ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ У КОНТЕКСТУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ДО 2030. ГОДИНЕ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 769-777

АУТОР(И): Дејан Матић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.769M

САЖЕТАК:

У раду се разматра актуелно стање у услужној делатности у области високог образовања у Србији, као и могући правци будућег развоја ове области. Велики друштвени значај услужне делатности у оквиру управо овог сектора, сасвим извесно намеће нужну потребу разматрања потенцијалних праваца њеног будућег развоја, као и критичку анализу начела на којима она неизбежно почива. Због тога је знатна пажња посвећена анализи Стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године коју је Влада Републике Србије усвојила средином прошле године, као основној идејној смерници датог сектора, као и детаљним разматрањима наговештених тенденција његовог будућег развоја на тренутним основама. Бројна искушења са којима се наше високо образовање сусреће данас, као и потенцијали даљег развоја ове области у будућности, представљају више него озбиљан изазов. Здраве и нове основе развоја услужне делатности у области високог образовања морају почивати на ваљаним принципима како би се обезбедило да будући развој нашег друштва почива на несумњивим основама једне демократске, савремене и успешне заједнице.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

високо образовање, услужна делатност, Стратегија развоја, либерализација, комерцијализација.

ЛИТЕРАТУРА:

  • Стратегија развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године, Службени гласник РС, бр. 63/2021.
  • Матић, Д., Карактер услужне делатности у области високог образовања, Зборник радова: Право и услуге, Крагујевац: 2012.
  • Матић, Д., Потенцијални правци будућег развоја услужне делатности у области високог образовања у Србији, Зборник радова: Услужни послови, Крагујевац, 2014.