САДАШЊОСТ И БУДУЋНОСТ УСЛУЖНОГ ПРАВА

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 3-20

АУТОР(И): Снежана Миладиновић Дробнич

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.003MD

САЖЕТАК:

Чињеница је да су нормативни и фактички дјелови правног поретка, као дијела друштвеног поретка, у сталном кретању, уобличавању и мијењању. То сваки правни поредак чини „живим“, чини да има не само прошлост и садашњост, већ и сазнатљиву будућност. А будућност (по дефиницији) има тај тако неопходни интелектуално „изазовни“ елемент неизвесности, који је, у нашем случају, и научно инспиративни елемент на коме ћемо заснивати наше анализе. Предмет нашег интересовања у овом раду су савремена, национална и наднационална, нормативна правила која регулишу услужне послове, која су сваким даном не само све бројнија, већ која показују тенденцију садржинског обједињавања и конципирања посебне гране права – Услужног права или Права услужних дјелатности.

У овом раду ћемо настојати да, на основу постојећих, све бројнијих правила која регулишу услужне послове, са једне стране, и научних и стручних расправа, са друге стране, укажемо на неке од могућих праваца развоја у овој области. Могуће су, наравно, различите развојне тенденције, које се крећу од оне да ће доћи до даљег умножавања норми које регулишу услужне послове до оне да ће доћи до постепеног и поступног конципирања нове гране права – Услужног права или Права услужних дјелатности.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

Облигационо право, Draft Common Frame of Reference (DCFR) Директива о услугама, услужни послови, услужна правила, Услужно право.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Аристотел, Никомахова етика, Београд, 1980.
 • Вујић, В., Предузетништво и менаџмент у услужним делатностима, Ријека, 2010.
 • Векас, Л., Прилози историјској и упоредноправној оцени Мађарског грађанског законика, European Lawyer Journal, Европски правник, вол. XIII, бр. 1/2015.
 • Вељковић, С., Маркетинг услуга, Београд, 2009.
 • Вилус, Ј., Директива европског парламента и Савета 2006/123 о услугама на унутрашњем тржишту, Европско законодавство, бр. 23-24/08.
 • Вилус, Ј., Међународне организације и регулисање услуга, Зборник радова: XXI век – век услуга и Услужног права, Крагујевац, 2011.
 • Von Bar C., Европски размишљати о приватном праву, European Lawyer Journal, Европски правник, вол. XIII, бр. 1/2015.
 • Вујичић, Ј., Слобода пружања услуга у праву ЕУ, Зборник радова: Услужно право, Крагујевац, 2013.
 • Grönroos, C., Gummerus, J., The service revolution and its marketing implications: service logic vs service-dominant logic, Managing Service Quality, 2014, Vol. 24 Iss: 3.
 • Дабовић Анастасовска, Ј., Гавриловић, Н., Одговорност даваоца услуга у европском уговорном праву и у правним системима земаља региона: општи режим, Зборник радова: Савремени правни пшромет и услуге, Крагујевац, 2018.
 • Дабовић Анастасовска, Ј., Гавриловић, Н., Заштита “слабије” стране код уговора о услугама у новом европском уговорном праву: модалитети, дилеме и перспективе, Зборник радова: Услуге и заштита корисника, Крагујевац, 2015.
 • Јелинић, С., Правна регулатива и пружање услуга у сувременом животу, Зборник радова: Савремени правни промет и услуге, Крагујевац, 2018.
 • Кант, И., Метафизика морала, Сремски Карловци, Нови Сад, 1993.
 • Клајн, И., Шипка М., Велики речник станих речи и израза, Нови Сад, 2008.
 • Коевски, Г., Кузманова А., Услужни сектор у Републици Македонији и у земљама у региону, Зборник радова: Услужни послови, Крагујевац, 2014.
 • Костић, М., Менаџмент тоталним квалитетом, Београд, 2007.
 • Кулић, Ж., Кулић, М., Увод у право, Брчко, 2015.
 • Лазар, Ј., О развоју словачког приватног права, European Lawyer Journal, Европски правник, вол. XIII, бр. 1/2015.
 • Лукић, Р., Систем филозофије права, Београд, 2012.
 • Лукић, Р., Увод у право, Београд, 1991.
 • Миладиновић, С., Организована хармонизација уговорног права, Правни живот – часопис за правну теорију и праксу, бр. 10/2010.
 • Миладиновић, С., Право на разлику и организована хармонизација уговорног права, Страни правни живот, бр. 2/2011.
 • Миладиновић, С., Нивои правне заштите корисника услуга, Зборник радова: Услуге и заштита корисника, Крагујевац, 2015.
 • Миладиновић С., Поједини уговори о пружању услуга у свијетлу Заједничког референтног оквира за приватно pravo (Draft Common Frame of references for private Law), Зборник радова: Услужно право, Крагујевац, 2013.
 • Миладиновић, С., Уговор о пружању услуга у одредбама Заједничког референтног оквира за европско приватно право (Draft – Common Frame of Reference for a European Private Law – DCFR), Зборник радова: Право и услуге, 2012.
 • Миладиновић, С., Улога и значај основних начела Облигационог права у правном регулисању услужних послова и конципирању Услужног права, Зборник радова: Услужни послови, Крагујевац, 2014.
 • Миладиновић, С., Услужна правила (корак ка „космополитском праву“ будућности), Годишњак Правног факултета „Јустинијан I“ Скопље, 2021.
 • Миладиновић, С., Услужна правила у црногорском праву (некад и сада), Зборник радова: Савремени правни промет услуге, Крагујевац, 2018.
 • Миленковић, Ј., Директива ЕУ 123/2006 о услугама на унутрашњем тржишту ЕУ, циљеви, новине и начин имплементације, Зборник радова: XXI век – век услуга и Услужног права, Крагујевац, 2011.
 • Мићовић, М., Цена као елемент уговора о услугама, Зборник радова: Услужни послови, Крагујевац, 2014.
 • Мићовић, М., Хетерогеност услуга и хомогеност услужних правних правила, Зборник радова: XXI век–век услуга и Услужног права, Крагујевац, 2011.
 • Мићовић, М., О условном Услужном праву, Зборник радова: Слобода пружања услуга и правна сигурност, Крагујевац, 2019.
 • Мићовић, М., Прилози за Услужно право, Зборник радова: Услуге и заштита корисника, Крагујевац, 2015.
 • Мићовић, М., Заједничка правила за уговоре о услугама, Зборник радова: Услужно право, Крагујевац, 2013.
 • Николић, Д., Европско приватно право у контексту глобализације, Зборник Правног факултета у Новом Саду, бр. 1-2/2008.
 • Николић, Д., Кофикација грађанског права у Србији – историјска искуства и актуелни законодавни пројекти, European Lawyer Journal, Европски правник, вол. XIIII, бр. 1/2015.
 • Николић, Д., Право заштите животне средине као наставна и научна дисциплина,
 • Зборник радова Правног фауктета у Новом Саду, XLV, бр. 3/2013, том 1.
 • Normann, R., Service management (strategy and leadership in service business), Wiley, 2000.
 • Палевић, М., Елементи услуге као посебног облика производа, Зборник радова: Слобода пружања услуга и правна сигурност, Крагујевац, 2019.
 • Palmer, A., Principles of Services Marketing, 5th edition, McGraw Hill Publishing Company, England, 2008.
 • Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of Reference (DCFR) Prepared by the Study Group on a European Civil Code and the Research Group on EC Private Law (Acquis Group) Based in part on a revised version of the Principles of European Contract Law, Edited by Von Bar C., Clive E. and Schulte-Nölke H. and Beale H., Herre J., Huet J., Storme M., Swann S., Varul P., Veneziano A. and Zoll F., European Law Publishers, 2009.
 • Раковић, Р., Квалитетом до пословне изврсности, Београд, 2006.
 • Родин, С., Директива Европске уније 123/2006 о услугама – досег и оправдања, Зборник Правног факултета у Загребу, бр. 59(1) 2009.
 • Свети Јован Златоусти, Слава Господу за све (изабране беседе и поуке), Београд, 1998.
 • Тот, И., Шта је то уговор о услугама (у Хрватском праву), Зборник радова: Право и услуге, Крагујевaц, 2012.
 • Ferry, J-M., Europe la voie kantienne – Essai sur l’identité postnationale (Humanités) (Paris: Cerf, 2005).
 • Хегел, Г. Ф. В., Филозофска пропедеутика, Београд, 1975.
 • Хегел, Г. Ф. В., Историја филозофије I, Београд, 1975.
 • Хегел, Г. Ф. В., Основне црте филозофије права, Сарајево, 1989.
 • Hojnik, J., EU Internal Market and National Tradition and Culture: Any Room for Market Decentralisation? Croatian Yearbook of European Law and Policy, no. 8/2012.
 • Hojnik, J., Technology Neutral EU Law: Digital goods within the traditional goods/services distinction, International Journal of Law and Information Technology, 2016.
 • Hojnik J., The servitization of industry: EU law implications and challenges, Common Market Law Review, Issue 6, no. 53/2016.
 • Hondius, E., Recodification of Private Law in Central and Eastern Europe and in the Netherlands, ELTE Law Journal, no. 1/2014.
 • Caringella F., De Marzo G., Manuale di diritto civile, III, Il contratto, Guiffré Editore, Milano, 2008.