ОБРАЗОВАЊЕ СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 291-313

АУТОР(И): Ненад Ђурђевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.291DJ

САЖЕТАК:

Спортски стручњаци играју у савременом спорту централну улогу у обављању спортских активности и спортских делатности и у развитку сваке спортске гране и области спорта и зато њихове способности имају посебну важност за сваку организацију у области спорта и сваког спортисту. То подразумева да спортски стручњаци имају одговарајућу квалификацију и стручну обуку. Закон о спорту Републике Србије из 2016. године у своја основна начела ставља и начело стручности, прописујући да се стручним радом у спорту првенствено могу бавити лица која имају одговарајуће образовања у области физичког васпитања и спорта, а изузетно и стручно оспособљена лица. Аутор у раду анализира правни оквиру и стање у пракси у Републици Србији у погледу образовања (школовања) спортских стручњака, акредитованих студијских програма не високошколским установама за образовање спортских стручњака, спортских занимања која се могу обављати само на основу одговарајућег образовања, стручних назива који се могу стећи образовањем спортских стручњака, броја запослених и лиценцираних образованих спортских стручњака у организацијама у области спорта и броја образованих спорских стручњака на евиденцији Националне службе за запошљавање Републике Србије.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

спортски стручњаци, спорт, образовање, стручни рад, студијски програми.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Глэд, Б., Руководство национальными федерациями, Справочник, Москва, 2002.
 • Ђурђевић, Н., Мићовић, М., Вуковић, З., Уговори у спорту, Крагујевац, 2017; Ђурђевић, Н., Мићовић, М., Вуковић, З., Услуге у спорту, Крагујевац, 2019.
 • Ђурђевић, Н., Услови за пружање услуга од стране тренера према Закону о спорту Републике Србије, Зборник радова: XXI век – век услуга и Услужног права, књ. 10, Крагујевац, 2019.
 • Маринац, С., Касум, Г., Савовић, Б., Смајић, М., Образовање и стручна оспособљеност спортских стручњака највиших стонотениских лига Србије, Годишњак Факултета спорта и физичког образовања, бр. 22/2016-2017.
 • Извештај: „Стручни рад у спорту“, део Истраживачко развојног пројекта у функцији припреме Националне стратегије развоја спорта у Републици Србији, Спорски савез Србије и Министарство омладине и спорта, Београд, 2021. (необјављен)
 • Високо образовање: 2018/2019, Републички завод за статистику, Београд, 2019, https://www.stat.gov.rs/vesti/statisticalrelease/?p=8253
 • Закон о спорту (Сл. гласник РС, бр. 10/2016)
 • Закон о високом образовању (Сл. гласник РС, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/ 2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 – Аутентично тумачење, 67/2021 – др. закон, 67/2021.)
 • Исходи акредитације високошколских установа и студијских програма у Републици Србији, Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању, Београд 2021.
 • Листи стручних, академских и научних назива (Сл. гласник РС, бр. 53/17, 114/17, 52/18, 21/19, 6/20, 24/20, 152/20, 20/21 и 48/21.)
 • Council Directive 92/51/EEC of 18 June 1992 on a second general system for the recognition of professional education and training to supplement Directive 89/48/EEC), http://eur- lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:31992L0051.
 • Council Directive 89/48/EEC of 21 December 1988 on a general system for the recognition of higher-education diplomas awarded on completion of professional education and training of at least three years’ duration), http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0048:EN:HTML
 • Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications), http://eur-lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:c11065&from=EN
 • EU directives for recognition of qualifications – Texts of directives and some explanatory documents, http://www.aic.lv/ace/ace_disk/acebook/Directives_red.pdf
 • Основно образовање – крај школске године, Републички завод за статистику, 2021, https://www.stat.gov.rs/vesti/statisticalrelease/?p=8253.
 • Правилника о дозволи за рад спортских стручњака (Сл. гласник РС, бр. 60/2020) Правилник о номенклатури спортских звања и занимања (Сл. гласник РС, бр. 86/2020) REVIEW OF THE EU 5-LEVEL STRUCTURE FOR THE RECOGNITION OF COACHING QUALIFICATIONS, www.icce.ws/_assets/files/documents/ECC _5_level_review.pdf