РЕГУЛАТИВА ПОГРЕБНИХ УСЛУГА ОПРЕМАЊА, ТРАНСПОРТА, ЧУВАЊА И УКОПА ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 323-338

АУТОР(И): Нина Планојевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.323P

САЖЕТАК:

Предмет ауторкиних анализа су прописи којима су у домаћем праву регулисане погребне услуге. У прва два дела рада ауторка утврђује надлежност за пружање погребних услуга и врши разграничење погребне делатности од сахрањивања. У наредном делу она се бави анализом регулативе радњи које претходе процедури сахрањивања, а то су утврђивање и пријављивање смрти одређеног лица. Преостала три дела рада ауторка посвећује разматрању начина на који су уређене радње које чине садржину погребних услуга и процедуре сахрањивања у ужем смислу речи, а то су: опремање посмртних остатака умрлог лица за сахрањивање, транспорт, чување, излагање и укоп покојника. У закључном делу рада ауторка даје вредносну оцену прописа којима су уређене погребне услуге, посебно указујући на оне, које би за убудуће требало кориговати.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

погребне услуге, утврђивање и пријављивање смрти, опремање и транспорт посмртних остатака, чување и излагање покојника, сахрањивање умрлих.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Бабић, И., Грађанско право, књ. 2 – Стварно право, Београд – Нови Сад, 2012.
 • Бабић, И., Јотановић, Р., Грађанско право, књ. 2 – Стварно право, Бања Лука, 2020.
 • Батавељић, Д., Услуге без којих се не може – погребне услуге, Зборник радова: Услуге и права корисника, Крагујевац, 2020.
 • Васин, Г., Божанић, С., Кисић-Божић, М., Неадекватно сахрањивање као важан фактор у епидемијама куге код Срба у Хабзбуршкој монархији крајем 18. века – историјска анализа, Српски архив за целокупно лекарство, бр. 11-12/2014.
 • Ведриш, М., Кларић, П., Грађанско право, Загреб, 2004.
 • Гамс, А. Основи стварног права, Београд, 1968. Gavella, N. и др., Стварно право, Загреб, 1998.
 • Ковачевић Куштримовић, Р., Лазић, М., Стварно право, Ниш, 2004.
 • Планојевић, Н., Стварно право у пракси, Крагујевац, 2012.
 • Планојевић, Н., Осврт на прописе о сахрањивању умрлих, Зборник радова: XXI век – век услуга и услужног права, књ. 12, Крагујевац, 2021.
 • Планојевић, Н., Живојиновић, Д., Промет делова човековог тела у нашим новим прописима и преднацрту Грађанског законика, Правни живот, бр. 10/2019.
 • Рајковић, В., Право коришћења гробног места, Анали Правног факултета у Београду, бр. 1-2/2002.
 • Рашовић, З., Стварно право, Подгорица, 2010.
 • Стојановић, Д., Антић, О., Увод у грађанско право, Београд, 2004.
 • Станковић, О., Орлић, М., Стварно право, Београд, 1999.