦИФИЧНА ПРИВАТНА И КОМЕРЦИЈАЛНА УСЛУГА

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 73-97

АУТОР(И): Љубиша Дабић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.073D

САЖЕТАК:

Предмет истраживања је услуга задружне ревизије. Циљ рада је да се истражи да је услуга задружне ревизије специфична приватна и само у основи комерцијална услуга, са више елемената нетржишне услуге, која на основу законских решења о задругама и задружној ревизији поприма низ специфичности у односу на друге приватне и комерцијалне услуге. Такође, да се истраже и осветле специфичности услуге задружне ревизије и њене разлике и сличности са услугама ревизије које се пружају у другим секторима националне привреде – државна односно законска ревизија. Сврха рада се огледа у обогаћивању домаће правне литературе из предметне области.

Услуга задружне ревизије инкорпорира у себи низ својстава, карактеристика и специфичности, које првенствено произлазе из природе задруге као посебног правноорганизационог облика и задружне ревизије као посебне врсте ревизије.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

услуга задружне ревизије, ревизјски савези, задруге, уговор о задружној ревизији, задружни ревизори, надокнада за пружену услугу задружне ревизије.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Avsec, F., Zadruga v primerjalnem pravu, Inštitut za agrarno ekonomiko, Ljubljana, 1996 Barendrecht, M., Jansen, C., Loos, M., Pinna, A., Cascão, R. and Gulijk, S. van, Principles of European Law – Service Contracts (PEL SC), Sellier European Law Publishers, München, 2007.
 • Бердовић, М., Улога и функција задружне ревизије, Ревизија, бр. 2/1996.
 • Божић, В. Оснивање задруга у Републици Хрватској – pro et contra, Зборник радова: Савремено задругарство у Србији, Кнић, 6-7. март 2020.
 • Бугарин, Ђ., Неопходност задружне ревизије, у књизи Задружна ревизија – посебност, значај, предмет, поступак, Задружни савез Војводине, Нови Сад, 1999.
 • Васић,  Љ.,  Задружна  ревизија  у  другим  земљама,  у   књизи  Задружна  ревизија  – посебност, значај, предмет, поступак, Задружни савез Војводине, Нови Сад, 1999. Влатковић, М., Омладинске и студентске задруге у задружном систему, Београд, 1999. Главинић,  В.,  Задружна  ревизија,  у књизи  Задружна  ревизија  –  посебност, значај,
 • предмет, поступак, Задружни савез Војводине, Нови Сад, јун 1999.
 • Говедарица, Д., Задружна ревизија – посебан облик ревизије, Економика пољопривреде, бр. 1-2/1999.
 • Говедарица, Д., Задружна ревизија, фактор развоја задругарства, Ревизија, бр. 7/2001.
 • Дабић, Љ., Задруга као посебан правноорганизациони облик (упоредноправни приступ), Право и привреда, бр. 4-6/2011.
 • Драгојевић, Д., Милојевић, М., Независност и објективност интерних и екстерних ревизора у функцији спречавања финансијског криминала и корупције, Socioeconomica, No. 1/2012.
 • Задружни савез Србије, Прописи о задругарству у неким европским земљама, Београд 1995.
 • Закић, В., Николић, М., Тасић, В., Могућности унапређења регулативе и методологије задружне ревизије у Србији, Ревизор, бр. 82/2018.
 • Јелинић, С., Јелинић, З., Господарство и „услужни послови“ с посебним освртом на улогу и одговорност ревизора, Зборник радова: Услуге и одговорност, Крагујевац, 2017.
 • Кнежић-Поповић, Д., Дабић, Љ., Слободне професије – правни аспекти, Београд, 2009.
 • Миладиновић, С., Уговор о пружању услуга у одредбама Заједничког референтног оквира за приватно право (Draft Common Frame of Reference for Private Law – DCFR), Зборник радова: Право и услуге, Крагујевац, 2012.
 • Тимчић, А., Задружна ревизија као услуга и правна сигурност у Републици Србији, Зборник радова: Слобода пружања услуга и правна сигурност, Крагујевац, 2019.
 • Тот, И., Што је то уговор о услугама (у хрватском праву)?, Зборник радова: Право и услуге, Крагујевац, 2012. године
 • Тршић, Н., Илијић, Н., О задружној ревизији и задружним ревизорима, Народно задругарство, бр. 4-5/1947.
 • Hagen, H., Guidelines for Co-operatives Policy and Legislation (Guidelines for Co-operatives Legislation), Review of International Co-operation, Seoul (Korea) Vol. 94, No. 2/2001