СТАЊЕ, ПЕРСПЕКТИВЕ И НОРМАТИВНО УРЕЂЕЊЕ ЛОВНОГ ТУРИЗМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 149-165

АУТОР(И): Вeлисaв Maркoвић, Ивана Дамњановић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.149M

САЖЕТАК:

Ловнотуристичка делатност, у оквиру угоститељских делатности, представља пружање услуга прихвата и смештаја, припремања и услуживања хране, пића и напитака у угоститељским објектима ловног туризма, организовањe лова, као и пружање других услуга за потребе ловног туризма ловцима-туристима. Ради се о туристичком производу од посебног значаја који, на жалост, није довољно искоришћен. Приходи од ловног туризма су данас вишеструко нижи него крајем прошлог века. Аутори у раду представљају стање, перспективе и нормативно уређење ловног туризма у Републици Србији са освртом на нормативно уређење у СР Немачкој и Републици Хрватској.

Закључак је да би се изменом прописа у овој области могло допринети развоју и успешнијем обављању ловнотуристичке делатности.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

услуге ловног туризма, лов, туризам, ловнотуристичка делатност.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Adventure Travel Trade Association (ATTA), & The George Washington University International Institute of Tourism Studies (GW). (2020) Adventure Tourism Development Index (ATDI).
 • Brainerd, S., European Charter on Hunting and Biodiversity, Convention on the conservation of European wildlife and natural habitats, 2007. Strasbourg. www2.ecolex.org/server 2neu.php/libcat/docs/LI/MON-081629.pdf
 • Buckley, R., Mossaz, А., Hunting tourism and animal conservation, Animal Conservation, vol. 18, no. 2/2015.
 • Bundesjagdgesetz, http://www.gesetze-im-internet.de/bjagdg/index.html, 9.4.2022.
 • Bundeswildschutzverordnung, из 2001.
 • Giddy, J. K., Webb, N. L., Environmental attitudes and adventure tourism motivations., GeoJournal, 83(2)/2017, https://doi.org/10.1007/s10708-017-9768-9
 • IUCN. Informing decisions on trophy hunting. Briefing paper, 2016.
 • Јовановић, В., Тематски туризам, Београд, 2015.
 • Конвенција о међународном промету угрожених врста дивље флоре и фауне, закључена у Вашингтону 1973. године. Сл. лист СРЈ – Међународни уговори, бр. 11/2001.
 • Kuguyo, T. T., Gandiwa, E., An analysis of trophy hunting tourism marketing mix performance of Zimbabwe, Sustainability in Environment, vol. 7, no. 1/2021.
 • Leung, Y. F., Marion, J. L., Farrell, T. A., Recreation Ecology in Sustainable Tourism and Ecotourism: a Strengthening Role, In: S. F. McCool & R. N. Moisey (Eds.), Tourism, recreation, and sustainability: Linking culture and the environment (2nd ed.), 2008.
 • Ловачки савез Србије, https://lss.rs/ 7.4.2022.
 • Lovelock, B., ed. Tourism and the Consumption of Wildlife: Hunting, Shooting and Sport Fishing. Routledge, 2008.
 • Марковић, Ј., Тематски туризам, Нови Сад, 2019.
 • McCool, S. F.; Kline, J. D. Chapter 11: A systems thinking approach for thinking and reflecting on sustainable recreation on public lands in an era of complexity, uncertainty, and change, In: Selin, S.; Cerveny, L.K.; Blahna, D.J.; Miller, A.B., eds. 2020. Igniting research for outdoor recreation: linking science, policy, and action. Gen. Tech. Rep. PNW-GTR-987.
 • Portland, OR: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Pacific Northwest Research Station: 161-172.
 • Надић, Д., Принцип предострожности као базични принцип еколошке политике, Годишњак Факултета политичких наука, 2008.
 • Oltean, F. D., Gabor, M. R., Cross-cultural analysis of the consumer profile of hunting tourism and trophy hunting from tradition to protected areas: Study case on Romania and Spain, Land, vol. 10, no. 11/2021.
 • Прентовић, Р., Основи ловства, Нови Сад, 2006.
 • Ристић, З., у Ловни туризам шанса за велики бизнис: милиони од дивљачи, досутпно на: https://www.novosti.rs/vesti/ekonomija/902347/lovni-turizam-sansa-veliki-biznis-milioni-divljaci 20.02.2022.
 • Spenceley, A., The future of nature-based tourism: Impacts of COVID-19 and paths to sustainability. Luc Hoffmann Institute, 2021. https://www.ltandc.org/wp- content/uploads/2021/04/luchoffmanninstitute-future-nature-based-tourism-report-2021.pdf
 • Tierschutzgesetz, од 1998. са изменама из 2001.
 • Tickle, L., Von Essen, E., Annals of Tourism Research, vol. 84, 2020.
 • Fredman, P., Margaryan, L., 20 years of Nordic nature-based tourism research: A review and future research agenda, Scandinavian Journal of  Hospitality  and  Tourism2020.  1-  12. https://doi.org/10.1080/15022250.2020.1823247
 • Fuchs, M., Fossgard, K., Stensland, S., Chekalina, T., Chapter 12: Creativity and innovation in nature-based tourism: a critical reflection and empirical assessment, In P. Fredman & J. V. Haukeland (Eds.), Nordic perspectives on nature-based tourism: From place-based resources to value-added experiences. Edward Elgar Publishing., 2021.
 • Hockings, M. et al. Editorial essay: COVID19 and protected and conserved areas, Parks, 26(1)/2020, 7https://parksjournal.com/wp-content/uploads/2020/06/Hockings-et-al-10.2305- IUCN.CH_.2020.PARKS-26-1MH.en_-1.pdf
 • White, M. P., Alcock, I., Grellier, J. et al., Spending at least 120 minutes a week in nature is associated with good health and wellbeing, Sci Rep 9, 7730 (2019). https://doi.org/10.1038/s41598-019-44097-3
 • Winter, P. L., Selin, S., Cerveny, L., Bricker, K., Outdoor recreation, nature-based tourism, and sustainability, Sustainability, 12(1)/2019, https://doi.org/10.3390/su12010081
 • Wollscheid, K., Multilateral environmental agreements and the future of hunting, In: M.M.R. Freeman, R. J. Hudson and L. Foote (ed.), Conservation Hunting: People and Wildlife in Canada’s North. Canadian Circumpolar Institute Press, Occasional Publication 56, Edmonton, 2005.
 • Закон о дивљачи и ловству, Сл. гласник РС, бр. 18/2010, 95/2018 – др. Закон Закон о ловству, Народне новине РХ, бр. 99/18, 32/19 i 32/20.
 • Закон о странцима, Сл. гласник РС, бр. 24/2018, 31/2019.
 • Закон о угоститељству, Сл. гласник РС, бр. 17/2019.
 • Закон о ветеринарству, Сл. гласник РС, бр. 91/05, 30/10, 93/12, 17/19.
 • Закон о заштити природе, Сл. гласник РС, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010, 14/2016, 95/2018, 71/2021.
 • Правилник о ловачким псима, Народне новине РХ, бр. 108/2019.
 • Правилником о начину упорабе ловачког оружја и набоја, Народне новине РХ, бр. 37/19.
 • Правилник о условима држања, начину обележавања и евидентирања дивљих животиња у заточеништву, Сл. гласник РС, бр. 86/2010.
 • Правилник о условима и начину организовања лова, Сл. гласник РС, бр. 44/2010.
 • Правилник о проглашавању ловостајем заштићених врста дивљачи, Сл. гласник РС. бр. 92/2021.
 • Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива, Сл. гласник РС, бр. 5/2010, 47/2011 и 2/2016.
 • Правилник о трофејима дивљачи, Народне новине РХ, бр. 56/2021.
 • Правилник о условима и начину организовања и извођења лова и обуке ловачких паса за ловце тиристе у ловиштима којима газдује Ловачки савез Србије преко ловачких удружења, https://lss.rs/wp-content/uploads/2022/02/Pravilnik_obuka_pasa.pdfhttps://lss.rs/wp- content/uploads/2022/02/Pravilnik_obuka_pasa.pdf, 9.4.2022.
 • Правилник о условима за некомерцијално кретање кућних љубимаца за које није потребно решење за увоз и транзит, као и о изгледу и садржини обрасца уверења (сертификата) за те пошиљке, Сл. гласник РС, бр. 20/2019.
 • Правилник о увејтима и начину лова, ношењу ловачког оружја, обрасцу и начину издавања ловачке исказнице, допуштењу за лов и евиденцији о обављеном лову, Народне новине РХ, бр. 70/2010.
 • Одлука о условима за личне и физичке преносе средстава плаћања у иностранство и из иостранства, Сл. гласник РС, бр. 67/2006, 52/2008, 18/2009.
 • http://www.mup.gov.rs/wps/portal/sr/gradjani/Najcesca%20pitanja/, 10.4.2022. https://www.vojvodinasume.rs/wp-content/uploads/2021/03/CENOVNIK-LOVA-Srpski-2021.pdf, 9.4.2022.
 • https://srbijasume.rs/ssume/wp-content/uploads/2021/05/CenovnikLov2022.pdf, 9.4.2022.
 • https://www.face.eu/sites/default/files/germany_en.pdf, стр. 6.; 9.4.2022.
 • http://sky-house.hr/hr/lovni-turizam-u-hrvatskoj/ 9.4.2022.
 • https://www.hrsume.hr/images/stories/lovstvo/2021/cjenik_2021-2022_hr.pdf, 9.4.2022.