Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 573-584

АУТОР(И): Ружица Кијевчанин

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.573K

САЖЕТАК:

У раду ће бити обрађена два питања која су од изузетног значаја за остваривање сврхе медија у друштву, њихово независно и непристрасно деловање, и омогућавање грађанима да слободно уживају медијска права и слободе. Прво питање је споредно (пропратно) и реч је о својинској трансформацији медија, док је друго питање носећи стуб рада и насловљено је финансирање медија. Аутор је тежиште рада желео пребацити на изворе финансирања медија, али се морао претходно осврнути на питање о власништву медија, да би их свестрано обрадио. У раду ће бити анализирана нормативна решења којима су регулисани начини финансирања медија, као и слабости које су испливале у њиховој практичној примени. Значај рада огледа се у анализи фактора који су детерминатори истинитих, објективних, благовремених информација, а само такве информације одговарају потребама грађана и остварују општи интерес друштва.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

медији, пројектно финансирање, власништво, приватизација, независност.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Вучковић, Ј., Медијско право, Ниш, 2019.
 • Вучковић, Ј., Финансирање медија и објективност медијских садржаја- услуга, XXI век – век услуга и услужног права, књ. 11, Крагујевац, 2020.
 • Драшковић, Б., Грухоњић, Д., Својинска трансформасија медија у Србији – пример локалних медија, Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, књ. XL-2, 2015.
 • Драгићевић Шешић, М., Мартиноли А., Управљање медијима цивилног друштва, Зборник радова: Медији цивилног друштва, Нови Сад, 2018.
 • Јањић, С., Јавни интерес и јавни сервиси Србије у периоду буџетског финансирања, Медији и комуникације, год. II, бр. 3/2015.
 • Матић, Ј., Развој непрофитних медија, Зборник радова: Медији цивилног друштва, Нови Сад, 2018.
 • Томић, Б., Приватизација VS. јавни интерес у локалним медијима у Србији, Медији и комуникације, год. II, бр. 3/2015.
 • Томић, Б., Пројектно суфинансирање медија у дерегулационом кључу, Српска политичка мисао, год. 23, вол. 53, бр. 3/2016.
 • Ћирић, У., Николић, М., Почеци грађанског новинарства и комерцијалних медија, 50 година Радија Студио Б. https://fdu.bg.ac.rs/uploads/files/Institut/ezbornik/Zbornik%2038/Una%20%C4%86iri%C4%87,%20Mirjana%20Nikoli%C4%87_PO%C4%8CECI%20GRA%C4%90ANSKOG%20NOVINARSTVA%20I%20KOMERCIJALNIH%20MEDIJA%20U%20SRBIJI%20-%2050% 20GODINA%20RADIJA%20STUDIO%20B.pdf
Правни извори
 • Закон о јавном информисању и медијима, Сл. гласник РС, бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016
 • Закон о електронским медијима, Сл. гласник РС, бр. 83/2014, 6/2016 – др. закон и 129/2021
 • Закон о радиодифузији, Сл. гласник РС, бр. 42/2002
 • Закон о јавном информисању, Сл. гласник РС, бр. 43/2003
 • Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, Сл. гласник РС, бр. 16/2016 и 8/2017
 • Стратегија развоја система јавног информисања у Републици Србији до 2016. године, Сл. гласник РС, бр. 75 од 7. октобра 2011, http://www.pravno-informacioni- sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/strategija/2011/75/1/reg
 • Стратегија развоја система јавног информисања у Републици Србији за период 2020- 2025 године, Сл. гласник РС, бр. 75/11