ЕКСПЕРТСКЕ УСЛУГЕ СТРУЧНОГ ЛИЦА У ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 443-460

АУТОР(И):  Гордана Станковић, Маријана Дукић Мијатовић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.443S

САЖЕТАК:

У раду се анализирају одредбе Закона о парничном поступку (2011) које предвиђају могућност да странка уговором ангажује одређено стручно лице које ће јој пружити одређене стручне услуге поводом парнице коју води тако што ће по њеном налогу припремити приватну исправу која садржи налаз и мишљење о чињеницама на којима она заснива свој захтев за пресуду кад сматра да суд не располаже стручним знањем да би могао да их утврди или разјасни или које ће јој помоћи да припреми примедбе на налаз и мишљење судског вештака или стручног лица кога је ангажовала друга странка. Услуга стручног лица може да се састоји и у томе што ће оно, на предлог странке и уз дозволу суда, компетентно учествовати у расправи поводом налаза и мишљења или судског вештака или другог стручног лица. У раду се анализира процесни положај стручног лица у парничном поступку, указује на разлике између стручног лица и судског вештака и указује на импликације појединих законских решења.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

вештачење, судски вештак, стручно лице, извођење доказа

ЛИТЕРАТУРА:

 • Јакшић, А., Грађанско процесно право, Београд, 2012.
 • Juhart, Ј., Civilno procesno pravo FLR Jugoslavije, Ljubljana, 1961.
 • Кеча, Р., Грађанско процесно право, Службени гласник, Београд, 2012.
 • Познић, Б., Коментар Закона о парничном поступку, према тексту Закона из 1976. године са доцнијим изменама и допунама, Београд, 2009.
 • Познић, Б., Ракић Водинелић, В., Грађанско процесно право, Београд, 2015.
 • Сворцан, С., Коментар Закона о парничном поступку, Крагујевац, 2012. Спасић, С., Н. Шаркић, Н., Сибиновић, Ђ., Правосудне професије, Београд, 2011. Станковић, Г., Закон о парничном поступку, шеснаесто издање, Београд, 2022.
 • Станковић, Г., Грађанско процесно право, прва свеска, Парнично процесно право, Београд, 2013.
 • Станковић, Г., Супституисање саслушања сведока писаном изјавом, тонским или оптичким записом, Годишњак Правног факултета у Бања Луци, 2012.
 • Станковић, Г., Боранијашевић, В., Грађанско процесно право, Ниш, 2020.
 • Трива, С., Белајец,В., Дика, М., Грађанско парнично процесно право, Загреб, 1986.
 • Закон о парничном поступку, Сл. гласник РС, бр. 124/04, 111/09.
 • Закон о парничном поступку, Сл. гласник РС, бр. 73/11, 49/13 – УС, 74/13 – УС, 55/14, 87/18, 18/20.
 • Закон о судским вештацима, Сл. гласник РС, бр. 44/10.