ПОЈАМ ФИДУЦИЈАРНОГ ПРЕНОСА СВОЈИНЕ КАО РЕАЛНЕ ГАРАНЦИЈЕ

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 227-247

АУТОР(И): Александра Павићевић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.227P

САЖЕТАК:

Предмет рада је критичка анализа појма фидуцијарног преноса својине, као специфичне реалне гаранције у савременом упоредном грађанском и привредном праву. Ова правна конструкција већ дуго функционише у европској правној пракси, а све више и у појединим законодавствима као реафирмисанo право реалнoг обезбеђења потекло још из римског права, подобно да задовољи различите интересе контрахената у сфери пружања финансијских, а нарочито банкарских услуга на тржишту капитала. Будући да позитивно српско стварно право не познаје овај институт, циљ рада је оцена постојећих законских и доктринарних одређења ове правне конструкције у иностраним регулативама, као и у израђеним домаћим нацртима закона de lege ferenda. Аутор оцењује да је реч о корисном институту, којим би de lege ferenda требало проширити листу домаћих права реалног обезбеђења потраживања (што чини његов виши родни појам), што је уједно у складу и са решењем тзв. „меког“ права ЕУ, са којим домаће решење настојимо ускладити. Као најзначајније врсне разлике појма овог института аутор издваја: настанак гаранције специфичним дељењем својинских овлашћења на фидуцијанта и фидуцијара, уз могући изостанак публицитета (способност прикривања дуга, али и бонитета дужника) и смањење формалности при реализацији права, што су значајне предности у односу на заложно право, као најсроднији институт.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

fiducia, фидуцијарни правни послови; право реалног обезбеђења потраживања, фидуцијарни пренос својине, појам подељене својине.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Аранђеловић, Д., О фидуцијарним правним пословима, Архив за правне и друштвене науке, XVI, бр. 5-6/1926.
 • Baur, F., Lehrbuch des Sachenrechts, 12. Aufl., München, 1983.
 • Бокшан, Б., Фидуцијарни послови и залога, Судска пракса привредних судова (тематско издање), Београд, билтен бр. 3/1996.
 • Велимировић, М., Уговор о фидуцијарном обезбеђењу тражбине, Правни живот, бр.11/1998.
 • Владетић, С., Фидуција у римском праву и савремени фидуцијарни правни послови, докторска дисетрација, Правни Факултет Универзитета у Београду, 2010.
 • Владетић, С., Основи траста англосаксонског права, Зборник радова Правног факултета у Нишу, LVIII/2011.
 • Водинелић, В., Председник радне групе, Основно о Нацрту стварноправног законика Србије из 2006., Ка новом стварном праву Србије, Београд, 2007.
 • Вренчур, Р., Фидуцијарни пренос власничког права у осигурање на покретним стварима у новом словеначком праву, у: Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit mbH (Hrsg.), Das Budapester Symposium, Beitrage zur Reform des Sachenrechts in den Staaten Sudosteuropas, Bremen: Edition Temmen 2003.
 • Gavella, N. и др. Стварно право, Загреб, 1998.
 • Gavella, N., Borić, T., Стварно право у Хрватској, Увод и превод текстова (Беч/Берлин), 2000.
 • Гамс, А., Траст у англоамеричком систему права, Анали Правног факултета у Београду, год. V, бр. 3/1957, Београд.
 • Гамс, А., Нешто о фидуцијарним правним пословима, Анали Правног факултета у Београду, бр. 1-2/1960.
 • Гамс, А., Основи стварног права, 8. изд., Београд, 1980.
 • Дудаш, А., О целисходности законског уређења фидуцијарног преноса својине у праву Србије, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 1/2014.
 • Dyer, A., van Loon, H., Report on trusts and analogous institutions, Actes et documents, Proceedings of the fifteenth Session,Tome II, Trust applicable law and recognition, Hauge, 1985.
 • Ђорђевић, А., О фидуцијарним правним пословима, Архив за правне и друштвене науке, XVI, бр. 5-6/1926.
 • Ђурђић, Т., Фидуцијарни пренос права својине, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 2/2011.
 • Ђуровић, Љ., Уговор о фидуцијарном преносу својине, Правни живот, бр. 10/1998.
 • Ернст, Х., Стварноправна осигурања на некретнинама у Републици Хрватској, у: Civil Law Forum for South East Europe, Collection of studies and analyses. First Regional Conference, Cavtat 2010, Vol. II, Beograd 2010.
 • Јелић, Р., Својина у англосаксонском праву, Правни живот, бр. 10/2000.
 • Кнежевић, В., Пак, Ј., Заложно право на покретним стварима, Промене стварног права у Србији, Могућности реформе у оквиру регионалног развоја у југоисточној Европи, Београд, 2004.
 • Ковачевић – Куштримовић, Р., Грађанско право (Општи део), Ниш, 1995.
 • Ковачевић Куштримовић, Р., Лазић, М., Стварно право, Ниш, 2009.
 • Лазић, М., Права реалног обезбеђења, Ниш, 2009.
 • Лазић, М., Реформа заложног права у Републици Србији (мобилијарна хипотека и хипотека), Европски правник, бр. 2/2007.
 • Лазић, М., Права реалног обезбеђења, Ниш, 2009.
 • Лексикон грађанског права, (ур. О. Станковић), Београд, 1996.
 • Lehmann, H., Reform der Kreditsicherung an Fahrins und Forderungen, Stuttgart, 1937.
 • Медић, Д., Фидуцијарни пренос својине, Годишњак Факултета правних наука, Бања Лука, бр. 9/2019.
 • Медић, Д., Право обезбјеђења потраживања, Бања Лука, 2013.
 • Павићевић, А., Право ретенције, докторска дисертација, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, 2016.
 • Павићевић, А., Три атипична права реалног обезбеђења потраживања у српском и у „меком“ праву Европске уније“, Зборник радова: Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске уније, књ. 9, Крагујевац, 2021.
 • Павићевић, А., Фидуцијарни пренос својине као право реалног обезбеђења потраживања, Гласник права, год. XI, бр. 2/2020.
 • Петровић, З., Фидуцијарни пренос права власништва у пракси судова Републике Србије, у: Будимпештански симпозијум, Допринос реформи стварног права у државама југоисточне Европе, Бремен 2003.
 • Планојевић, Н., Стварно право у пракси, Крагујевац, 2012.
 • Повлакић, М., Модерне тенденције у развоју средстава обезбјеђења потраживања с посебним освртом на беспосједовну (регистрирану) залогу, докторска дисертација, Сарајево, 2001.
 • Повлакић, М., Фидуцијарно власништво у успоредном праву и судској пракси, Зборник Правног факултета Свеучилишта у Ријеци, 2003.
 • Pottschmidt, Rohr, Kreditsicherungsrecht, 3. Aufl., München, 1986.
 • Радоњић, А., Фидуцијарни пренос права својине – једна или више својина?, Страни правни живот, бр. 1/2019.
 • Рашовић, З., Фидуцијарни правни послови и фидуцијарна својина, Подгорица, 1997. Ripert, G., Roblot., R., Traite de droit commercial, t. 2, Paris, 1996.
 • Салма, Ј., Облигационо право, Београд, 1988.
 • Салма, Ј., Фидуцијарни правни посао и фидуцијарни пренос својине ради обезбеђења потраживања, Правни живот, бр. 10/1998.
 • Smith, L. D., Trust and Patrimony, Revue Générale de droit, no. 2/2008.
 • Спаић, В., Основи грађанског права, Општи дио, Сарајево, 1961.
 • Стојановић, Д., Увод у грађанско право, Београд, 2000.
 • Стојановић, Д., Преношење својине у циљу обезбеђења кредита, Правни живот, бр. 5- 6/1993.
 • Стојановић, Д., Стварно право, Крагујевац, 1998.
 • Стојчевић, Д., Римско право, Београд, 1960.
 • Тешић, Н., Фидуцијарни пренос својине као средство обезбеђења потраживања, Правни живот, бр. 10/2002.
 • Тратник, М. и др., Стварноправна заваровања, Марибор, 2001.
 • Tuor, Schnyder, Schmidt, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 11. Aufl., Zürich, 1995.
 • Хаџимановић, Н., Критички прилог 1 о питању могућности некаузалног и неакцесорног уређења права обезбеђења – истовремено испитивање пожељности феномена фидуције у Југоисточној Европи, Нова Правна Ревија, Часопис за домаће, њемачко и европско право, бр. 2/2012.
 • Holst, C. J., Reform des Mobiliarsicherheitenrechts in Südosteuropa“, Das Budapester Symposium – Beitrȁge zur Reform des Sachenrechts in den Staaten Südosteuropas, Bremen, 2003.
 • Шмацељ, Ж., Фидуцијарни уговори (уговори повјерења) у имовинском праву (фидес),
 • Наша законитост, Загреб, бр. 2 и 3/1969. Webber, H., Kreditsicherheiten, München, 1994.
 • Wilmowski P., Europäisches Kreditsicherungsrecht, Tübingen, 1996.
Прописи
 • Закон о облигационим односима Републике Србије, Службени лист СФРЈ, бр. 29/1978, 39/1985, 45/1989, 57/1989; Службени лист СРЈ, бр. 31/1993; Службени лист СЦГ, бр. 1/2003, Службени гласник РС, бр.18/2020. У даљем тексту ЗОО.
 • Немачки грађански законик из 1896. (Bürgerliches Gesetzbuch).
 • Швајцарски грађански законик из 1907. год. (Schweizerisches Zivilgesetzbuch). Аустријски грађански законик из 1811. год. (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch). Закон о својинско-правним односима Црне Горе, Службени лист ЦГ, бр. 19/09. Закон о фидуцијарном преносу права својине, Службени лист РЦГ, бр. 23/1996. Стварноправни законик Словеније, Урадни лист, бр. 87/02.
 • Закон о власништву и другим стварним правима Хрватске, Народне новине РХ, бр. 91/96.
 • Овршни закон Републике Хрватске, Народне новине, бр. 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05 и 67/08.
 • Грађански законик Квебека, Civil Code of Quebec, 1991.
 • Српски грађански законик из 1844.
 • Општи имовински законик из 1888.
 • Преднацрт    Грађанског    законика    Србије:   https://www.paragraf.rs/nacrti_i_predlozi/ 280519-prednacrt-gradjanskog-zakonika-republike-srbije.html, датум посете: 10. 03. 2022.
 • Нацрт законика о својини и другим стварним правима РС из 2012. Доступно на интернет адреси: https://ius.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2020/10/NACRT-ZAKONIKA-O-SVOJINI.pdf, датум посете: 24. 03. 2022.
 • Нацрт заједничког референтног оквира за европско приватно право, Draft Common Frame of Reference из 2008. доступан на: http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/docs/dcfr_outline_edition_en.pdf., датум посете: 02. 03. 2022. DCFR.
Судска пракса
 • Збирка судских одлука, књига 19. свеска 1. стр. 98, Билтен судске праксе привредних судова, бр. 1/1998.
 • ParagrafLex, електронска правна база.