УСЛУГЕ ПОВЕРЕНИКА ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 729-742

АУТОР(И): Никола Ивковић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.729I

САЖЕТАК:

У раду се разматра природа, функције и надлежности Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. Сет функција суштински представљају услуге које Повереник врши у циљу постизања што стабилнијих основа правне и демократске државе. Уводним делом анализирају се порекло и историјска генеза развоја повереника у домену информација. Поставља се питање оправданости и природе специјалних типова омбудсмана и категорише Повереник за информације и заштиту података. Други део за циљ има сагледавање начина на који се пружају услуге. Уз анализу оправданости постојања Повереника за информације и заштиту података глобално, уочава се основ и начин за инкорпорирање у систем Р. Србије. Кроз два одвојена дела, право приступа информацијама и право на заштиту података, посматра се правни систем Р. Србије. Како су два дела информационог неба спојена у једну улогу Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, анализа нам такође указује на квалитет услуга које се пружају из ове перспективе. На крају представља се идеја сертификационог центра који би био лоциран на Универзитету у Крагујевцу како би се надокнадио хендикеп недовољног знања из области информација и података.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

специјални омбудсман, повереник, слободан приступ, заштита података, надлежност

ЛИТЕРАТУРА:

  • Андоновић, С., Основи права заштите података о личности, Београд 2020.
  • Виг, З., Гајинов, Т., Србија и Архуска Конвенција – изазови у пракси, 8. Научни скуп са међународним учешћем, Синергија, Бјељина, 2011.
  • Вучковић, Ј., Право на приступ информацијама од јавног значаја, Зборник Правног факултета у Нишу, год. LIV, бр. 54/2009.
  • Гајин, С., Одмеравање супротстављених интереса у примени закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Српска политичка мисао, год. XXV, св. 62, бр. 4/2018.
  • Гајин, С., Људска права, правино систематски оквир, Београд, 2012.
  • Дилигенски, А., Прља, Д., Facebook, заштита података и судска пракса, Београд 2019.
  • Ђорђевић, С., Реформа правних студија и услуга високог, Зборник радова: Право и услуге, Крагујевац, 2018.
  • Милков, Д., Специјализовани омбудсмани, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 3/2007.
  • Roodt, V., On public happiness, South African Journal of Philosophy, no. 33 (4)/2014.
  • Симић, М., Ђорђевић, С., Матић, Д., Увод у право, Крагујевац 2017.