ЈАВНЕ АГЕНЦИЈЕ У СРБИЈИ СА ОСВРТОМ НА ПОЛОЖАЈ И ДЕЛАТНОСТ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 701-713

АУТОР(И): Милан Рапајић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.701R

САЖЕТАК:

У раду се прво обраћа пажња на вршиоце управне делатности, указивањем да је министарствима ова делатност главна, за разлику од других вршилаца којима је та делатност споредна. Међу тим другим вршиоцима управне делатности су и јавне агенције. Оне су сада релативна новина у правном систему Србије. Кровни закон је Закон о јавним агенцијама из 2005. године, којим се регулишу њихова основна питања положаја, делатности и организације. Јавне агенције су по правилу осниване посебним законима из појединих области. Такав је случај и са Агенцијом за лиценцирање стечајних управника, чији се положај, делатност и организација у раду анализирају краћим приказом и коментаром Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

вршиоци управне делатности, јавне агенције, Агенција за лиценцирање стечајних управника.

ЛИТЕРАТУРА:

  • Гаћеша, В., Регулаторна улога АЛСУ у развоју професије стечајног управника, Право и привреда, бр. 5-8/2009
  • Лончар, З., Посебни управни поступци, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 4/2016.
  • Милков,, Д., Управно право I уводна и организациона питања, Нови Сад, 2020.
  • Томић, З., Управне и јавне агенције у Србији – класификација и правни положај, Право и привреда, бр. 5-8/2008.
  • Томић, З., Опште управно право, Београд, 2018.