НАЧЕЛА ПОСТУПКА ПРЕСАЂИВАЊА ЉУДСКИХ ОРГАНА У СРПСКОМ ПРАВУ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 587-605

АУТОР(И): Драгица Живојиновић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.587Z

САЖЕТАК:

Трансплантација органа је облик специјалистичког лечења којим се тешким болесницима омогућавају бољи услови живота или нада у живот. Иако је трансплантација грана медицине, њено вршење повезано је са потребом поштовања и заштите бројних права на човековим личним добрима, услед чега је предмет правне регулативе. У овом смислу, циљ овог рада је сагледавање на којим принципима почива поступак трансплантације људских органа у српском праву и давање одговора на питање да ли је кроз нормативна решења садржана у Закону о пресађивању људских органа обезбеђено њихово адекватно остварење. Ради достизања овог циља, ауторка домаћа решења пореди са оним усвојеним у немачком и хрватском праву, као и одговарајућом европском наднационалном нормативом усвојеном од стране Савета Европе. Након детаљне анализе значења и опсега утицаја сваког од четири принципа пресађивања органа српског права на заштиту основних људских права и достојанства даваоца и примаоца органа, којима је посвећена главнина овог рада, у закључку се дају предлози за унапређење постојеће регулативе.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

трансплантација органа, заштита права и достојанства даваоца и примаоца органа, добровољност, једнака доступност људских органа

ЛИТЕРАТУРА:

 • Бановић, Б., Нормативни оквир за супротстављање трговини људским органима, Анали Правног факултета у Београду, бр. 3/2017.
 • Влачић, А., Николић, А., Шипетић Грујичић, С., Донирање и трансплантација бубрега, јетре и срца у Републици Србији за период 2010-2016. године, Здравствена заштита, вол. 50, бр. 1/2021.
 • Grams, M. E., at al., Preemptive deceased donor kidney transplantation: Considerations of equity and utility, Clin J Am Soc Nephrol, vol 8, 2013.
 • Debra Budiani-Saberi, Facilitating Organ Transplants in Egypt: An Analysis of Doctors Discourse, Body and Society, vol. 13, no. 2/2007.
 • Ђурђић Милошевић, Т., Основни правни принципи трансплантације органа. УЗборник радова: XXI век – век услуга и Услужног права, књ. 8, Крагујевац, 2017.
 • Живојиновић, Д., Форма пристанка на медицинску меру и медицинско истраживање у српском праву, Правни живот, бр. 9/2018.
 • Живојиновић, Д., Планојевић, Н, Медицинска истраживања на људима према Хелсиншкој декларацији, Крагујевац, 2015.
 • Иванчић-Качер, Б., Правни промет људским органима, Правни живот, бр. 9/2012.
 • Иванчић-Качер, Б., Увод у трансплантацијско право, Правни живот 2010, бр. 9/2010.
 • Kasiske, B. L., London, W., Ellison, M. D., Race and socioeconomic factors influencing early placement on the kidney transplant waiting list,J Am Soc Nephrol, vol. 9, 1998.
 • Клајн Татић, В, Етичка и правна разматрања донорства inter vivos, Правни живот, бр. 9/2007.
 • Клајн, И., Шипка, М., Велики речник страних речи и израза, Нови Сад, 2007.
 • Круљ, Љ., Немачки Закон о трансплантацији, Правни живот, бр. 9/1998.
 • Linden, K. P., History of Solid Organ Transplantation and Organ Donation, Critical Care Clinics, vol. 25, no. 1/2009.
 • Marino, R. I., Cirillo, C, An Abridged Photographic History of Organ Transplantation,
 • Experimental and Clinical Transplantation, no. 1/2014.
 • Марјановић, М., Људско достојанство и биоетика, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 4/2012.
 • Mилинковић, И., Људско достојанство у областима биоетике и биоправа: Апорије неупитног, Годишњак Правног факултета у Бањој Луци, вол. 1, бр. 36/2014.
 • Мујовић Зорнић Х., Пристанак на медицинску интервенцију као изјава воље у праву, Зборник радова: Актуалности грађанског и трговачког законодавства и правне праксе, Мостар, бр. 9/2011.
 • Oniscu, G. C., at al., Equity of access to renal transplant waiting list and renal transplantation in Scotland: Cohort study, BMJ, vol. 327, 2003.
 • Перовић, С., Беседе с Копаоника, Београд, 2012.
 • Планојевић, Н., Живојиновић, Д., Промет делова човековог тела у нашим новим прописима и преднацрту Грађанског Законика, Правни живот, бр. 10/2019.
 • Prottas, J., The most Useful Gift: Altrusim and the Public Policy of Organ Transplants, Wiley & Sons, Incorporated, John, 1994.
 • Pruthi, R., at al., Inequity in Access to Transplantation in the United Kingdom, CJASN, vol. 15, no. 6/2020.
 • Радишић, Ј., Медицинско право, Београд, 2008.
 • Suruga, K., The Ethics of Live Organ Donation and Trade, in: Global Kidney Exchange: Analysis and Background Papers from the Perspective of the Right to Health, (ed. Ceron, A.,) Univeristy of Denver 2017.
 • Трајковић, М., Еутаназија – морална дилема савремене правне државе, Правни живот, бр. 12/2011.
 • Chen, A., at al., Access to transplantation for persons with intellectual disability: Strategies for nondiscrimination, American Journal of Transplantation, no. 20/2020.
 • Childress, F.J., The Failure to Give: Reducing Barriers to Organ Donation, Kennedy Institute of Ethics Journal, vol. 11, no. 1/2001.
 • Wightman, A., Goldberg, A., Diekema, D., Fairness, severe intellectual disability, and the special case of transplantation. Pediatr Transplant, vol. 22, no. 5/2018.
 • Wu, A. D., Oniscu, C. G., Equity of access to renal transplantation: a European perspective, Current Opinion in Organ Transplantation, vol. 26, no. 4/2021.