ПОЈАВА ЕКОНОМИЈЕ ДЕЉЕЊА И ПРАВО ЗАШТИТЕ ПОТРОШАЧА

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 817-834

АУТОР(И): Борко Михајловић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.817M

САЖЕТАК:

Развојем информационих и комуникационих технологија створили су се услови за масовно ширење појаве економије дељења. Економија дељења почива на идеји сарадње и поделе разноврсних ресурса неопходних за пружање услуга, које поседује мноштво појединаца заинтересованих за ефикасније и учесталије коришћење тих ресурса. Појава економије дељења значајно утиче и на право заштите потрошача стварањем правних односа и проблема који нису обухваћени постојећим прописима. Предмет овог рада управо је анализа основних проблема потрошачког права који се везују за развој економије дељења, као и утврђивање основних начина и механизама за превазилажење тих проблема. Након анализе појма, основних обележја и правних односа који настају реализацијом пословних модела економије дељења, аутор се бавио утицајем анализираних правних односа на право заштите потрошача. Оцена утицаја економије дељења на право заштите потрошача, као и прилагођености постојеће регулативе изазовима које економија дељења доноси, извршена је првенствено анализом различитих обавеза и одговорности које учесници у пословном моделу економије дељења имају према крајњим корисницима услуга.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

економија дељења, право заштите потрошача, електронске платформе економије дељења, пружаоци услуга, корисници услуга.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Busch, C., Dannemann G., Schulte-Nölke, H., Wiewiórowska-Domagalska, A., Zoll, F., The ELI Model Rules on Online Platforms, Journal of European Consumer and Market Law, бр. 2/2020.
 • Busch, C., The sharing Economy at the CJEU: Does Airbnb pass the ’Uber test’, Journal of European Consumer and Market Law, бр. 4/2018.
 • Busch, C., Schulte-Nölke, H., Wiewiórowska-Domagalska, A., Zoll, F., The Rise of the Platform Economy: A New Challenge for EU Consumer Law?, Journal of European Consumer and Market Law, бр. 1/2016.
 • Derakhshan М., Golrezaei N., Manshadi V., Mirrokni V., Product Ranking on Online Platforms, доступно на: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3130378& download=yes, 30.03.2022.
 • European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A European agenda for the collaborative economy, COM/2016/0356 final, Brussels, 2.6.2016.
 • European Consumer Organization, Collaborative Economy – BEUC position, Brussels, 2016; Inglese, M., The Collaborative Economy Legal Conundrim: A Way Forward Through
 • Harmonization, Legal Issues of Economic Integration, бр. 4/2018.
 • Јанковић, С., Правни положај возача у Uber систему превоза путника, Право и привреда, бр. 3/2020.
 • Koopman, C., Mitchell, M., Thierer, A., The Sharing Economy and Consumer Protection Regulation: The Case for Policy Change, Mercatus Working Paper, Mercatus Center at George Mason University, Arlington, 2014.
 • Navas Navaro, S., Discrimination and Online Platforms in the Collaborative Economy, Journal of European Consumer and Market Law, бр. 1/2019.
 • Радовић, М., Трговински послови – de lege lata и de lege ferenda, Београд, 2022.
 • Terryn, E., The sharing economy in Belgium – a case for regulation, Journal of European Consumer and Market Law, бр. 1/2016.
 • Hatzopoulos, V., The Collaborative Economy and EU Law, London, 2020.
 • Hatzopoulos, V., Roma, S., Caring for Sharing: the Collaborative Economy under EU law, Common Market Law Review, бр. 1/2017.