ПРАВНОИСТОРИЈСКИ ПОГЛЕД НА ЗАНАТСКО ПИТАЊЕ У МОДЕРНОМ СРПСКОМ ПРАВУ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 1039-1048

АУТОР(И): Биљана Гавриловић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.1039G

САЖЕТАК:

У раду се анализира стање у занатству и његова правна регулатива, у периоду од почетка XIX века до 30-их година XX века, тј. до доношења југословенског Закона о радњама. На почетку XIX века, у занатству је владао патријархални дух; међу мајсторима и ученицима заснивао се квазипородични однос. Заштиту од конкуренције занатлије су обезбеђивале кроз удруживања у еснафе и његова обичајна правила. Половином XIX века доноси се Уредба о еснафима, којом су били регулисани радни односи у занатству и трговини. Крајем XIX века, услед повећаног увоза робе мења се стање у занатству, патријархални односи се ремете, долази до општег незадовољства међу радницима. Због тога, предузима се огромна акција за модерно регулисање радних односа, до кога и долази 1910. године, доношењем Закона о радњама. Али, упркос модерном правном регулисању радних односа, фактичко стање у занатству није се мењало. Према томе, у раду ће се указати на основне разлоге пропадања занатства, као и на нормативне покушаје да се оно спасе.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

занат, еснаф, мајстор, ученик, рад

ЛИТЕРАТУРА:

  • Ђорђевић, Р. Тих., Живот и обичаји народни, књ. 15, Архивска грађа за занате и еснафе у Србији од Другог устанка до Еснафске уредбе 1847. године, Београд, 1925.
  • Закон о радњама, Српске новине, Београд, 29. јун 1910. године, бр. 140.
  • Земунски гласник, Земун, 26.јануар 1869, бр. 13.
  • Јовановић, К., Наша еснафска реформа, Архив за правне и друштвене науке, бр. 5-6/1907.
  • Јовановић, К., Монополистичке тежње у еснафима, Архив за правне и друштвене науке, бр. 3/1909.
  • Павловић, М., Српска правна историја, Крагујевац, 2005.
  • Павловић, М., Правна европеизација Србије 1804-1914, Крагујевац, 2008.
  • Поповић, С. и сарадници, Душевни живот занатлијске младежи, Београд, 1935. Радовановић, М., Занатско питање, Архив за правне и друштвене науке, бр. 4/1906. Радовановић, М., Занатско питање, Архив за правне и друштвене науке, бр. 5/1906. Стеф.-Караџић, В., Живот и обичаји народа српскога, Беч, 1867.
  • Уредбе о еснафима, http://digital.bms.rs/ebiblioteka/pageFlip/reader/index.php?type=publications& id=5210&m=2#page/8/mode/2up, 17.1.2022. године