ПРАВНА РЕГУЛАТИВА ДЕТЕКТИВСКИХ ПОСЛОВА КАО ВИДА УСЛУЖНИХ ДЕЛАТНОСТИ У РЕПУЛИЦИ СРБИЈИ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 929-946

АУТОР(И): Жељко Никач, Бранко Лештанин

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.929N

САЖЕТАК:

У раду се разматра правни статус детективских послова у Републици Србији посебно након усвајања кровног Закона о детективској делатности, као и доношења подзаконских аката за примену овог прописа. У уводу рада, у функцији теме, укратко се указује на приватну безбедности као подсистем система безбедности и, с тим у вези, на детективску делатност као интегрални део. Развој детективске делатности и приватног обезбеђења пратили су друштвене, политичке, економске и друге промене у нашој земљи након распада некадашње СФРЈ и осамостаљења Србије. У средишњем делу је изложен легислативни оквир детективске делатности у нашој земљи, указано је на важнија решења у функцији пружања услуга у заједници и дат критички осврт на примену прописа у пракси. Анализирана су решења у погледу организације, послова, овлашћења и контроле законитости у раду детектива. Добар правни оквир и одржива решења су важни због апликације наше земље за пријем у ЕУ. У закључку се указује на потребу хармонизације националног законодавства Србије са правом ЕУ, прихватање добре иностране и развој домаће праксе, као и јачање механизама контроле и надзора рада детектива у функцији владавине права.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

детективска делатност, приватна безбедност, легислатива, РС и ЕУ.

ЛИТЕРАТУРА:

Књиге и текстови
 • Бошковић, А., Анализа кривичноправних и других законских одредби од значаја за детективску делатност, Безбедност, бр. 57(2)/2015.
 • Ђорђевићм Ђ., Прекршајно право са основама привреднопреступног права, 6. измењено и допуњено издање, Београд, 2021.
 • Кесић, З., Приватни сектор у контроли криминалитета, Београд, 2009.
 • Лештанин, Б., Никач, Ж., Приватна безбедност: право, теорија и пракса, Београд, 2022 (у припреми).
 • Лештанин, Б., Никач, Ж., Коментар Закона о полицији, Београд, 2016.
 • Лилић, С., Управно право: Управно процесно право, Београд, 2014.
 • Милошевић, М., Детективи у Србији: (не)омеђеност законом, Женева – Београд, 2017.
 • Никач, Ж., Радовановић, Р., Зорић, В., Приватна безбедност у Србији – правни основи и едукација припадника, Теме, бр. 1/2018.
 • Никач, Ж., Форца, Б., Међународни  и национални легислативни  оквир приватне безбедности у заштити лица, имовине и пословања, Зборник радова: Услуге и владавина права, Kрагујевац, 2021.
 • Никач, Ж., Павловић, Г., Право приватне безбедности, 2012.
 • Никач, Ж., Приватна безбедност и детективска делатност – нови законски прописи у РС, Београд, 2013.
 • Талијан, М., Прве установе приватне безбедности (полиције) у Србији, Зборник радова: Приватна безбедност – стање и перспективе, Нови Сад, 2008.
 • Томић, З., Миловановић, Д., Цуцић, В., Практикум за примену Закона о општем управном поступку. Београд, 2017.
 • Триван, Д., Детективска делатност, Београд, 2014.
Норматива
 • Закон о престанку важења одређених закона и других прописа, Сл. гласник РС, бр. 18/93.
 • Закон о детективској делатности, Сл.гласник РС, бр.104/13 и 87/18. Закон приватном обезбеђењу, Сл. гласник РС, бр. 104/13, 42/15 и 87/18. Закон о заштити података о личности, Сл. гласник РС, бр. 87/18.
 • Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Сл.гласник  РС, бр. 120/04,54/07,104/09,36/10 и 105/21.
 • Закон о тајности података, Сл. гласник РС, бр. 104/09.
 • Закон о прекршајима, Сл .гласник РС, бр. 65/13,13/16-одлука УС и 91/19- др.закон.
 • Закон о евиденцијама и обради података у области унутрашњих послова, Сл. гласник РС, бр. 24/18.
 • Правилник o садржини, изгледу и начину употребе детективске легитимације, Сл. гласник РС, бр. 03/16 и 30/19.
 • Правилник о обуци, оспособљавању и стручном испиту за вршење детективских послова, Сл. гласник РС, бр. 27/19.
 • Правилник о престанку важења Правилника о евиденцијама из области детективске делатности, Сл. гласник РС, бр. 01/19.
 • Правилник о просторно-техничким  условима за обављање детективске делатности, Сл.гласник РС, бр. 37/19.
 • Правилник о начину примене овлашћења службеника обезбеђења, Сл.гласник РС, бр. 59/19.
Интернет и други извори
 • Политика 29.03.2021, Суштина је у тумачењу закона, интервју проф. др М. Шкулић). Сигурност                Врачар,    Београд,                                       https://www.companywall.rs/firma/sigurnost-vracar-ad-beograd/MMk9Eo7Y (10.04.2022).
 • Официјелни сајт МУП РС, Приватно обезбеђење и детективска делатност, Акта, http://www.mup.gov.rs/wps/portal/sr/ (20.04.2022).