ОБАВЕЗНО ОСИГУРАЊЕ ПУТНИКА У ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 269-288

АУТОР(И): Зоран Миладиновић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.269M

САЖЕТАК:

Превоз путника у свим гранама саобраћаја по природи ствари је један вид опасне делатности. Могућност настанка несрећног случаја у јавном превозу путника реална је чињеница. Зато се посебним прописима уређују обавезе власника превозних средстава да пре стављања у саобраћај истих закључе уговор о осигурању своје одговорности за последице и штете које путници и трећа лица претрпе од њихових средстава, односно од њихове делатности. У питању је један вид обавезног осигурања од последица несрећног случаја. То значи да путник који је повређен у саобраћајној незгоди у јавном превозу има право на осигурану суму по основу обавезног осигурања путника и на накнаду штете од превозника (постоји могућност кумулирања накнаде). Значај овог осигурања је у чињеници да су путници у јавном превозу покривени осигурањем на основу самог закона, што значи да имају право на накнаду чак и када превозник није закључио уговор о осигурању путника, или, ако је осигуравач код кога је закључен уговор о осигурању пао под стечај.

У Србији је данас ово питање квалитетно уређено Законом о обавезном осигурању у саобраћају, чије су одредбе углавном императивног карактера. Законом су дефинисани субјекти који су обавезни да закључе уговор о осигурању путника, јасно је одређено која лица имају статус путника у смислу ове врсте осигурања а прописане су и најниже осигуране суме на које осигурање мора бити закључено.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

Осигурање, саобраћај, несрећни случај, путник, осигурана сума.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Јанковец, И., Миладиновић, З., Право осигурања, Ниш, 2006.
 • Јанковец, И., Обавезно осигурање за штете од моторних возила, друго издање, Београд, 1985.
 • Јасика, Н., Одговорност гарантног фонда у случају стечаја осигуравајуће организације, Правни живот, бр. 10/2002.
 • Јовановић, В., Нека питања поводом доношења нових правила за поједине гране осигурања, Осигурање и привреда, бр. 11-12/1963.
 • Миладиновић, З., Осигурање лица од последица несрећног случаја (незгоде), Зборник Услуге и владавина права, Крагујевац, 2021.
 • Миладиновић, З., Осигурање од грађанске одговорности, Зборник радова: Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске уније, књ. 8, Крагујевац, 2020.
 • Миладиновић, З., Обавезно осигурање власника моторних возила за штету причињену трећим лицима, Зборник радова: XXI век-век услуга и Услужног права, књ. 11, Крагујевац, 2020.
 • Миладиновић, З., Обавезе уговарача осигурања, односно осигураника из уговора о осигурању, Зборник радова: Слобода пружања услуга и правна сигурност, Крагујевац, 2019.
 • Миладиновић, З., Обавезе осигуравача из уговора о осигурању, Зборник радова: XXI век – век услуга и Услужног права, књ. 10, Крагујевац, 2019.
 • Миладиновић, З., Премија као цена ризика и битан елеменат уговора о осигурању,
 • Зборник радова: XXI век – век услуга и Услужног права, књ.9, Крагујевац, 2018.
 • Миладиновић, З., Ризик као елемент осигурања, Зборник радова: Савремени правни промет и услуге, Крагујевац, 2018.
 • Миладиновић, З., Правна дејства превозних исправа у саобраћају, неиздата докторска дисертација, Нови Сад, 1997.
 • Nikqi, Z. B., Категорија трећих лица у обавезном осигурању од ауто-одговорности,
 • Правни живот, бр. 11/95.
 • Обрадовић, П., Накнада штете из гарантног фонда, Правни живот, бр. 11/2000.
 • Пак, Ј., Накнада штете из саобраћајних незгода коју су претрпела страна лица,
 • Зборник радова: Савремени проблеми у осигурању имовине и лица, Палић, 2001.
 • Пак, Ј., Оквири извршавања обавеза из Интербиро споразума, Правни живот, бр. 11- 12/93.
 • Picard, M., Beson, A., Les assurances tеrrestrеs en droit francais, Париз, 1950.
 • Рајичић, Б., Регресни захтеви иностраних организација социјалног осигурања према домаћим организацијама осигурања имовине и лица, Зборник радова: Савремени проблеми у осигурању имовине и лица, Палић, 2001.
 • Салма, Ј., Одговорност за опасност од штете, Правни живот, бр. 1/89.
 • Славнић, Ј., Обавезно осигурање-основе система и концепт његовог регулисања, Београд, 1978.
 • Statistical Abstract of the United States, 1976, U.S. Bureau of the census, Washington D.C., 1967.
 • Тороман, М., Обавезно осигурање и гарантни фонд, Правни живот, бр. 11/96.
 • Терзић, Н., Погранично осигурање аутоодговорности моторних возила стране регистрације, Правни живот, бр. 10/98.
 • Тркља, М., Проблеми неосигураних и непознатих возила у осигуравајућој пракси у Југославији, Анали Правног факултета у Београду, бр. 6/82.
 • Филиповић, А., Накнада штете употребом непознатог или неосигураног моторног возила, Правни живот, бр. 11/96.
 • Царић, С., Јанковец, И., Шулејић, П., Трајковић, М., Саобраћајно право, Нови Сад, 1988.
 • Цигој, С., Одшкоднинска одговорност автомобилиста ин заваровање, Љубљана, 1969.
 • Шулејић, П., Право осигурања, Београд, 2005.
 • Шулејић, П., Јанковец, И., Огризовић, Д., Рајичић, Б., Коментар Закона о осигурању имовине и лица, Београд, 1996.
 • Шулејић, П., Појам осигурања и појам уговора о осигурању, Анали, бр. 3/1977.
Прописи
 • Закон о обавезном осигурању у саобраћају, Службени гласник Републике Србије, бр. 51/2009, 78/2011, 101/2011, 93/2012 и 7/2013- одлука Уставног суда.
 • Закон о осигурању, Службени гласник Републике Србије, бр. 139/2014
 • Закон о осигурању имовине и лица из 1996, Службени лист СРЈ, бр. 30/96.
 • Закон о основама система осигурања имовине и лица из 1990, Службени лист СФРЈ, бр. 17/90, 92/90 и Службени лист СРЈ, бр. 31/93.
 • Закон о уговорима о превозу у железничком саобраћају, Службени гласник Републике Србије, бр. 38/2015.
 • Закон о уговорима о превозу у друмском саобраћају, Службени лист СРЈ, бр. 26/95 и Службени лист СЦГ, бр. 1/2003 – Уставна повеља.
  Закон о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају, Службени гласник Републике Србије, бр. 87/2011 и 66/2015.
 • Уредба о утврђивању најниже осигуране суме на коју може бити уговорено осигурање власника моторних возила од одговорности за штету причињену трећим лицима, Службени гласник републике Србије бр. 108/2014.
 • Уредба о утврђивању најниже осигуране суме, односно суме осигурања на коју може бити уговорено обавезно осигурање у саобраћају, Службени гласник републике Србије бр. 89/2009.
 • Општи услови за осигурање лица од последица несрећног случаја Компаније Дунав осигурање а.д.о,
 • Табела за одређивање процента трајног губитка опште радне способности (инвалидитета) као последице несрећног случаја (незгоде) Компаније Дунав осигурање а.д.о Београд.
Судска пракса
 • Пресуда Врховног суда Словеније, Пж. 1181/69, од 30. 1. 1979, Збирка судских одлука, XV/3-298.
 • Пресуда Врховног суда Србије, Рев. 50/84 од 20.01.1984, Привредно правни приручник, бр. 1/85.
 • Одлука Врховног суда Србије, Гж. 3076/66, Билтен судске праксе, бр. 10/67.