ДЕЛИKТНА ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ ОД ПРОИЗВОДА С НЕДОСТАТKОМ ПРЕМА НЕМАЧKОМ ГРАЂАНСKОМ ЗАKОНИKУ (BGB)

Садашњост и будућност услужног права (2022) стр. 835-848

АУТОР(И): Самир Манић

Download Full Pdf 

DOI: 10.46793/XVIIIMajsko.835M

САЖЕТАК:

У немачком праву се одговорност за штету због недостатака производа ослања на три концепта: на традиционалну уговорну одговорност, традиционалну деликтну одговорност, и објективну одговорност за штету. У раду се разматра деликтна одговорност за штету од недостатака производа према одредбама немачког Грађанског законика. Наиме, спровођењем одредаба Директиве 85/374/ЕЕЦ у немачки правни поредак, нису потиснуте одредбе немачког Грађанског законика већ постоји могућност да оштећени бира основ тужбеног захтева, базирајући га на деликтној одговорности, по принципу кривице, или на објективној одговорности за штету. Уговорна одговорност за недостатке производа игра малу улогу за оштећена лица у немачком праву. У циљу решавања проблема који су настали као последица неадекватности уговорне одговорности, немачки судови су одлучили да побољшају положај потрошача кроз деликтну одговорност за штету од производа с недостатком. Деликтна одговорност за штету постала је погодан механизам за решавање одређених проблема који су се јавили у вези ове одговорности. Између осталих, дат је одговор на питање да ли нечињење, односно пропуст, може довести до деликта. Још значајније, извршена је конкретизација круга лица потенцијално одговорних за настанак штете.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 

недостатак производа, деликтна одговорност,кршење дужности старања, индиректна одговорност.

ЛИТЕРАТУРА:

 • Bungert, H., Compensating Harm to the Defective Product Itself–A Comparative Analysis of American and German Products Liability Law, Tulane Law Review, Vol. 66, Issue 5.
 • Bürgerlicher Gesetzbuch (BGB). German Pharmaceutical Products Act. German Products Liability Act 1990.
 • Grady, M. F., Untaken Precautions, The Journal of Legal Studies, Vol. 18, No. 1 (Jan., 1989). Lenze, S., German product liability law: between European Directives, American Restatements and common sense, in: Duncan Fairgrieve (ed.), Product Liability in Comparative Perspective, Cambridge, 2005.
 • Lousanoff, O., Moessle, K. P., German Products Liability Law and the Impact of the EC Council Directive, International Lawyer (ABA), Vol. 22, Issue 3 (Fall 1988).
 • Markesinis, B. S., A Comparative Introduction To The German Law of Torts. 2nd ed (Oxford: Clarendon Press, 1990).
 • Martinek, M., Product Liability in Germany between Culpa Principle and No Fault Approach: The German Experience Confirming South African Indolence, Journal of South African Law, Vol. 1995, Issue 4 (1995).
 • Schuster, F. P., Main Structures of Product Liability in German Private and Criminal Law, Stellenbosch Law Review, Vol. 20, Issue 3 (2009).
 • Stute, K., The Phannaceutical Manufacturer’ s Duty to Wam: A Comparative Study between Geman and Canadian Pharmaceutical Products Liability Laws, Faculty of Law The University of Manitoba, National Library of Canada, september, 1999.
 • Taschner, C. H., Product liability: basic problems in a comparative law perspective, in: Duncan Fairgrieve (ed.), Product Liability in Comparative Perspective, Cambridge, 2005.
 • Heinz, T., Kommentare, in Palandt: Bürgerliches Gesetzbuch § 823 BGB Rz. 31 (58th ed. 1999).
 • Council Directive of 25 July 1985 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning liability for defective products (85/374/EEC).
 • Wandt, M., German Approaches to Products Liability, Texas International Law Journal, Vol. 34, Issue (Winter 1999).