ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ОД СТРАНЕ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ СЕКСУАЛНОГ НАСИЉА И ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 1019-1038

АУТОР(И): Драган Батавељић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.1019B

САЖЕТАК:

Аутор у раду указује на растући проблем сексуалног насиља и трговине људима, како у свету, тако и у Србији, као и у бившим југословенским републикама. Нажалост, овом проблему се не поклања довољна пажња и не улажу се потребна финансијска средства (пре свега, из одговарајућих буџета) за оспособљавање кадрова у специјализованим и неспецијализованим установама, које пружају услуге подршке и заштите жртвама ових тешких кривичних дела. Ту се мисли, пре свега, на државне органе и јединице локалне самоуправе, од којих издвајамо центре социјалне заштите, фондове за здравствено осигурање, националне службе запошљавања и њихове филијале. Такође, аутор у раду указује на неспорну чињеницу да је потребно извршити едукацију кадрова у области васпитања и образовања, почев од предшколског програма, па све до образовања одраслих. Слична ситуација је и у Министарству унутрашњих послова, јер се од представника овог, врло значајног министарства и његових полицијских управа широм Србије, очекује превасходна подршка и пружање веома значајне услуге физичке заштите, прикривања идентитета, података и промена адресе евентуалних жртава. За све то не постоје одговарајућа техничка и комуникациона средства, адекватан простор и довољан број обученог особља. Коначно, треба нагласити да је само мало боља ситуација у правосудним органима, што је неспорно утврђено спроведеним упитницима од стране одговарајућих организација које спроводе акције против сексуалног насиља и трговине људима.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

услуге, сексуално насиље, трговина људима, Република Србија, законодавство, специјализоване и неспецијализоване установе

ЛИТЕРАТУРА:

 • Брошура о услугама за особе у ризику и жртве трговине људима, доступно на: https://drive.google.com/file/d/1kLtqJ-VMStdU2zS_4APhXUbnsGv0BpGt/view, посећено: 25.4.2022.
 • Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање, Сл. гласник РС, бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 – усклађени дин. изн., 8/2013 – усклађени дин. изн., 47/2013, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн., 57/2014, 68/2014 – др. закон, 5/2015 – усклађени дин. изн., 112/2015, 5/2016 – усклађени дин. изн., 7/2017 – усклађени дин. изн., 113/2017, 7/2018 – усклађени дин. изн., 95/2018, 4/2019 – усклађени дин. изн., 86/2019, 5/2020 – усклађени дин. изн., 153/2020, 6/2021 – усклађени дин. изн., 44/2021, 118/2021 и 10/2022 – усклађени дин. изн.
 • Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, Сл. гласник РС, бр. 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017, 113/2017 – др. закон и 49/2021.
 • Закон о здравственој заштити, Сл. гласник РС, бр. 25/2019.
 • Закон о здравственом осигурању, Сл. гласник РС, бр. 25/2019.
 • Закон о образовању одраслих, Сл. гласник РС, бр. 55/2013, 88/2017 – др. закон, 27/2018 – др. закон и 6/2020 – др. закон.
 • Закон о одговорности правних лица за кривична дела, Сл. гласник РС, бр. 97/08.
 • Закон о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела, Сл. гласник РС, бр. 42/02, 27/03, 39/03, 67/03, 29/04, 58/04 – др. закон, 45/05, 61/05, 72/09, 72/11 – др. закон, 101/11 – др. закон и 32/13.
 • Закон о основном образовању и васпитању, Сл. гласник РС, бр. 55/2013, 101/2017, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 129/2021.
 • Закон о потврђивању Конвенције Уједињених нација против транснационалног организованог криминала и допунских протокола, Сл. лист СРЈ – међународни уговори, бр. 6/2001.
 • Закон о правима пацијената, Сл. гласник РС, бр. 45/2013 и 25/2019 – др. закон.
 • Закон о предшколском образовању и васпитању, Сл. гласник РС, бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон, 10/2019, 86/2019 – др. закон, 157/2020 – др. закон, 123/2021 – др. закон и 129/2021.
 • Закон о средњем образовању и васпитању, Сл. гласник РС, бр. 55/2013, 101/2017, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 129/2021.
 • Законик о кривичном поступку, Сл. гласник РС, бр. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13 и 55/14.
 • Кривични законик, Сл. гласник РС, бр. 85/2005, 88/2005 – испр., 107/2005 – испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019.
 • Кривични законик, Сл. гласник РС, бр. 85/05, 88/05 – исправка, 107/05 – исправка, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13 и 108/14.
 • Крунић, Ј., Митић, М., Малбаша, Д., Анализа услуга заштите и подршке жртвама трговине људима у Србији, Београд, 2021.
 • Међународна конвенција за сузбијање трговине женама и децом, Службене новине, бр. 117/1929.
 • Међународна конвенција о сузбијања трговине белим робљем, Службене новине КЈ, бр. 117/1929.
 • Међународни споразум за успешну заштиту од криминалне трговине, Службене новине КЈ, бр. 117/1929.
 • Национална стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године, Сл. гласник РС, бр. 22/15.
 • Национална стратегија за родну равноправност за период од 2016. до 2020. године са Акционим планом за период од 2016. до 2018. године, Сл. гласник РС, бр. 4/16.
 • Национална стратегија запошљавања за период 2011-2020, Сл. гласник РС, бр. 37/11.
 • Радовић, И., et al, Трговина људима, приручник за новинаре, Београд, 2008.
 • Стратегија борбе против трговине људима, Сл. гласник РС, бр. 111/2006.
 • Стратегија превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом и заштите жртава за период од 2017. до 2022. године, Сл. гласник РС, бр. 77/2017.
 • Универзалнa декларацијa о људским правима, A/RES/217, 10. децембар 1948. године. Центар за заштиту жртава трговине људима, Информатор о раду за 2020. годину, Београд,    2020,    стр.    9.     Доступно    на:    http://centarzztlj.rs/wp-content/uploads/ 2021/03/INFORMATOR_O_RADU_2020.pdf, приступ: 23.4.2022. године.