ОСВРТ НА ПРАВО ДЕТЕТА ИЗ МАЊИНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДА СЕ ОБРАЗУЈЕ НА СВОМ ЈЕЗИКУ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 779-791

АУТОР(И): Вељко Влашковић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.779V

САЖЕТАК:

Право детета из мањинске заједнице на образовање на свом језику представља ужи израз права на образовање уопште, али и изузетно важан сегмент културног идентитета детета, његових родитеља и друштвене заједнице којој припада. Оваква садржина наведеног права наизглед може довести до тензија и сукоба између општих циљева образовања и потребе заштите колективних интереса мањинских заједница, који могу значити и њен опстанак. Тако, са једне стране, право на образовање је индивидуално право детета које има за циљ омогућавање развоја пуног дететовог потенцијала уз настојање да се сваком детету омогуће једнаки изгледи за приступ одговарајућим услугама и садржини образовања. Са друге стране, образовање на језику мањинске заједнице служи очувању идентитета детета и његових родитеља. На државама је да у границама својих највећих расположивих ресурса омогуће својеврстан суживот ових вредности и циљева, уз поштовање свих осталих права детета. У том случају, право детета да се образује на свом језику постаје додатни квалитет који може унапредити свеукупни развој конкретног детета.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

право детета, образовање, језик, мањинске заједнице, најбољи интерес детета, једнаки изгледи.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Aide, A., Protection of minorities – Possible ways and means of facilitating the peaceful and constructive solution of problems involving minorities,  E/CN.4/Sub.2/1993/34 https://www.refworld.org/pdfid/3b00f4344.pdf
 • Влашковић, В., Начело најбољег интереса детета у породичном праву, докторска дисертација, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, 2014.
 • Lundy, L., Tobin, J., Article 29. The Aims of Education, The UN Convention on the Rights of the Child – A Commentary (ed.,Tobin, J.), Oxford, Oxford University Press.
 • Nowak, M., The Right to Education – Its Meaning, Significance and Limitations, Netherlands Quarterly of Human Rights, no. 4/1991.
 • Harris, N., et al., Ensuring the Right to Education for Roma Children: an Anglo-Swedish Perspective, International Journal of Law, Policy and The Family, no. 2/2017
 • Harris-Short, S., Tobin, J., Article 30. Cultural, Linguistic, and Religious Rights of Minorities and Indigenous Children, The UN Convention on the Rights of the Child – A Commentary (ed.,Tobin, J.), Oxford, Oxford University Press.
 • Hodgson, D., The international human rights to education and education concerning human rights,
 • The International Journal of Children’s Rights, no. 4/1996.
 • Courtis, C., Tobin, J., Article 28. The Right to Education, The UN Convention on the Rights of the Child – A Commentary (ed.,Tobin, J.), Oxford, Oxford University Press.
 • Cullen, H., Education Rights or Minority Rights?, International Journal of Law and the Family, no. 2/1993.
Извори
 • UN General Assembly, Universal Declaration of Human Rights, 10 December 1948, 217 A (III).
 • UN General Assembly, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 16 December 1966, A/RES/2200.
 • UN General Assembly, International Covenant on Civil and Political Rights, 16 December 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 999.
 • UN Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO), Convention Against Discrimination in Education, 14 December 1960.
 • UN General Assembly, Convention on the Rights of the Child, 20 November 1989, United Nations, Treaty Series, vol. 1577.
 • UN Committee on the Rights of the Child (CRC), General comment No. 1 (2001), Article 29 (1), The aims of education, 17 April 2001.
 • UN Committee on the Rights of the Child (CRC), General comment no. 5 (2003): General measures of implementation of the Convention on the Rights of the Child, 27 November 2003.
 • UN Committee on the Rights of the Child (CRC), General comment No. 11 (2009): Indigenous children and their rights under the Convention on the Rights of the Child, 12 February 2009.
 • UN Committee on the Rights of the Child (CRC), General comment No. 12 (2009): The right of the child to be heard, 20 July 2009.
 • UN Committee on the Rights of the Child (CRC), General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1), 29 May 2013.
 • UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment No. 13: The Right to Education (Art. 13 of the Covenant), 8 December 1999.
 • Council of Europe, Protocol 1 to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 20 March 1952, ETS 9.
 • Council of Europe, European Charter for Regional or Minority Languages, 05 November 1992, ETS No. 148.
 • Закон о заштити права и слобода националних мањина, Службени лист СРЈ, бр. 11/2002, Службени лист СЦГ, бр. 1/2003 – Уставна повеља и Службени гласник РС, бр. 72/2009 – др. закон, 97/2013 – одлука УС и 47/2018.
 • Закон о основама система образовања и васпитања, Службени гласник РС, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021.
 • The Hague Recommendations  Regarding the Education Rights of National Minorities, 1 November, 1996, https://www.osce.org/hcnm/hague-recommendations