РЕГУЛАТОРНА ПОДРШКА ПЛАТНИМ УСЛУГАМА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ – ОДАБРАНИ ПРЕГЛЕД

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 197-205

АУТОР(И): Милан Палевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.197P

САЖЕТАК:

У данашњој глобалној економији у току је процес успостављања новог механизма интеграције у областима материјалне производње и услуга, који, заједно са либерализацијом међународних трговинских односа на глобалном нивоу, дигиталне трансформације пословања и нових тржишних тенденција, доводи до нужности веће контроле и регулације међу учесницима на тржишту, поготову на пољу пружања услуга. На законске одредбе које регулишу пружање услуга све више утиче међународни правни режим, који битно детерминише даља ширења капацитета националних законодавстава. С тим у вези, све већа разноврсност услуга изазива различите проблеме у дефинисању а онда и у разумевању карактера услуга, као и у успостављању правног оквира за њихову одговарајућу стандардизацију. Такви оквири би требало да регулишу начине пружања услуга на глобалном тржишту. У раду дајемо преглед регулаторне подршке коју Европска уније утврђује и дефинише на пољу платних услуга.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

услуге, платне услуге, регулација, ЕУ.

ЛИТЕРАТУРА:

  • Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money launderinд and terrorist financing
  • Directive 2014/92; https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j4nvk6yhcbpeywk_j9vvik7m1c3 gyxp/vk0vn25j0pr (приступљено, 22.03.2022).
  • Directive 2015/2366; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=celex:32015L2366 (приступљено, 01.03.2022).
  • Direcitve 2005/60; https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vitgbgiia8zq (приступљено, 08.03.2022).
  • Јелисавац, С., Услуге на међународном тржишту, Међународни проблеми, бр. 4/2008.
  • Клинцов, Р., Услужни менаџмент, Бања Лука, 2006.
  • Петровић, П., Ристић, К., Јединствени механизам санације банака (Банкарска унија), Европско законодавство, год. XVII, бр. 66/2018.
  • Ристић, К., Глигић, А., Трговински промет платним и информационим услугама у Европској унији, Европско законодавство, бр. 60/2017.
  • Ристић, К. и др. Регионални и међународни аспекти услужног менаџмента у ЕУ, Compendium, ISF DRC, Београд, 2019.