ИЗБОР ТИПОВА БУЏЕТИРАЊА ПРЕМА УЧИНКУ У ПОСТИЗАЊУ ЕФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМА ЈАВНИХ УСЛУГА

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 715-727

АУТОР(И): Миливоје Лапчевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.715L

САЖЕТАК:

У овом раду анализи ће бити подвргнути различити критеријуми на основу којих је могуће буџетирање према учинку, као тренутно најзаступљенији модел рационалистичког буџетирања, разврстати на одређене подтипове. Фокусираност нациоnалних управљача на једну или другу варијанту тзв. „буџета учинка“ понекад је последица намере да се дати модел што боље прилагоди амбијенту примене, док је у одређеним случајевима, одступање од извoрне структурне основе одраз непознавања основних постулата примене овог буџетског модела кaо и значаја резултата који се од те примене очекују. У раду ће бити посебно указано на теоријски потенцијал у којем су неки од изолованих типова буџета учинка у стању да унапреде квалитет система планирања и финансирања јавних добара и услуга.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

јавне услуге, „буџет учинка“, јавна добра, ефективност.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Ehrenhard, M. L., Muntslag, D. R., Wilderom, C. P. M., Chalenges to the implementation of fiscal sustainability measures, Journal of Organizational Change Management, Vol. 25, Issue 4/2012.
 • Executive Office of the President, The President’s Management Agenda – Fiscal Year 2002, Washington 2002.
 • Kristensen, J. K., Groszyk, W. S., Bühler, B., Outcome Focused Managament and Budgeting, OECD Journal on Budgeting, Vol. 1, No. 4/2002.
 • Лапчевић, М., Буџетирање засновано на учинку као инструмент унапређења система јавних услуга, Зборник радова: Услуге и заштита корисника, Крагујевац 2015.
 • Mackay, K., How to Build M&E System to Support Better Government, Washington DC 2007. OECD, Public Sector Modernization: Governing for Performance, Paris 2004.
 • OECD, Performance Budgeting in OECD Countries, Paris 2007. OECD, Performance Budgeting in OECD Countries, Paris 2007.
 • Osborne, D., Gaebler, T., Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector, New York 1993.
 • Robinson, M., Best Practices in Performance Budgeting, Discussion Papers in Economics, Finance and International Competitiveness, Discussion Paper, No. 124/2002.
 • Robinson, M., Output-Purchase Funding and Budgeting Systems in the Public Sector, Public Budgeting & Finance, Vol. 22, Issue 4/2002.
 • Schick, A., The Methamorfoses of Performance Budgeting, OECD Journal of Budgeting, Vol. 2013, No. 2/2014..
 • Shah, A., Shen, C., A Primer on Performance Budgeting, in: Shah, A. (edt.), Budgeting and Budgetary Institutions,Washington DC 2007.