НЕПАТЕНТИБИЛНЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ ТВОРЕВИНЕ И ИЗУМИ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 461-478

АУТОР(И): Дионис Јурић, Сара Ерман

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.461J

САЖЕТАК:

Предмет је патентне заштите изум из било којег подручја технике, а који мора бити нов, имати инвентивну разину те бити индустријски примјењив. Битно је обиљежје изума технички карактер. С обзиром на монопол над искориштавањем патентираног изума који стјече носитељ патента, у патентном су праву одређени бројни механизми за заштиту друштвених интереса, производних дјелатности у повојима, појединачних произвођача, знанственика, лијечника те јавности. Темељни је заштитни механизам прописивање изузетака од патентибилности. Ти се изузеци могу подијелити у двије категорије: интелектуалне творевине које се не могу патентирати јер им недостаје технички карактер и/или су апстрактне нарави те изуми који се не могу патентирати јер би њихова комерцијална или индустријска употреба била противна јавном поретку и моралу, односно због етичких разлога. Закон о патенту допушта подношење мјешовитих патентних захтјева за изуме који имају техничка и нетехничка обиљежја, односно прописује изнимке те допушта патентну заштиту за одређене изуме, ако је ријеч о прописаним непатентибилним изумима.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

патент, непатентибилност, интелектуалне творевине, изуми, Република Хрватска.

ЛИТЕРАТУРА:

  • Верона, А., Право индустријског власништва, Информатор, Загреб, 1978.
  • Guidelines for Examination in the European Patent Office, European Patent Office, München, 2021.
  • Закон о патенту, Народне новине бр. 16/20.
  • Закон о потврђивању Конвенције о признавању еуропских патената (Еуропска патентна конвенција) и акта којим се мијења Конвенција о признавању еуропских патената (Еуропска патентна конвенција), Народне новине – Међународни уговори бр. 8/07, 1/08.
  • Матановац Вучковић, Р., Хрватска и Македонија у еуропском патентном суставу, Зборник Правног факултета у Загребу, вол. 61, бр. 2/2011.
  • Раичевић, В., Право индустријске својине, Правни факултет за привреду и правосуђе, Нови Сад, 2010.
  • Sterckx, S., Cockbain, J., Exclusions from Patentability – How Far Has the European Patent Office Eroded Boundaries, Cambridge University Press, Cambridge, 2012.