УТИЦАЈ ОТВАРАЊА СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА НА ЗАКОНСКА И УГОВОРНА ПРАВА ПРЕЧЕ КУПОВИНЕ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 959-980

АУТОР(И): Владимир Козар

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.959K

САЖЕТАК:

У раду су анализирани прописи Републике Србије, ставови домаће судске праксе, као и мишљења правне науке o утицају отварања стечајног поступка на право прече куповине. Указано је на значај гашења раније стечених уговорних и законских права прече куповине, као правне последице отварања стечајног поступка, чиме се избегава колизија са законским правом прече куповине обезбеђеног повериоца на предмету разлучног, односно заложног права. Такође, објашњен је начин остваривања и заштите овог права у стечајном поступку у случају метода продаје непосредном погодбом, као и његова правна природа. Истакнут је значај права повериоца да пребије своје обезбеђено потраживање са купопродајном ценом, за случај да је он најбољи понудилац (credit bidding). Дат је сажет приказ разних врста законских и уговорних права прече куповине, која се гасе услед отварања стечајног поступка. Анализирана су правна средстава која обезбеђени повериоци могу да користите у случају повреде њиховог законског права прече куповине на хипотекованој непокретности или другом предмету разлучног или заложног права.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

право прече куповине, стечај, разлучни поверилац, продаја, непосредна погодба, заложно право.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Бабић, И., Право прече куповине удела члана друштва с ограниченом одговорношћу, Право и привреда, бр. 3/2020.
 • Васиљевић, М., Водич за примену Закона о привредним друштвима, Београд, 2011.
 • Дукић Мијатовић, M., Козар, В., Постулати корпоративног стечаја у Републици Србији, Нови Сад, 2019.
 • Dukić Mijatović, M., Kozar V., The Protection of the Preemptive Rights of Separate and Pledge Creditors in the Case of Sales of Encumbered Property by a Direct Agreement, Law – theory and practice, No. 1/2021
 • Козар, В., Алексић, Н., Забрана извршења и намирења као процесноправна последица отварања стечајног поступка, Зборник радова: Савремени правни промет и услуге, Крагујевац, 2018.
 • Козар, В., Алексић, Н., Последице отварања стечајног поступка у српском процесном праву, Право и привреда, бр. 2/2020.
 • Козар, В., Остваривање заложних права у стечајном поступку из вредности оптерећене имовине, Зборник радова: Услуге и владавина права, Крагујевац, 2021.
 • Козар, В., Пребијање потраживања и credit bidding у стечајном поступку, Зборник радова: Привредноправни оквир и економски развој држава Југоисточне Европе, Нови Сад, 2019.
 • Козар, В., Алексић, Н., Коментар Закона о стечају са новелама из 2017. године и судском праксом, Београд, 2018.
 • Козар, В., Право прече куповине обезбеђених поверилаца у стечајном поступку, Радно- правни саветник, бр. 2/2018.
 • Козар, В., Грађанско-правни основи одговорности стечајног управника и државе у стечајном поступку, Право, теорија и пракса, бр. 1–3/2012.
 • Козар, В., Право прече куповине у стечајном поступку, Радно-правни саветник, бр. 6/2021.
 • Мићовић, М., Привредно право, Крагујевац, 2010.
 • Maraš, I., Кozar, V., Protection of Rights of Secured Creditors in the Bankruptcy Debtor Assets Sales Procedure, Journal of Business Economics and Management, No. 5–6/2021.
 • Орлић, М., Право прече куповине, Зборник радова: Енциклопедија имовинског права и права удруженог рада, том 2, Београд, 1978.
 • Обућина, Ј., Однос претходног стечајног поступка и поступка спровођења извршења ради намирења новчаног потраживања на непокретностима, Право и привреда, бр. 1–3/2017.
 • Перовић, С., Облигационо право, Београд, 1986.
 • Перовић, С., et al., Коментар Закона о облигационим односима, књига друга, Београд, 1995.
 • Познић, Б., Грађанско процесно право, Београд, 1987.
 • Слијепчевић, Д., Допуштеност тужбе за утврђење ништавости уговора о отуђењу имовине стечајног дужника, Билтен судске праксе привредних судова, бр. 3/2013.
 • Цветић, Р., Право прече куповине у извршном поступку у Републици Србији, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 4/2014.
 • Шаркић, Н., Радуловић, Д., Почуча, М., Посебни грађански поступци, Београд, 2019.
 • Предлог закона о изменама и допунама Закона о стечају – III. Објашњење основних правних института и појединачних решења, доступно на адреси: http://www.parlament.gov.rs, 30.11.2017.
 • Закон о стечају, Службени гласник РС, бр. 104/2009, 99/2011, 71/2012 (Одлука Уставног суда), 83/2014, 113/2017, 44/2018, 95/2018
 • Закон о изменама и допунама Закона о стечају, Службени гласник РС, бр. 113/2017
 • Закон о облигационим односима, Службени лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Службени лист СРЈ, бр. 31/93, (Уредба – за време ратног стања: 22/99, 23/99, 35/99, 44/99), Службени гласник РС, бр. 18/2020
 • Закон о промету непокретности, Службени гласник РС, бр. 93/2014, 121/2014, 6/2015
 • Закон о шумама, Службени гласник РС, бр. 30/2010, 93/2012, 89/2015, 95/2018 (други закон)
 • Закон о стечајном поступку, Службени гласник РС, бр. 84/04 и 85/05 – др. закон
 • Закон о принудном поравнању, стечају и ликвидацији, Службени лист СФРЈ, бр. 84/89, Службени лист СРЈ, бр. 37/93, 28/96
 • Закон о враћању одузете имовине и обештећењу Службени гласник РС, бр. 72/2011, 108/2013, 142/2014, 88/2015 Одлука Уставног суда, 95/2018, 153/2020
 • Закон о удружењима, Службени гласник РС, бр. 51/2009, 99/2011 (други закон), 44/2018 (други закон)
 • Закон о задужбинама и фондацијама, Службени гласник РС, бр. 88/2010, 99/2011 (други закон), 44/2018 (други закон)
 • Закон о културним добрима, Службени гласник РС, бр. 71/94, 52/2011 (други закони), 99/2011 (други закон), 6/2020 (други закон), 35/2021 (други закон)
 • Закон о привредним друштвима, Службени гласник РС, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021
 • Закон о банкама, Службени гласник РС, бр. 107/2005, 91/2010, 14/2015
 • Закон о парничном поступку, Службени гласник РС, бр. 72/2011, 49/2013 (Одлука Уставног суда), 74/2013 (Одлука Уставног суда), 55/2014, 87/2018, 18/2020
 • Закон о основама својинскоправних односа, Службени лист СФРЈ, бр. 6/80, 36/90, Службени лист СРЈ, бр. 29/96
 • Закон о извршењу и обезбеђењу, Службени гласник РС, бр. 106/2015, 106/2016 (Аутентично тумачење), 113/2017 (Аутентично тумачење), 54/2019, 9/2020 (Аутентично тумачење)
 • Правилник о утврђивању националних стандарда за управљање стечајном масом, Службени гласник РС, бр. 62/2018
 • Правилник о утврђивању националних стандарда за управљање стечајном масом, Службени гласник РС, бр. 13/2010
 • Одлука о управљању ризицима банке, Службени гласник РС, бр. 45/2011, 94/2011, 119/2012, 123/2012, 23/2013, 43/2013, 92/2013, 33/2015, 61/2015, 61/2016, 103/2016, 119/2017, 76/2018, 57/2019, 88/2019, 27/2020, 67/2020 – други пропис
 • Одговори утврђени на седницама Одељења за привредне спорове Привредног апелационог суда од 8. и 9.11.2018. године, Билтен судске праксе привредних судова, бр. 2/2019.
 • Правно схватање усвојено на седници грађанског одељења Апелационог суда у Новом Саду, од 26.05.2014, Билтен Апелационог суда у Новом Саду, бр. 7/2016, http://www.propisionline.com/Practice/Decision/48388