УСЛУГЕ ДОБРОВОЉНИХ ВАТРОГАСНИХ ДРУШТАВА НЕКАД И САД

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 361-376

АУТОР(И): Ратомир Антоновић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.361A

САЖЕТАК:

Законом о добровољном ватрогаству регулишу се питања организације добровољног ватрогаства, оснивање, деловање и организација добровољних ватрогасних друштава, њихова права и обавезе, удруживање добровољних ватрогасних друштава у савезе, а све у циљу бољег обезбеђења грађана и објеката од виталне важности од опасности од пожара.

Добровољна ватрогасна друштва у Србији имају озбиљну традицију и датирају још из периода владавине кнеза Милоша Обреновића, који је основао прва ватрогасна друштва. У том периоду је донесена прва уредба која се тиче противпожарног рада и која је регулисала питања из те области.

Данас добровољна ватрогасна друштва имају озбиљан развојни пут, а у многим срединама егзистирају на принципима добровољности и хуманости. Организација ових друштава се огледа у координацији чланова друштва, усмеравању њихових активности, стручној едукацији, сарадњи са државним органима који се баве ватрогаством и томе слично.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

пожар, ватрогаство, удружења, услуге.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Aнтоновић, Р., Матовић, А., Марјановић, М., Пожар као безбедносни проблем у Републици Србији и механизми превенције, Зборник радова: Примена нових технологија у менаџменту и економији, Београд, 2018.
 • Гајић, Н., Словенска митологија: богови, демонологија, митска места и магија, Београд, 2021.
 • Глумбић, Н., Жунић – Павловић, В., Подметање пожара у популацији особа са интелектуалном ометеношћу, Београдска дефектолошка школа, бр. 2/2018.
 • Ђармати, Ш., Хемија опасних метала, Београд, 2006.
 • Ђоковић, И., Добровољно ватрогаство, Нови Сад, 1971.
 • Закон о добровољном ватрогаству (Службени гласник РС, бр. 87/2018).
 • Закон о заштити од пожара (Службени гласник РС, бр. 111/2009, 20/2015, 87/2015 и 87/2018).
 • Капорали, Р., Велика књига митологија, Суботица, 2009.
 • Koбиларић, Ј., Организовање и деловање ватрогасних служби у гашењу пожара на отвореним депонијама, Београд, 2016.
 • Кривични законик Републике Србије (Службени гласник РС, бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019).
 • Mатијашевић, Н., Добровољна ватрогасна друштва у систему заштите и спасавања Републике Србије: „ДВД Звездара“, Београд, 2014.
 • Mихаиловић, П., Душанов законик, све о најважнијем правном спису средњевековне Србије, Београд, 2018.
 • Протић, Б., Друштвено-економски предиктори перцепције ризика и припремљености за катастрофе изазване пожарима у стамбеним објектима : студија случаја Београд, Београду, 2021.
 • Сто година рада Добровољног ватрогасног друштва “Матица“ Земун (ур. Дабижић, М.), Земун 1870-1970.
 • Стојанчевић, В., Из историје Србије и Другог српског устанка и Кнез Милошеве владе, Београд, 1995.