ПОВЕРЕНИЧКА СЛУЖБА У СРБИЈИ – КРИТИЧКИ ОСВРТ НА ПИТАЊА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И НАДЛЕЖНОСТИ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 867-883

АУТОР(И): Снежана Соковић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.867S

САЖЕТАК:

Значајне промене и у концептуално-нормативном оквиру казне затвора, као и у контексту неопходних стандарда релевантних за праксу њеног извршења, нису отклониле „базично негативне“ последице затварања. И док су данас алтернативне, незаводске кривичне санкције и мере у готово свим савременим кривичноправним системима стандард, њихова примена у пракси је веома различита и у погледу обима и у погледу ефикасности. Концепт примене алтернативних санкција и мера је базично различит у односу на примену мера затварања и захтева другачији, непунитивни приступ и посебно организоване службе и сервисе. Суштински, обим и ефикасност примене алтернативних санкција и мера зависи од тога колико су функционални нормативни оквири сваке предвиђене санкције и мере и колико су оперативне и ефикасне службе надлежне за њихово извршење. У раду се критички анализирају услови и начин рад домаће пробационе службе у контексту чињенице да примена ванзаводских мера у домаћим условима напредује, али још увек веома споро. Ширу примену ванзаводских мера и санкција успорава недовољно прецизан нормативни оквир појединих пробационих мера, као и одређене организационе слабости повереничке службе.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

пробација, алтернативне кривичне санкције и мере, ванзаводске мере и санкције, повереничка служба.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Aebi, M. F. et. al., Probation and Prisons in Europe, 2020: Key Findings of the SPACE reports; Series UNILCRIM, No. 2/2021.
 • Aebi, M. F. et. al., Key Findings of the European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics 2021(6th ed.). Series UNILCRIM, No. (4)/2021.
 • Bishop, N., Non custodial alternatives in Europe. Helsinki, 1988.
 • Bosker, J., Tigges, L., Henskens, R., Probation. Why and how? Confederation of European Probation (CEP), 2022.
 • Brownlee, I., Comunity Punishment: A Critical Introduction, London, 1998.
 • Geiran, W., Dornescu, J., Implementing Community Sanctions and Measures Guidelines, Council of Europe, 2019.
 • Durlauf, S. N., Nagin, D. S., The Effect of Imprisonment, 2010.
 • Durnescu, I., Kennefick, L., Sucic, I., Glavak Tkalic, R., Experiencing offender supervision in Europe: The Eurobarometer –Lessons from the pilot study. Probation Journal, No. 65(1)/2018.
 • Ђорђевић, Ђ., Казна одузимања возачке дозволе, Наука, безбедност, полиција, вол. 13, бр. 1/2008.
 • Ђорђевић, Ђ., Казна кућног затвора као алтернативна кривична санкција, Зборник радова: Супротстављање савременим облицима криминалитета – анализа стања,европски стандарди и мере за унапређење, Том 1, Криминалистичко полицијска академија, Београд, 2015.
 • Ex post анализа ефеката примене Стратегије развоја система извршења кривичних санкција до 2020. године, Министарство Србије, Управа а извршење кривичних санкција, Београд, 2020.
 • Ewald, U., Uggen, C., The Collateral Effects of Impisonment on Prisoners, Their Families, and Communities, The Oxford Handbook of Sentencing and Corrections (Petersilia, J., Reitz, K. R . ed.), Oxford, 2012.
 • Закон о извршењу ванзаводских санкција и мера, Сл. гласник РС, бр. 55/2014 и 87/2018.
 • Закон о извршењу кривичних санкција, Сл. гласник РС, бр. 55/2014 и 35/2019;
 • Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, Сл. гласник РС, бр. 85/2005.
 • Законик о кривичном поступку, Сл. гласник РС, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014, 35/2019, 27/2021 – одлука УС и 62/2021 – одлука УС.
 • Закон о извршењу ванзаводских санкција и мера, Сл. гласник РС, бр. 55/2014 и 87/2018; Zleskov Djordjić, J., Batrićević, A., Kuzmanović. M., Probation in Europe Serbia, Utrecht, 2014.
 • Игњатовић, Ђ., Криминологија, Београд, 2019.
 • Игњатовић, Ђ., Нормативно уређење извршења ванзаводских санкција у Србији, Crimen, бр. 2/2013.
 • Илић, З., Заштитни надзор условно осуђених лица – алтернатива која обећава,
 • Зборник радова: Превенција и третман поремећаја понашања, Београд, 2010.
 • Илић З., Маљковић М., Повереничка служба и заштитни назор условно осуђених лица у Србији – стање, дилеме и изазови, Зборник радова: Супротстављањесавременим облицима криминалитета – анализа стања, европски стандарди и мере за унапређење, Том 1, Београд, 2015.
 • Јованић, Г., Алтернативне санкције у неонаталном инкубатору, Зборник радова: Пробација и алтернативне кривичне санкције – могућности и перспективе, Бања Лука, 2016.
 • Jung, M., Probation and Community Sanctions A Collection of Research Findings from Criminological Highlights, Criminological Highlights Item, Vol. 6. Nо. 1/2003.
 • Кривични законик, Сл. гласник РС, бр. 85/2005, 88/2005 – испр., 107/2005 – испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019.
 • Lynch, M. J., Beating a dead horse: Is there any basic empirical evidence for the deterrant effect of imprisonment? Crime, Law & Social Change, No. 31/1999.
 • Mair, G., Community Penalties and the Probation Service, The Oxford Handbook of Criminology, (ed. Ed. by M. Maguire, R. Morgan, R. Reiner), Oxford, 1997.
 • Маринковић, М., Појава условне осуде у Сједињеним Америчким Државама, Гласник права, ГП XII, бр. 2/2021.
 • Марковић, Б., Сресдтва за замену кратковремене казне лишењем слободе с нарочитим обзиром на условну осуду, Београд, 1909.
 • Mays, L., Winfree, T. L. Jr., Contemporary Corrections, Stamford, 2002.
 • Morgan, R., Liebling, A., Imprisonment: An Expanding Scene: Oxford Handbook of Criminology (Maguire, М. Morgan, R. & Rainer, R. ed), Oxford, 2007.
 • Мрвић Петровић, Н., Алтернативне кривичне санкције и поступци, Београд, 2010.
 • Петрашиновић, С., Кућни затвор у светлу најновијих измена и допуна закона о извршењу кривичних санкција, Гласник права, ГП XI, бр.1/2020.
 • Правилник о извршењу ванзаводских санкција и мера и организацији и раду повереника, Сл. гласник РС, бр. 30/2015.
 • Правилник о начину вршења надзора над извршењем ванзаводских санкција и мера, Сл. гласник РС, бр. 16/2016.
 • Pratt, J., Penal Populism, Routledge, London, 2007.
 • Републички завод за статистику, Саопштење бр. 195. год. LXXI, 14. 07. 2021.
 • Simon, J., Mass Incarceration: From Social Policy to Social Problem, The Oxford Handbook of Sentencing and Corrections (ed. Petersilia, J., Reitz, K. R.), Oxford, 2012.
 • Стојановић, З., Коментар Кривичног законика, Београд, 2017.
 • Спасојевић, А. и др., Подршка примени алтернативних санкција и мера у Србији, Извештај и препоруке, Ниш, 2018.
 • Соковић, С., Међународни стандарди и алтернативне кривичне санкције, Зборник радова: Алтернативне кривичне санкције: регионална кривична законодавства, искуства у примени и мере унапређења, Београд, 2018.
 • Соковић, С., Васиљевић, Д., Интермедијарне санкције, Зборник Института за криминолошка и социолошка истраживања, вол. 26, бр. 1/2/2007.
 • Шкулић, М., Кућни затвор (самостална казна или начин извршења казне затвора?), Зборник радова: Алтернативне кривичне санкције: регионална кривична законодавства, искуства у примени и мере унапређења, Београд, 2018.
 • Taxman, F. S., Probation, Intermediatе Sanctions, and Comunity-Based Corrections, The Oxford Handbook of Sentencing and Corrections (ed. Petersilia, J., Reitz, K. R.), Oxford, 2012.
 • Тешовић, О., Приручник за примену алтернативних санкција, Београд, 2020.
 • United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (the Tokyo Rules).
 • Haney, C. Zimbardo, P., The Past and Future of U.S. Prison Policy: Twenty-Five Years After the Stanford Prison Experiment, American Psychologist, Vol. 53, No. 7/1998.
 • Compendium of conventions, recommendations and resolutions relating to prison and community sanctions and measures, Council of Europe, 2017.
 • Wernik, H., Comparing the effects of community service and short-term imprisonment on recidivism: a matched samples approach, Journal of Experimental Criminology, No. 6(3)/2010.