Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 405-414

АУТОР(И): Тамара Ђурђић Милошевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.405DM

САЖЕТАК:

Основна сврха завештајне форме у наследном праву јесте да као основни инструмент планирања наслеђивања омогући реализацију слободе завештања. Међутим, последњих деценија савремено наследно право захвата криза завештања која је узрокована строгим тестаментарним формалностима. Отуда се намеће питање реформисања и осавремењавања тестаментраног права Републике Србије, и то у правцу његове дигитализације, пре свега кроз увођење електронског облика завештања. Нарочито значајна је посебна врста електронског завештања – qualified custodian will, која подразумева пружање услуга старања о свим активностима везаним за завештајно располагање клијената.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

дигитализација тестаментарног права, тестаментарна форма, елементи форме тестамента, електронско завештање, електронски потпис.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Anand, N., Arora. D., Where there is will, there is no way: COVID-19 and a case for the recognition of E-wills in India and other Common Law jurisdictions, ILSA Journal of International & Comparative Law, Vol. 27, 2020.
 • Антић, O., Балиновац, З., Коментар Закона о наслеђивању, Београд, 1996. Brox, H., Grundprinzipen Erbrecht, Köln-Berlin-München, 2004.
 • Developments in the law – What is an electronic Will? (chapter four), Harward Law Review, vol. 131, No. 6/2018, стр. 1796, доступно na: https://harvardlawreview.org/wp- content/uploads/2018/04/1790-1811_Online.pdf .
 • Directive 2000/31/EC of the European Parliament – of the Council, (june 2000), on the certain legal aspects of information society services, in the particular electronic commerce, in the International Market.
 • Ђурђевић, Д., Институције наследног права, Београд, 2017.
 • Ђурђић-Милошевић, Т., Ограничење слободе завештајних располагања – дисертација одбрањена 2018, Правни факултет Универзитета у Крагујевацу.
 • Langbein, J. H., Excusing Harmless Errors in The Execution of Wills: A Report on Australia’s Tranquil Revolution in Probate Law, Columbi a Law Review, Vol. 87, No. 1/1987.
 • Nevada revised Statue (2017) – Chapter 133 – Wills NRS 133.085 – Electronic Will, доступно на: https://www.leg.state.nv.us/NRS/NRS-133.html#NRS133Sec085, 22 March 2022.
 • Patti F. P., Bartolini, F., Digital Inheritance and Post Mortem Data Protection: The Italian Reform, European Review of Private Law, No. 5/2019, Kluwer Law International BV, The Netherlands.
 • Перовић, С., Формални уговори у грађанском праву, Београд, 1964.
  Scholz, P., Digitales Testiere,. Zur Verwendung digitaler Technologien beim eigenhändigen und Nottestament de lege lata et ferenda. Archiv für die civilistische Praxis, 2019.
 • Стојановић, Н., Наследно право, Ниш, 2011.
 • Wills, Estate –Succession: A Modern Legal Framework (22006 Succession Law Report), A Report preapred for the Britich Columbia Law Institute by the Member of the Succession Law Reform Project), dostupno na: https://www.bcli.org/project/wills-estates-and- succession-modern-legal-framework/