ПРИМЕНА ПРАВИЛА О ЗАШТИТИ ПОТРОШАЧА НА АУКЦИЈСКУ ПРОДАЈУ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 849-863

АУТОР(И): Маша Мишковић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.849M

САЖЕТАК:

Ауторка у раду разматра да ли се код аукцијске продаје робе примењују правила о заштити потрошача, када се као најбољи понудилац – купац појављује физичко лице у својству потрошача. Да би се применила правила о заштити потрошача, потребно је да друга уговорна страна буде трговац. Када аукцију спроводи аукционар, потребно је имати у виду на који начин иступа (као сауговарач купца, заступник продавца или као комисионар), како би се видело ко су уговорне стране, које након спроведене аукције закључују уговор о продаји, односно да ли се ради о трговцу и потрошачу.

Закон о заштити потрошача дефинише јавну аукцију и предвиђа изузетак од права на одустанак од уговора, који је закључен путем јавне аукције. Ове одредбе преузете су из Директиве ЕУ о правима потрошача, те ауторка, поред одредаба Закона о заштити потрошача, анализира и решења Директиве са циљем да дође до закључка о (не)примени правила о заштити потрошача на аукцијску продају.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

аукција, аукцијска продаја, заштита потрошача, правила о заштити потрошача.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Bandle, A. L., The Sale of Misattributed Artworks and Antiques at Auction, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, Northampton, 2016.
 • Васиљевић, М., Трговинско право, Београд, 2016.
 • Gu, J., Consumer Rights Protection on the Online Auction Website – Situations and Solutions: A Case Study of eBay, BILETA (British and Irish Law, Education and Technology Association) Annual Conference, 2007, доступно на адреси: https://www.bileta.org.uk/wp- content/uploads/Consumer-Rights-Protection-on-the-Online-Auction-Website-Situations- and-Solutions-A-Case-Study-of-EBay.pdf.
 • Драшкић, М., Закључивање уговора о купопродаји, Београд, 1972.
 • Јовановић,, Р., Велики лексикон страних речи и израза, Београд, 2007.
 • Клајн, И., Шипка, М., Велики речник страних речи и израза, Нови Сад, 2012.
 • Мишковић, М., Правна природа аукције, докторска дисертација, Правни факултет Универзитета у Београду, 2020.
 • Neacşu, N. A., Consumer protection in electronic commerce, Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Vol. 9(58), Nr. 1/2016.
 • Ramberg, C., Internet Marketplaces – The Law of Auctions and Exchanges Online, Oxford University Press, Oxford, 2007.
 • Riefa, C., Consumer Protection and Online Auction Platforms – Towards a Safer Legal Framework, Routledge, London, New York, 2017.
 • Schwenzer, I., Hachem, P., „Article 2“, Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG) (ed. Ingeborg Schwenzer), Oxford University Press, New York, 2010.
 • Wendehorst, C., Platform Intermediary Services and Duties under the E-Commerce Directive and the Consumer Rights Directive, Journal of European Consumer and Market Law, Nr. 1/2016.