ПОЈАМ ПРЕДУЗЕЋА У ПРАВУ КОНКУРЕНЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 99-111

АУТОР(И): Стефан Шокињов

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.099S

САЖЕТАК:

Предузећем се у праву конкуренције сматра сваки ентитет који обавља привредну делатност без обзира на правни статус и начин финансирања. Под привредном делатношћу се подразумева нуђење роба и услуга на тржишту. С обзиром да се одређује у односу на делатност, а не правну форму субјекта који делатност обавља, дефинисање предузећа је функционално, а појам предузећа врло широко одређен, тако да осим субјеката компанијског права обухвата и оне субјекте који нису регистровани за обављање привредне делатности. Осим физичких и правних лица, предузећем се у праву конкуренције сматра и пословна група, без обзира што јој недостаје правни субјективитет, под условом да повезана привредна друштва формирају јединствену економску целину.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

право конкуренције, Европска унија, предузеће, привредна делатност.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Бановчанин-Heuberger, И., Појам предузећа у праву конкуренције Европске уније, Зборник радова: Водич кроз Право Европске уније, Београд, 2009.
 • Dabbah, M., EC and UK Competition Law, Commentary, Cases and Materials, Cambridge, 2004.
 • Daskalova, V., Regulating the new self-employed in the Uber economy: What role for EU Competition law?, TILEC Discussion Paper DP 2017-028, July 2017.
 • Freund, B., Reshaping liability – the concept of undertaking applied to private enforcement of EU Competition law, GRUR International, No. 8/2021.
 • Јевремовић Петровић, Т., Потреба регулисања повезаних друштава у праву ЕУ, Зброник радова: Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније, Београд, 2012.
 • Louri, V., ’Undertaking’ as a Jurisdictional Element for the Application of EC Competition Rules, Legal Issues of Economic Integration, No. 2/2002.
 • Марковић Бајаловић, Д., Повезана друштва у праву привредних друштава и праву конкуренције, Правна ријеч, бр. 32/2012.
 • Moisejevas, R., Urbonas, D., Problems related to determining of a single economic entity under Competition law, Yearbook of Antritrust and Regulatory Studies, 2017.
 • Пошчић, А., Појам подузетника у еуропском праву тржишног натјецања, Зборник Правног факултета Свеучилишта у Ријеци, бр. 2/2008.
 • Sanchez-Graells, A., Herrera Anchustegui, I., Revisiting the concept of undertaking from a public procurement law parspective – A discusion on Easy Pay and Finance Engineering https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2695742, приступљено јануара 2022. године.
 • Søs Jacobsen Cesko, K., Blurring the boundaries between being employee and self-employed – Аn EU competition law analysis of the employment status of Wolt couriers, Law Research Paper Series No. 20-32, Copenhagen Business School.
 • Svetlicinii, A., Back to the basics: Concepts of undertaking and economic activity in the SELEX judgment, European Law Reporter, No 12/2009.
 • Townley, C., The concept of an ‘undertaking’: the boundaries of the corporation – A discussion of Agency, Employees and Subsidiaries, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id=1358649, приступљено јануара 2022. године.
 • Tratnik, M., Ferčič, A., EU Competition Law, Maribor/Belgrade 2008.
Судска пракса
 • Joined cases 17 & 20/61 Klöckner-Werke AG and Hoesch AG v. High Authority of the European Coal and Steel Community, Judgment of 13.7.1962.
 • Case 19/61 Mannesmann AG v. High Authority of the European Coal and Steel Community, Judgment of 13.7.1962.
 • C-41/90 Klaus Höfnerand Fritz Elser v. Macrotron GmbH [1991] ECR I-1979. C-118/85 Commission v. Italy [1987] ECR 2599.
 • C-387/93 Banchero [1995] ECR I-4663.
 • C- 343/95 Diego Cali & Figli Srl v. Servizi ecologici porto di Genova SpA (SPEG), ECR [1997] I-01547.
 • C- 364/92 SAT Fluggesellschaft v. Eurocontrol [1994] ECR I-43.
 • C-159/91 Poucet et Pistre v. Assurances Generales de France [1993] ECR I-637.
 • C-244/94 Federation Francaise des Societes d’Assurance v. Ministere de l’Agriculture et da le Peche [1995] ECR I-4013.
 • C-67/96 Albany [1999] ECR I-5751.
 • C-115-117/97 Brentjens [1999] ECR I-6025.
 • C-219/97 Drijvende Bokken [1999] ECR I-6121.
 • C-218/00 Cisal di Battistello Venanzio and C. Sas v. Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) [2002] ECR I-6911.
 • C-264/01 AOK – Bundesverband and others v. Ichthyol-Gesellschaft Cordes [2004] ECR I- 2493.
 • Case 40/73 Suiker Unie v. Commission [1975] 1663.
 • C-444/11 P Team Relocations and Others v. Commission, ECLI:EU:C:2013:464.
 • C-286/98 P Stora Kopparbergs Bergslags AB v. Commission of the European Communities [2000] ECR I-9925.
 • C-179/12 P The Dow Chemical Company v. European Commission, ECLI:EU:C:2013:605. C-516/15 P Akzo Nobel NV, ECLI:EU:C:2017:314.
 • C-15/74 Centrafarm BV and Adnaan de Peijper v. Sterling Drug Inc, [1974] ECR 1183.
 • Case 170/83 Hydrotherm Geratebau GmbH v. Compact del Dott Ing Mario Andreoli&C Sas [1984] ECR 2999.
 • C-882/19 Sumal SL v. Mercedes Benz Trucks Espaňa SL, ECLI:EU:C:2021:800.