ЗНАЧАЈ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОШТА СРБИЈЕ“ У ОСТВАРИВАЊУ ЗАШТИТЕ ОСНОВНИХ ПРАВА, СЛОБОДА И ИНТЕРЕСА ПРАВНИХ СУБЈЕКАТА

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 349-360

АУТОР(И): Ана Опачић, Владимир Врховшек, Сандра Ђорђевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.349O

САЖЕТАК:

Садашњост и будућност заштите слободе и права грађана и интереса правних субјеката, уз обезбеђивање уставности и законитости од стране суда у судском поступку је у уредном достављању, јер се уредним достављањем омогућава учесницима у поменутом поступку расправљање пред судом. Важност уредне доставе у судском поступку, препозната је у више различитих држава, међу којима је, сагласно свему наведеном и наша држава. У (уредној) достави у судском поступку, а како је то већ и наведено, активну улогу, заузима ЈП Пошта Србије, које као такво врши јавно овлашћење. У оквиру истог (јавног овлашћења) грађанима и правним субјектима врши универзалну поштанску услугу, која обухвата пријем, превоз и уручење писмена у судском поступку. Дакле, коначни је закључак је да су и ЈП Пошта Србије, као јавно предузеће, које врши јавно овлашћење и суд, као државни орган и у садашњости и будућности, на услузи грађанима и правним субјектима у заштити њихових слобода, права и интереса у судском поступку, у разумном року и тиме тако остварујући право на правично суђење.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

заштита слобода и права, уредно достављање, јавна овлашћења, судски поступак,правично суђење, суђење у разумном року

ЛИТЕРАТУРА:

 • Билтен Коморе Извршитеља, бр. 7/20, аутор текста: Боривоје Гајић, судија Апелационог суда у Новом Саду, издавач Интермех, Београд.
 • Виткаускас, Д., Диков, Г., Заштита права на правично суђење по Европској конвенцији о људским правима – Приручник за правнике практичаре, друго издање, Београд, 2018.
 • Вујанић, М., и др. Речник српског језика, Матица српска, Нови Сад, 2007.
 • Гајић, Б., Билтен Коморе Извршитеља бр. 7/20, судија Апелационог суда у Новом Саду, Интермех, Београд.
 • Закон о заштити права на суђење у разумном року (Службени гласник РС, бр. 40/15)
 • Закон о парничном поступку (Службени гласник РС, бр. 72/11, 49/13-УС, 74/13-УС, 55/14, 87/18, 18/20).
 • Закон о поштанским услугама (Службени гласник РС, бр. 77/19).
 • Закон о уређењу судова (Службени гласник РС, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11-др. закон, 78/11-др. закон, 101/11, 101/13, 40/15-др. закон, 106/15, 13/16, 108/16, 113/17, 65/18-УС, 87/18, 88/18-УС).
 • Кнежевић, Г., Павић, В., Међународно приватно право, приручник за полагање правосудног испита, друго издање, Београд 2009.
 • Одлука Европског суда за људска права Bogonos v. Russia no.68798/01 oд 5. фебруара 2004. године.
 • Правна енциклопедија, Савремена администрација, Београд, 1985. године. Устав Републике Србије (Службени гласник РС, бр. 98/06 и 115/21).