ПОТРОШАЧ (И) КАО КОРИСНИК УСЛУГА У ПРАКСИ ЕВРОПСКОГ СУДА ПРАВДЕ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 795-816

АУТОР(И): Драган Вујисић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.795V

САЖЕТАК:

Појам потрошача у праву ЕУ није регулисан на једном месту. Може се наћи на најразличитијим местима у примарном праву ЕУ, у секундарном праву ЕУ, као и у правним прописима колизионог права ЕУ. У светлу, пре свега, секундарног права ЕУ, може се говорити о углавном изграђеном јединственом појму потрошача у праву ЕУ. У хармонизацији појма потрошача битну улогу имала је судска пракса Европског суда правде. Предмет и питања овом суда била су, између осталог, да ли статус потрошача имају и мала непрофитна правна лица, да ли на примену правила о заштити потрошача има, поред објективног критеријума, и субјективни попут знања, стручности, информисаности физичког лица, да ли правну заштиту уживају и лица која закључују потрошачки уговор који има двојну сврху (у оквиру и ван професионалне делатности), да ли потрошачку заштиту уживају и лица које у предмету заступа адвокат, да ли ову заштиту уживају и заједнице физичких лица које немају својство правног лица, и друго.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

потрошач, услуге, судска пракса, Европски суд правде

ЛИТЕРАТУРА:

  • Gomez, F., EU Sales Directive: Commentary, Intersentia, Antwerp, Oxford, New York, 2002. Hedegaard, S., Wrbka, S., The Notion of Consumer Under EU Legislation and EU Case Law:
  • Between the Poles of Legal Certainty and Flexibility, Springer Science-Business Media Singapore, 2016.
  • Howels, G., EC Consumer Law, Dartmouth Publishing Company, Aldershot, 1997.
  • Magnus, U., Consumer sales and associated guarantees: The Cambrigde Companion to European Union Private Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2010.
  • Nebia, P., Unfair Contract terms in Europe: A study in Comparative and EC Law, Hart Publishing, 2007.
  • Schulte-Nölke, H., A case-book on European Consumer law, Hart Publishing, Oxford and Portland, 2002.
  • Weatherill, S., EU Consumer law and Policy, Edward Elgar Publishing, Cheltenham in Northampton, 2005.