Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 885-896

АУТОР(И): Иван Д. Милић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.885M

САЖЕТАК:

Окривљени у прекршајном поступку има могућност да закључи споразум о признању прекршаја са подносиоцем захтева за покретање прекршајног поступка. Иницијативу за закључење споразума може да покрене окривљени, његов бранилац, као и подносилац захтева за покретање прекршајног поступка. Ефикасан и економичан начин окончања прекршајног поступка јесте онај који се завршава усвајањем споразума о признању прекршаја од стане прекршајног суда. Предмет овог рада је споразум о признању прекршаја који је прописан Законом о прекршајима. У фокусу пажње аутора пре свега је критичка анализа одредаба Закона о прекршајима којима се уређује споразум о признању прекршаја.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

прекршај, споразум, суд, окривљени, пресуда

ЛИТЕРАТУРА:

 • Бркић, С., Кривично процесно право II, Нови Сад, 2016.
 • Ристивојевић, Б., Милић, И., Основи прекршајног права, Нови Сад, 2018.
 • Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Службени гласник РС, бр. 41 од 2. јуна 2009, 53 од 29. јула 2010, 101 од 30. децембра 2011, 32 од 8. априла 2013 – УС, 55 од 23. маја 2014, 96 од 26. новембра 2015 – др. закон, 9 од 5. фебруара 2016 – УС, 24 од 26 .марта 2018, 41 од 31. маја 2018, 41 од 31. маја 2018 – др. закон, 87 од 13. новембра 2018, 23 од 29. марта 2019, 128 од 26. октобра 2020 – др. Закон.
 • Закон о прекршајима, Службени гласник РС, бр. 65 од 25. јула 2013, 13 од 19. фебруара 2016, 98 од 8. децембра 2016 – УС, 91 од 24. децембра 2019 – др. закон, 91 од 24. децембра 2019.
 • Законик о кривичном поступку, Службени гласник РС, бр. 72 од 28. септембра 2011, 101 од 30. децембра 2011, 121 од 24. децембра 2012, 32 од 8. априла 2013, 45 од 22. маја 2013, 55 од 23. маја 2014, 35 од 21. маја 2019, 27 од 24. марта 2021 – УС, 62 од 17. јуна 2021 – УС.
 • Образложење предлога Закона о изменама и допунама Закона о прекршајима. Доступно на: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/233-16%20lat.pdf на дан: 01.02.2022.
 • Приручник за примену споразума о признању прекршаја. Издавач: Удружење судија прекршајних судова РС, март 2014. године. стр. 13. Доступан на : https://www.usudprek.org.rs/pub/download/Prirucnik%20za%20primenu%20sporazuma%2 0o%20priznanju%20prekrsaja.pdf на дан: 03.03.2022.
 • Упутство о поступку закључења споразума о признању прекршаја Агенције за спречавање корупције.  Споразум доступан на: https://www.acas.rs/wp- content/uploads/2021/01/Uputstvo-o-postupku-zakljucenja-sporazuma-o-priznanju- prekrsaja.pdf?pismo=lat на дан: 12.03.2022.
 • Смернице за примену споразума о признању прекршаја прописаних Законом о пореском поступку и пореској администрацији  и Законом о фискалним  касама, Београд, 2021.године. Доступне на: file:///C:/Users/imilic/Downloads/Smernice%20za%20zakljucenje
 • %20sporazum%20o%20priznanju%20prekrsaja%20po%20ZPPPA%20%20i%20ZFK%20%2 0od%2020.05.2021.%20god.%20PDF%20(1).pdf на дан: 18.03.2022.
 • Питања и одговори Одељења судске праксе Прекршајног апелационог суда на постављена питања, прекршајни поступак. Доступно на: http://pkap.sud.rs/prekrsajni- apelacioni-sud-pitanja-i-odgovori-prekrsajni-postupak-lat.html на дан: 02.02.2022.
 • Питања и одговори Одељења судске праксе Прекршајног апелационог суда на постављена питања, прекршајни поступак. Доступно на: http://pkap.sud.rs/prekrsajni- apelacioni-sud-pitanja-i-odgovori-prekrsajni-postupak-lat.html на дан: 01.02.2022.
 • Пресуда Прекршајног апелационог суда у Београду, 10 Прж број 20630/20, од
 • 18.11.2020. Извор: propisionline.com/Practice/Decision/45755 на дан: 12.03.2022.
 • Решење Прекршајног апелационог суда, Одељење у Новом Саду III-302 Прж број 24470/20, од 15.12.2020. Извор: http://www.propisionline.com/Practice/Decision/58883 на дан: 01.02.2022.
 • http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/233-16%20lat.pdf на дан: 01.02.2022.