ЗНАЧАЈ ИНСТИТУЦИЈЕ ОМБУДСМАНА У ЗАШТИТИ ЉУДСКИХ ПРАВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ – СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 743-753

АУТОР(И): Дејан Вучинић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.743V

САЖЕТАК:

Заштита људских права у демократским друштвима одавно је препозната као једно од основних принципа на којима почивају уређене државе и државе које карактерише владавина права. Међутим, данас више него икада видимо потенцијал глобалних друштвених кретања (нарочито актуелних) продукованих различитим факторима (пандемије, кризе, ратови…) да скрену државе у смеру тоталитаризма, које све више ограничавају а неретко и угрожавају људске слободе и права. У том смислу, појачана контрола управе и заштита и гарантовање људских права кроз институцију омбудсмана или сличним институцијама, показала се до сада као успешна, у довољној мери да ову институцију данас има значајан број држава.

Приступачност грађанима, време трајања поступка и у крајњем случају ауторитет институције којим се намеће када је у питању поступање по одлукама омбудсмана, само су неки од разлога да све већи број грађана тражи заштиту својих права и заштиту законитости управо у поступку пред омбудсманом, а не у уобичајеном судском поступку.

У раду ће се анализирати управо правна природа институције омбудсмана, питање његових овлашћења и односа према субјектима јавне управе, као и питање локалног омбудсмана, односно резултата његовог рада, посебно имајући у виду законску „могућност“, не и обавезу да локални омбудсман буде установљен у локалним самоуправама – градовима и општинама.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

Заштита људских права, контрола управе, омбудсман, локални омбудсман, локална самоуправа.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Јеринић, Ј., Нова институција:Грађански бранилац, Локална самоуправа, Прописи и пракса:правни билтен, бр. 1/2005.
 • Лилић, С., Голубовић, К., Европско управно право, Београд, 2011.
 • Лазаревић, М., Еволуција и ширење надлежности Заштитника грађана као националне институције за заштиту људских права, Годишњак Факултета политичких наука, бр. 18/2017.
 • Милков, Д., Заштитник грађана Републике Србије, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 1/2-2008.
 • Милков, Д., Настанак и развој институције омбудсмана, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 2/2018.
 • Настић, М., Омбудсманско деловање у заштити људских права, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. бр. 2/2019.
 • Нешић, М., Досадашња искуства у раду првог омбудсмана у Републици Србији,
 • Зборник радова: Значај и улога локалних омбудсмана, Бачка Топола, 2013
 • Петковић, Д., Милошевић, В., Различита схватања положаја и надлежности Заштитника грађана Републике Србије, НБП: Наука, безбедност, полиција, бр. 1/2018.
 • Прелевић, С., Пословна етика-парадокс или неминовност. Нови Сад, 2011.
 • Rowat, D. C., Gotehrer, D. M., State of Alaska Office of the Ombudsman in: Gregory R., Giddings P. (ed.) Righting Wrongs-The Ombudsman in Six Continents, IOS Press, Amsterdam, 2000.
 • Freedman, K., The Ombudsman, „Canadian Esseys on Human Rights and Fundamental Freedoms“ (Eds. R.Macdonald, J. Humphry), Toronto, 1979.
 • https://ombudsmankg.rs/ http://www.slilic.com/Stevan%20Lilic_%20Evropsko%20upravno%20pravo(1).pdf
 • Закон о Друштвеном правобраниоцу самоуправљања, Службени лист СФРЈ, бр. 36/75; 20/82.
 • Закон о заштитнику грађана Сл. гласник РС, бр. 79/2005 и 54/2007.
 • Закон о заштитнику грађана Сл. гласник РС, бр. 105/2021.
 • Закон о локалној самоуправи Сл. гласник РС, бр. 9/2002, 33/2004.
 • Закон о локалној самоуправи Сл. гласник РС, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016
 • – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон.
 • Резолуције Генералне скупштине Уједињених нација: 63/169 и 65/207 о улози омбудсмана, медијаторских и других националних институција за људска права и унапређење и заштиту људских права, резолуција 63/172 и 64/161 о националним институцијама за заштиту и унапређење људских права и резолуција 19/9 Савета за људска права о националним институцијама за заштиту и унапређење људских права