ПРАВО НА НЕЗАБОРАВ И ОБАВЕЗЕ (ДЕЦЕ) ПРЕМА РОДИТЕЉИМА

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 607-618

АУТОР(И): Зоран Павловић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.607P

САЖЕТАК:

Право на старост је посебно људско право, са нагласком на право на помоћ и подршку старијима, нарочито када су у стању потребе. Постојећа позитивно-правна решења неопходно је међусобно ускладити, а инкриминација понашања где су занемарени родитељи од стране деце је тек последњи правни механизам који реагује на последицу, али не нуди решења овог питања. Фокус не само овог рада већ и пажња јавности усмерени су на права и обавезе које чланови породице имају према старијима, а које често не испуњавају. Обавезе (деце) према родитељима или старатељима не подразумевају само право на издржавање, јер би то искључило сва остала права једних и обавезе других. Свим старијим члановима нашег друштва припада право на незаборав како би могли да уживају у свом праву на достојанствену старост. Постојећа законодавна решења у области породичноправне заштите, радног права, социјалних услуга или здравствене заштите треба повезати у систем заштите, а невидљиве учинити видљивијима и у породици и у друштву.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

право на незаборав, обавезе деце према родитељима, достојанствена старост, систем заштите.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Љубичић, М. М., Насиље дјеце над родитељима, Београд, 2020.
 • Павловић, З., Санчанин,Ђ., Насиље над старијима – de lege lata et de lege ferenda,
 • Зборник радова: Право и друштво у условима пандемије, Нови Сад, 2021.
 • Закон о здравственом осигурању, Сл. гласник РС, бр. 107/2005, 109/2005 – испр., 57/2011, 110/2012 – одлука УС, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 – одлука УС,
 • 106/2015 и 10/2016 – др. Закон.
 • Закон о раду, Сл. гласник РС, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014.
 • Закон о ратификацији Конвенције УН о правима детета, Сл. лист СФРЈ – Међународни уговори, бр. 15/90 и Сл. лист СРЈ – Међународни уговори бр. 4/96 и 2/97.
 • Закон о социјалној заштити, Сл. гласник РС, бр. 24/2011.
 • Закон о ратификацији Конвенције УН о правима детета, Сл. лист СФРЈ – Међународни уговори, бр. 15/90 и Сл. лист СРЈ – Међународни уговори, бр. 4/96 и 2/97.
 • Кривични законик, Сл. гласник РС, бр. 85/2005, 88/2005 – испр., 107/2005 – испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019.
 • Породични закон, Сл. гласник РС, бр. 18 од 24. фебруара 2005, 72 од 28. септембра 2011 –др.закон од 22. јануара 2015.
 • https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42495/9241545615_eng.pdf?sequence=1
 • https://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:354139-