ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 897-915

АУТОР(И): Марија Милојевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.897M

САЖЕТАК:

У овом раду ауторка се бави улогом центра за социјални рад у кривичном поступку. У уводним напоменама ауторка истиче разлоге којима се руководила приликом доношења одлуке да се бави овим проблемом и постојање потребе за свеобухватним приказом услуга које центар за социјални рад пружа органима кривичног поступка али и другим субјектима у поступку. Затим, анализира се учешће центра у посебној врсти поступка према малолетним учиниоцима кривичних дела. Поред тога, центар за социјални рад учествује и у кривичном поступку у коме се дете или малолетно лице јавља као оштећени или сведок кривичног дела. У том делу посебно се анализира услуга вођења форензичког интервјуа са дететом који се може спровести и у просторијама центра за социјални рад од стране за то обучених лица, запослених у центру. На крају, рад обухвата и истиче специфичности услуга центра за социјални рад у случају извршења кривичног дела насиља у породици. У закључку се посебно истиче значај мултисекторалне сарадње која је кључна приликом вођења кривичних поступака у којима се задире у приватну сферу појединаца (код насиља у породици) или се ради о, због свог узраста, посебно осетљивим субјектима (у кривичним поступцима према малолетним учиниоцима кривичних дела или у поступцима у којима су малолетна лица жртве или сведоци кривичних дела).

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

кривични поступак према малолетницима, центар за социјални рад, орган старатељства, форензички интервју са дететом, кривично дело насиље у породици, посебно осетљиви сведок, жртва кривичног дела, мултисекторална сарадња.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Банић, М., Стевановић, И., Како до правосуђа по мери детета – Заштита деце жртава у кривичним поступцима и стање у пракси у Републици Србији, Београд, 2015.
 • Ђурђић, В., Кривично процесно право – посебни део, Ниш, 2017.
 • Живанић, С., Бранковић, И., Шарац, Н., Налаз и мишљење органа старатељства у кривичном поступку према малолетницима – Смернице за стручне раднике центара за социјални рад, Београд, 2017.
 • Илић, И., Процесна заштита малолетних жртава злостављања и занемаривања,
 • Зборник радова Правног факултета у Нишу, год. 52, бр. 66/2014.
 • Ишпановић Радојковић, В. и др. Заштита детета од злостављања и занемаривања- Примена Општег протокола, Београд, 2011.
 • Ковачевић, М., Међународни стандарди у области кривичних санкција и мера за малолетнике – докторска дисертација, Правни факултет Универзитета у Београду, 2013.
 • Константиновић Вилић, С., Костић, М., Виктимологија, Ниш, 2012.
 • Константиновић Вилић, С., Костић, М., Пенологија, Ниш, 2011.
 • Константиновић Вилић, С., Николић Ристановић В., Костић, М., Криминологија, Ниш, 2012.
 • Маршавелски, А., Бернеш, А., Темељни актуални проблеми крајње нужде у контексту примјењивости ресторативне правде // Казнено право: синергија теорије и праксе, Зборник радова у част професора Петра Новоселца, Загреб, 2018.
 • Маршавелски, А., Иванушић, К., Ресторативна правда у казненоправној теорији и пракси, Хрватски љетопис за казнене знаности и праксу, вол. 28, бр. 2/2021.
 • Перић, О., Коментар Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправнојзаштити малолетних лица, Београд, 2007.
 • Салић, Н., Лучић, Е., Рамић, С., Центар за социјални рад као орган старатељства у поступку породичног посредовања, ДХС, часопис Филозофског факултета у Тузли, бр. 4/2018.
 • Соковић, С., Услуге центара за социјални рад у примени васпитних налога и у извршењу кривичних санкција изречених малолетним учиниоцима кривичних дела, Зборник радова: XXI век – век услуга и Услужног права, књ. 12, Крагујевац, 2021.
 • Стакић Ђ., Пажња, говори дете- процес, стратегије и методологија форензичког интервјуа са децом, Београд, 2019.
 • Стевановић, И., Колаковић Бојовић, М., Информационе технологије у служби заштите детета у кривичном поступку, (https://www.academia.edu/66876654/Informacione_tehnologije_u_slu%C5%BEbi_za%C5%A1tite_deteta_u_krivi%C4%8Dnom_postupku), приступљено 11. 04. 2022.
 • Стевановић, И., Моје право да будем заштићен – Кривичноправна заштита малолетних лица као титулара основних људских права и слобода, Београд, 2014.
 • Хрнчић, Ј., Радоичић, А., Анализа праксе предлагања суду васпитног налога или васпитне мере од стране центара за социјални рад, Годишњак Факултета политичких наука Универзитета у Београду, год. 12, бр. 19/2018.
 • Чворовић, Д., Оташевић, Б., Вранешевић, М., Мултисекторска сарадња у случајевима насиља у породици из угла Центра за социјални рад, Социолошки преглед, вол. LV, бр. 3/2021.
 • Шолић, Н., Јанковић Јовановић, А., Анализа имплементације домаћег законодавства, међународних докумената и општеприхваћених стандарда међународног права који се односе на заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања – Са фокусом на заштиту најбољег интереса детета приликом пружања судске заштите од насиља, злостављања и занемаривања, Комитет правника за људска права, (https://www.ombudsman.rs/attachments/article/4540/Za%C5%A1tita%20deteta%20od%2 0nasilja,%20zlostavljanja%20i%20zanemarivanja.docx), приступљено 11.04.2022.године;
 • Шкулић, М., Mалолетничко кривично право, Београд, 2011.
 • Braithwaite J., Restorative justice and de-professionalization, The Good Society, бр. 13(1), 2004.
 • Jones, G. W., Working with the Courts with Child Protection, U.S. Department of Health and Human Services Administration for Children and Families Administration on Children, Youth and Families, Childrens Bureau Office on Child Abuse and Neglect,2006.
 • Van Krieken, R., Сиромаштво друштвене контроле: објашњавање моћи у историјској социологији државе социјалног старања, Теме – часопис за друштвене науке, бр. 1- 4/2001.
 • Wenke, D., Радосављев Кирћански, Ј., Саслушање деце која су жртве експлоатације и трговине људима и деце у ризику: водич за праксу за комуникацију прилагођену деци и вођење интервјуа ради добијања тачних и поузданих исказа од деце, Савет Европе, 2021.
Правни извори
 • Анализа рада центара за социјални рад у Црној Гори, Представништво UNICEF-a у Црној Гори, Подгорица, 2019. (https://www.unicef.org/montenegro/sites/unicef.org. montenegro/files/2019-08/Analiza%20Rada%20CSR%20MNE%20-%20Web.pdf) приступљено 11. 04. 2022.
 • Законик о кривичном поступку (Сл. гласник РС, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014 и 35/2019).
 • Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица (Сл. гласник РС, бр. 85/2005).
 • Закон о ратификацији Конвенције УН о правима детета из 1989. (Сл. лист СФРЈ – Међународни уговори, бр. 15/90 и Сл. лист СРЈ – Међународни уговори, бр. 4/96 и 2/97).
 • Закон о социјалној заштити (Сл. гласник РС, бр. 24/2011).
 • Закон о спречавању насиља у породици (Сл. гласник РС, бр. 94/2016).
 • Кривични законик (Сл. гласник РС, бр. 85/2005, 88/2005 – испр., 107/2005 – испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019).
 • Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања 2005. год. (https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/2018-11/Opsti%20protokol%20zlostavljanje%20i%20zanemarivanje%20deca.pdf), приступљено 11. 04. 2022.
 • Породични закон (Сл. гласник РС, бр. 18/2005, 72/2011 – др. закон и 6/2015).
 • Посебан протокол о поступању Центара за социјални рад- органа старатељства у случајевима насиља у породици и женама у партнерским односима, Београд, 2013. (https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/2018-11/Posebni%20protokol%20MRZSP% 20nasilje%20u%20porodici.pdf), приступљено 11. 04. 2022.
 • Посебни протокол о поступању правосудних органа у заштити малолетних лица од злостављања и занемаривања, Београд, 2009. (https://arhiva.mpravde.gov.rs/images/ Posebni%20protokol%20-%20pravosudje.pdf), приступљено 11. 04. 2022.
 • Правилник о организацији,нормативима и стандардима рада центара за социјални рад
 • (Службени гласник РС, бр 59/2008,37/2010,39/2011. и 1/2012).
 • Стандардна минимална правила УН за малолетничко правосуђе (Пекиншка правила)- Резолуција 40/33 Генералне скупштине УН 1985.
 • Стандардна минимална правила УН за мере алтернативне институционалном третману
 • (Токијска правила)- Резолуција 45/110 Генералне скупштине УН 1990.
 • Law on Ratification of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence
 • against women and domestic violence, Official Gazette of the RS – international treaties, No. 12/2013;
 • UNICEF, Lost in the Justice System: Children in Conflict with the Law in Eastern Europe and Central Asia, 2008.