НАСТАНАК, РАЗВОЈ, САДАШЊОСТ И БУДУЋНОСТ БАНКАРСТВА У ОБАВЉАЊУ УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 207-226

АУТОР(И): Мирослав Милосављевић, Јелена Милосављевић Ников

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.207M

САЖЕТАК:

Значајан сегмент у услужном праву представља банкарство (банкарски систем). Први разлог за то је велика улога коју банкарство има у привредном систему сваке државе са тржишном привредом, док је други разлог, што се на основу банкарских послова, остварују јавни и приватни интереси.

Банкарство обавља специфичну делатност, која се разликује од делатности других пословних субјеката и система и која га чини препознатљивим на тржишту, пошто ту делатност не могу да обављају други субјекти (примање депозита и давање кредита).

Из наведеног, намеће се потреба да се проучи историјски развој банкарства, његова садашњост и на основу тога пројектује будућност банкарства, како би се спремно дочекали сви изазови који ће настати у перспективи и на тај начин сачувалe пословне позиције у јакој и конкурентној тржишној привреди.

У изучавању предмета овог рада коришћени су историјски метод, као и нормативни и компаративни метод.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

банкарство, услужна делатност, дигитализација, иновације, конкурентност.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Алексић, В., Банка и моћ, Београд, 2002.
 • Благојевић, Б., Алтернативни канали дистрибуције пословне банке, Значења, бр. 71/2013.
 • Вуњак, Н., Ковачевић, Љ., Банкарство – банкарски менаџмент, Суботица, 2011.
 • Делимо, Ж., , Цивилизација Ренесансе, Београд, 1989.
 • Зебић, М., Акцијско право Краљевине, Срба, Хрвата и Словенаца, Коментари закона, Београд, 1928.
 • Зеленовић, В., Бабић, Н., Менаџери и аквизиције у банкарском сектору – случај Републике Србије, Civitas, бр. 2/2018.
 • Кнежевић, М., Павловић, Г., Анализа ефеката Закона о улагањима Републике Србије, Правна ријеч, бр. 55/ 2018.
 • Кршев, Б., 150 година банкарства у Србији, Време, 16. август 1999.
 • Крстић, Н., Тешић, Д., Дигитална трансформација банкарског пословања – опасност или прилика?, Банкарство, вол. 45, бр. 2/2016.
 • Мала Просветина енциклопедија (4. издање), Београд, 1986. Merle, P. H., Droit commercial Societes commerciales, Paris, 1998
 • Митровић, А., Стране банке у Србији 1878-1914 – политика, прогрес, европски оквири, Београд, 2004.
 • Милосављевић, М., Акционарско друштво, Београд, 2006.
 • Несторов, В., Конвергенција у функционисању банкарских и небанкарских институција у Србији, Економске теме, бр. 55 (3)/2011.
 • Пушара, М., Међународно банкарство, Бања Лука, 2012. Shmidt, K., Gesellschaftsrecht, Koln, Berlin, Bon; Munchen, 1977.
 • Societe de Banque Suisse; International Hypobank из Базела; банкарска кућа J&V Seligmann & Co. из Њујорка и др.
 • Стојановић, М., Ђорђевић, М., Значај мобилног банкарства у Нишавском округу, Економске теме, бр. 54 (3), 2016.
 • Тодоровић, В., Банкарска регулатива у банкарском сектору Европске уније, Економске теме бр. 53/2015.
 • Хаџић, М., Банкарство, Београд, 2013.
 • Царић, С. и др., Привредно право, Привредна академија, Нови Сад, 2016.
 • Assmann, H. D, in: Gadow W, Heinichen, E, Grozkommentar AktG, Berlin, New York, 4. изд. Шогоров, С., Банкарско право, IV измењено и допуњено издање, Нови Сад, 2013.
 • Шеварлић, М. и др., Стратегија развоја земљорадничких задруга у Републици Србији, Друштво аграрних економиста Србије, Београд.