ЛИМИТ ОДГОВОРНОСТИ ДРУМСКОГ ПРЕВОЗИОЦА ЗА ШТЕТУ КОЈА ЈЕ НАСТАЛА НА РОБИ – НОВА ПРАВИЛА ДОМАЋЕГ ЗАКОНОДАВСТВА

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 135-148

АУТОР(И): Мирјана Кнежевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.135K

САЖЕТАК:

Међународни друмски превоз робе је регулисан правилима Конвенције о уговору за међународни превоз робе друмом (CMR), која је мењана Протоколом уз Конвенцију о уговору за међународни превоз робе друмом (CMR) из 1978. године. Протокол уз Конвенцију CMR предвиђа да се одговорност друмског превозиоца за штету која је настала на роби у случају потпуног или делимичног губитка, ограничи на 8,33 обрачунских јединица по килограму бруто тежине мањка. Лимит одговорности друмског превозниоца је битно повољнији за превозиоце према Протоколу у односу на Конвенцију CMR. Протокол уз Конвенцију CMR уређује одговорност друмског превозица на начин који је предвиђен у Конвенцији CMR, с тим да прописани износ ограничења одговорности друмског превозниоца битно повољнији. Република Србија је 2020. године усвојила Закон о потврђивању Протокола уз Конвенцију о уговору за међународни превоз робе друмом (CMR). Решења Протокола уз Конвенцију CMR којима се на другачији начин регулише питање лимита одговорност друмског превозиоца за штету која је настала на роби, постају саставни део домаћег законодавства. У раду, аутор настоји да уз упоредни приказ решења Конвенције CMR и Протокола уз Конвенцију CMR пружи додатна објашњења од значаја за развој тржишта услуга међународног друмског превоза робе.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

одговорност друмског превознииоца, лимит одговорности друмског превозиоца, Конвенција о уговору за међународни превоз робе друмом (CMR), Протокол уз Конвенцију о уговору за међународни превоз робе друмом (CMR), Закон о потврђивању Протокола уз Конвенцију CMR.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Bobek, M., Adams-Prassl J., Air Passenger Rights Ten Years On, 2016, Hart Publishing; Dimitrios, D., Maria S., Assessing air transport socio-economic footprint, International Journal of Transportation Science and Technology, no. 7 /2018.
 • Brownlie, I., Principles of Public International Law, Clarendon Press, Oxford, 4 ed., 1990.
 • Димитријевић, З., Ограничење одговорности друмског превозника у домаћем и међународном превозу робе, Доступно на: https://www.linkedin.com/pulse/ograni% C4%8Denje-odgovornosti-drumskog-prevoznika-u-i-robe-dimitrijevic,
 • Ђурђев, Д., Одговорност железничког превозиоца, Београд, 1987.
 • Ђурђев, Д., Однос комунитарног саобраћајног права и међународних конвенција,
 • Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 2/2012.
 • Ђурђев, Д., Правна природа одговорности превозиоца, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 1–2/2008.
 • Јакаша, Б., Копнено и зрачно саобраћајно право, Загреб, 1969.
 • Јанковец, И., Транспортно осигурање у спољној трговини, Завод за научноистраживачки рад Правног факултета у Новом Саду, 1972.
 • Јовановић, Н., Саобраћајно право – општи део, Београд: Правни факултет, 2017.
 • Ковач, Р., Функција осигурања код одговорности превозника за штете на роби у друмском превозу у превозу у Републици Српској, ПРАВО – теорија и пракса, бр. 7-9/2016.
 • Радионов, Н., Одговорност цестовног пријевозника за робу и послови осигурања, Осигурање: Хрватски часопис за теорију и праксу осигурања, год. 50, бр. 12-1 (2009/2010).
 • Радионов, Н., Основа и врста одговорности пријевозника за штету у цестовном пријевозу ствари, Зборник радова Правног факултета Свеучилишта Загреб, 1998, бр. 48 (1-2).
 • Радионов, Н., Ступање на снагу CMR – SDR Протокола 1978. за Хрватску:нови оквир одговорности цестовног пријевозника за робу. Доступно на: https://www.hup.hr/Easy Edit/UserFiles/Ana%20Falak/2017/STUPANJE%20NA%20SNAGU%20CMR-SDR%20 PROTOKOLA%201978%20ZA%20HRVATSKU.pptx;
 • Службени гласник РС – Међународни уговори, бр. 4, од 5. марта 2020.
 • Службени лист СРЈ, бр. 26/95 и Службени лист СЦГ, бр. 1/2003 – Уставна повеља
 • Schmitthoff, C. M., Међународно трговачко право, његов развој, формулирање и функционисање, у Поступан развој међународног трговачког права, Информатор, Загреб, 1972.
 • Царић, С., Вилус, Ј., Ђурђев, Д., Дивљак, Д., Међународно пословно право, Нови Сад, 2012.
 • Царић, С., Јанковец, И., Шулејић, П., Трајковић, М., Саобраћајно право, Нови Сад, 1998.
 • Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR) (Geneva, 19 May 1956). Доступно на: https://plutonlogistics.com/drumski-transport/koji-je-znacaj- potpisivanja-cmr-sdr-protokola-iz-1978-za-srpske-prevoznike-u-drumskom-saobracaju/